Netstatus Network Status Monitor
No New Announcements
Show: All | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Crit
Search:
ServercPanelDNSFTPHTTPHTTPSIMAPMySQLPOP3SMTPSSHInformationDisk Hide
Olga
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 228 days14:55
6.83 6.45 5.77
 
Xena
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 1348 days14:55
5.35 4.59 4.02
 
activeex
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 217 days11:55
0.39 0.47 0.33
 
Admin
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 218 days14:55
4.33 3.65 2.80
 /boot 82%
Alpha
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 219 days14:55
1.68 1.79 1.83
 
alts
OKOKOKOKNot MonitoredOKOKOKOKNot Monitored
    Can't get data from agent ?:
 
Annie2
OKOKNot MonitoredOKOKOKOKOKNot MonitoredNot Monitored
    up 1058 days14:55
0.19 0.15 0.10
 /boot 35%
app.ssb
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 45 days14:55
0.17 0.17 0.17
 
appbk1.ssb
OKOKOKOKOKNot MonitoredOKNot MonitoredOKNot Monitored
    up 50 days14:55
0.14 0.21 0.18
 
Champ
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 153 days12:55
0.16 0.25 0.18
 /boot 75%
confluence
Not MonitoredNot MonitoredNot MonitoredOKNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot Monitored
    Can't get data from agent ?:
 
cpvds238 (Cloud)
OKOKNot MonitoredOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 279 days14:55
0.19 0.17 0.17
 / 60%
cpvds312
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 43 days20:55
0.35 0.38 0.27
 / 84%
cpvds320
OKOKOKOKNot MonitoredOKOKOKOKNot Monitored
    up 15:0013:55
0.21 0.18 0.16
 / 94%
cpvds431(Cloud)
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 23 days14:55
0.05 0.05 0.02
 / 78%
cpvds433
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 24 days20:55
0.00 0.03 0.00
 / 64%
ServercPanelDNSFTPHTTPHTTPSIMAPMySQLPOP3SMTPSSHInformationDisk Hide
cpvds454
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 19 days15:02
0.01 0.03 0.00
 / 94%
cpvds465
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 280 days14:55
1.09 1.09 1.10
 / 60%
cpvds466
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 26 days14:55
0.14 0.14 0.10
 / 88%
cpvds470
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 134 days14:55
0.04 0.30 0.48
 / 86%
cpvds474
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 27 days14:55
0.00 0.03 0.13
 / 82%
cpvds476
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 37 days14:55
0.54 0.65 0.64
 / 93%
cpvds491
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 23 days14:56
0.13 0.15 0.22
 
cpvds494
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 1 day14:57
0.03 0.01 0.00
 
cpvps103(Cloud)
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 25 days20:55
0.00 0.03 0.00
 / 62%
cpvps112(new)
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 274 days20:55
0.00 0.02 0.00
 / 85%
cpvps113 (Cloud)
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 240 days14:55
0.50 0.77 0.76
 / 75%
cyberit2
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    Can't get data from agent ?:
 
db2.ssb
OKOKNot MonitoredOKOKNot MonitoredOKNot MonitoredNot MonitoredNot Monitored
    up 265 days14:55
1.06 0.81 0.76
 
decorate
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    Can't get data from agent ?:
 
dev.ssb
OKOKOKOKOKNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot Monitored
    up 156 days14:55
0.00 0.07 0.08
 /backup 80%
ServercPanelDNSFTPHTTPHTTPSIMAPMySQLPOP3SMTPSSHInformationDisk Hide
Echo
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 526 days14:55
3.65 3.79 3.41
 
Edwardo
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 19 days14:55
0.08 0.02 0.01
 /boot 72%
elm
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 41 days15:01
0.50 0.42 0.31
 
elpasotexas(new)
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 216 days20:55
0.01 0.02 0.00
 / 67%
evds391
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 23 days15:02
0.16 0.11 0.07
 / 74%
Focus
OKOKOKOKOKOKOKOKNot MonitoredNot Monitored
    up 483 days14:55
0.55 0.36 0.24
 
Foxtrot
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 175 days14:55
2.89 2.34 2.32
 
genesis
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 23 days13:55
0.05 0.05 0.07
 
gnm2
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 139 days14:55
1.22 1.26 1.23
 
go
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 61 days14:55
0.99 1.08 1.08
 /boot 73%
Headwall
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 19 days14:55
0.00 0.01 0.00
 / 78%
Hermes
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    Can't get data from agent ?:
 
hostbari
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 21 days14:55
0.01 0.01 0.00
 / 59%
jupiter88698
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 20 days12:55
0.00 0.01 0.05
 /boot 18%
london
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    Can't get data from agent ?:
 
ServercPanelDNSFTPHTTPHTTPSIMAPMySQLPOP3SMTPSSHInformationDisk Hide
mag (new)
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 52 days14:55
0.36 0.36 0.51
 
mazaska2
OKOKOKOKOKOKOKOKNot MonitoredNot Monitored
    up 20 days11:55
1.20 1.23 1.11
 
mini
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 44 days21:00
0.05 0.08 0.03
 
Nelly
OKOKOKOKNot MonitoredOKOKOKOKNot Monitored
    up 535 days14:55
1.54 1.38 1.30
 
newmillens
OKOKNot MonitoredOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 19 days14:55
0.00 0.01 0.05
 /boot 75%
notserver
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 154 days14:55
0.71 0.51 0.38
 
ohmycardserver
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 1098 days13:55
0.06 0.08 0.08
 /boot 33%
oos1
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 296 days12:55
0.00 0.03 0.05
 /boot 48%
Phlebio
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 19 days11:55
0.00 0.03 0.01
 
ratbite(new)
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 1035 days12:55
0.00 0.00 0.00
 /boot 34%
Riley
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 19 days12:55
0.17 0.29 0.31
 /boot 84%
robin
OKOKOKOKOKOKOKOKNot MonitoredNot Monitored
    Can't get data from agent ?:
 
Rpg
OKNot MonitoredOKOKNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot Monitored
    up 19 days12:55
0.00 0.01 0.00
 / 45%
secure
OKOKOKOKOKOKOKOKNot MonitoredNot Monitored
    up 19 days11:55
0.87 0.87 0.89
 
ServercPanelDNSFTPHTTPHTTPSIMAPMySQLPOP3SMTPSSHInformationDisk Hide
Server1
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 22 days05:55
0.90 0.83 1.04
 / 94%
sia2
OKOKNot MonitoredOKOKNot MonitoredOKNot MonitoredOKNot Monitored
    up 26 days12:55
0.00 0.00 0.00
 /boot 20%
Sominaltv
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 98 days14:55
0.32 0.44 0.47
 / 83%
swd02
OKOKNot MonitoredOKOKNot MonitoredOKNot MonitoredOKNot Monitored
    up 257 days12:55
0.60 0.41 0.27
 
Tango
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    Can't get data from agent ?:
 
tharped
OKOKNot MonitoredOKOKOKNot MonitoredOKOKOK
    Can't get data from agent ?:
 
thawserver
OKOKOKOKOKOKNot MonitoredOKOKNot Monitored
    up 258 days14:55
0.01 0.04 0.01
 /boot 41%
tiny
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 23 days20:55
0.09 0.09 0.03
 
Tornado
OKOKOKOKOKOKOKOKNot MonitoredNot Monitored
    Can't get data from agent ?:
 
Ufmedia2
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 27 days14:55
0.00 0.02 0.00
 / 76%
Uniform
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 88 days14:55
0.26 0.33 0.35
 
Upg
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    Can't get data from agent ?:
 
Vern
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 425 days14:54
1.59 1.90 2.12
 
Yoda
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 233 days14:55
0.00 0.00 0.00
 / 92%
ServercPanelDNSFTPHTTPHTTPSIMAPMySQLPOP3SMTPSSHInformationDisk Hide
Zed
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 390 days14:55
0.99 0.86 0.87