Netstatus Network Status Monitor
No New Announcements
Show: All | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Crit
Search:
ServercPanelDNSFTPHTTPHTTPSIMAPMySQLPOP3SMTPSSHInformationDisk Hide
evds391
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 62 days19:26
0.09 0.10 0.09
 / 97%
ServercPanelDNSFTPHTTPHTTPSIMAPMySQLPOP3SMTPSSHInformationDisk Hide
Nelly
OKOKOKOKNot MonitoredOKOKOKOKNot Monitored
    up 443 days19:20
5.51 5.29 4.88
 
activeex
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 125 days16:19
0.08 0.22 0.17
 
Admin
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 126 days19:19
0.00 0.02 0.00
 /boot 82%
Alpha
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 127 days19:19
1.96 1.91 1.81
 
alts
OKOKOKOKNot MonitoredOKOKOKOKNot Monitored
    Can't get data from agent ?:
 
Annie2
OKOKNot MonitoredOKOKOKOKOKNot MonitoredNot Monitored
    up 966 days19:20
0.20 0.27 0.25
 / 35%
app.ssb
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 168 days19:20
0.13 0.10 0.09
 
appbk1.ssb
OKOKOKOKOKNot MonitoredOKNot MonitoredOKNot Monitored
    up 163 days19:20
0.14 0.18 0.14
 
Champ
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 61 days17:20
0.05 0.05 0.00
 /boot 75%
confluence
Not MonitoredNot MonitoredNot MonitoredOKNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot Monitored
    Can't get data from agent ?:
 
cpvds238 (Cloud)
OKOKNot MonitoredOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 187 days19:20
0.24 0.58 0.46
 / 49%
cpvds312
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 99 days01:20
0.05 0.11 0.09
 / 80%
cpvds431(Cloud)
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 127 days19:20
0.01 0.03 0.00
 / 74%
cpvds433
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 63 days01:20
0.00 0.00 0.00
 / 76%
cpvds454
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 29 days19:26
0.04 0.01 0.00
 / 92%
ServercPanelDNSFTPHTTPHTTPSIMAPMySQLPOP3SMTPSSHInformationDisk Hide
cpvds465
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 188 days19:20
1.16 1.21 1.13
 / 60%
cpvds466
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 62 days19:20
0.06 0.09 0.09
 / 86%
cpvds470
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 42 days19:20
0.66 0.81 0.72
 / 82%
cpvds474
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 124 days19:20
0.49 0.53 0.47
 / 81%
cpvds476
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 10 days19:20
0.48 0.45 0.44
 / 84%
cpvds491
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    Can't get data from agent ?:
 
cpvps103(Cloud)
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 63 days01:20
0.08 0.05 0.00
 / 61%
cpvps112(new)
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 182 days01:20
0.00 0.00 0.00
 / 85%
cpvps113 (Cloud)
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 148 days19:20
0.12 0.09 0.16
 / 73%
cyberit2
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    Can't get data from agent ?:
 
db2.ssb
OKOKNot MonitoredOKOKNot MonitoredOKNot MonitoredNot MonitoredNot Monitored
    up 173 days19:20
0.61 0.59 0.63
 
dev.ssb
OKOKOKOKOKNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot Monitored
    up 65 days19:20
0.00 0.02 0.05
 /backup 79%
Echo
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 434 days19:20
3.96 3.69 4.06
 
Edwardo
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 124 days19:20
0.00 0.00 0.00
 /backup 89%
elpasotexas(new)
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 124 days01:20
0.07 0.04 0.01
 / 63%
ServercPanelDNSFTPHTTPHTTPSIMAPMySQLPOP3SMTPSSHInformationDisk Hide
emeserver
Not MonitoredOKOKOKOKOKNot MonitoredOKOKNot Monitored
    Can't get data from agent ?:
 
Flyboy (new)
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 62 days16:20
0.08 0.07 0.08
 
Focus
OKOKOKOKOKOKOKOKNot MonitoredNot Monitored
    up 391 days19:20
0.25 0.18 0.14
 
Foxtrot
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 83 days19:20
2.87 3.30 3.77
 
genesis
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 40 days18:20
0.20 0.17 0.11
 
gnm2
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 48 days19:20
0.38 0.28 0.25
 
go
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 55 days19:20
1.01 0.95 1.19
 /boot 73%
Goldserver
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 5 days17:20
0.00 0.00 0.00
 /boot 71%
Headwall
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 186 days19:20
0.00 0.02 0.00
 / 84%
Hermes
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    Can't get data from agent ?:
 
hostbari
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 54 days19:20
0.00 0.01 0.04
 /boot 89%
london
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    Can't get data from agent ?:
 
mag (new)
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 513 days19:20
1.18 1.29 1.33
 
mazaska2
OKOKOKOKOKOKOKOKNot MonitoredNot Monitored
    up 40 days16:20
1.01 0.97 0.91
 
newmillens
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 124 days19:20
0.00 0.01 0.05
 /boot 53%
notserver
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 62 days19:20
0.02 0.08 0.13
 
ohmycardserver
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 1007 days17:20
0.00 0.02 0.00
 /boot 33%
Olga
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 136 days19:20
3.58 4.71 4.82
 
oos1
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 204 days17:20
0.01 0.00 0.00
 /boot 48%
Phlebio
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 34 days16:20
0.13 0.15 0.14
 
playbig
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    Can't get data from agent ?:
 
ratbite(new)
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 943 days17:20
0.00 0.00 0.00
 /boot 34%
Riley
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 124 days17:20
0.24 0.24 0.19
 /boot 67%
robin
OKOKOKOKOKOKOKOKNot MonitoredNot Monitored
    Can't get data from agent ?:
 
Rpg
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 126 days17:20
0.00 0.00 0.00
 / 45%
s3
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 182 days19:20
0.00 0.00 0.00
 / 31%
s3.devpreviewr.com
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 182 days19:20
0.00 0.00 0.00
 / 31%
secure
OKOKOKOKOKOKOKOKNot MonitoredNot Monitored
    up 15 days16:20
0.98 1.12 1.15
 
ServercPanelDNSFTPHTTPHTTPSIMAPMySQLPOP3SMTPSSHInformationDisk Hide
Server1
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 46 days09:20
1.13 2.06 1.83
 /backup 54%
sia2
OKOKNot MonitoredOKOKNot MonitoredOKNot MonitoredOKNot Monitored
    up 131 days17:20
0.00 0.00 0.00
 /boot 69%
Sominaltv
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 7 days19:20
0.36 0.21 0.22
 / 79%
swd02
OKOKNot MonitoredOKOKNot MonitoredOKNot MonitoredOKNot Monitored
    up 165 days17:20
0.48 0.44 0.37
 
thawserver
OKOKOKOKOKOKNot MonitoredOKOKNot Monitored
    up 166 days19:20
0.00 0.00 0.00
 /boot 41%
Tornado
OKOKOKOKOKOKOKOKNot MonitoredNot Monitored
    Can't get data from agent ?:
 
Ufmedia2
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 13 days19:20
0.18 0.10 0.03
 / 76%
Uniform
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 18 days19:20
1.00 1.13 0.88
 
Upg
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    Can't get data from agent ?:
 
Vern
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 333 days19:16
3.93 4.53 5.02
 
Xena
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 1256 days19:20
1.81 1.62 1.75
 
Yoda
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 141 days19:20
0.00 0.02 0.03
 / 85%
Zed
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 298 days19:20
1.46 1.19 1.18