Netstatus Network Status Monitor
No New Announcements
Show: All | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Crit
Search:
ServercPanelDNSFTPHTTPHTTPSIMAPMySQLPOP3SMTPSSHInformationDisk Hide
cpvds320
OKOKOKOKNot MonitoredOKOKOKOKNot Monitored
    up 108 days22:55
0.38 0.68 0.93
 / 95%
cpvds431(Cloud)
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 108 days23:55
0.14 0.04 0.01
 / 100%
ServercPanelDNSFTPHTTPHTTPSIMAPMySQLPOP3SMTPSSHInformationDisk Hide
cpvds454
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 108 days00:55
0.07 0.05 0.01
 / 96%
cpvds470
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 24 days23:55
4.74 4.08 3.52
 / 99%
Xena
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 1464 days23:55
5.02 4.97 4.73
 
activeex
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 333 days20:55
0.02 0.12 0.11
 
Admin
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 334 days23:55
2.67 4.48 5.79
 /boot 82%
alphanew
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    Can't get data from agent ?:
 
alts
OKOKOKOKNot MonitoredOKOKOKOKNot Monitored
    Can't get data from agent ?:
 
Annie2
OKOKNot MonitoredOKOKOKOKOKNot MonitoredNot Monitored
    up 1174 days23:55
0.12 0.10 0.14
 /boot 35%
app.ssb
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 108 days23:55
0.31 0.11 0.02
 
appbk1.ssb
OKOKOKOKOKNot MonitoredOKNot MonitoredOKNot Monitored
    up 108 days23:55
0.01 0.04 0.02
 
Champ
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 269 days21:55
0.01 0.05 0.00
 /boot 75%
confluence
Not MonitoredNot MonitoredNot MonitoredOKNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot Monitored
    Can't get data from agent ?:
 
cpvds238 (Cloud)
OKOKNot MonitoredOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 108 days23:55
0.35 0.19 0.11
 / 56%
cpvds312
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 108 days04:55
0.11 0.19 0.24
 / 91%
cpvds433
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 73 days04:55
0.00 0.00 0.00
 / 69%
cpvds465
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 108 days23:55
0.16 0.04 0.04
 / 61%
cpvds466
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    Can't get data from agent ?:

 / 85%
cpvds474
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 108 days23:55
0.07 0.03 0.00
 / 85%
cpvds476
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 3 days23:55
0.98 0.95 0.89
 / 82%
cpvds491
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 44 days00:55
0.02 0.05 0.07
 
cpvds498
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    Can't get data from agent ?:
 
cpvds502
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 8 days05:58
0.04 0.08 0.03
 
cpvps103(Cloud)
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 73 days04:55
0.07 0.05 0.05
 / 64%
cpvps113 (Cloud)
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 108 days23:55
0.30 0.17 0.21
 / 75%
cyberit2
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    Can't get data from agent ?:
 
db2.ssb
OKOKNot MonitoredOKOKNot MonitoredOKNot MonitoredNot MonitoredNot Monitored
    up 108 days23:55
0.16 0.07 0.02
 
dev.ssb
OKOKOKOKOKNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot Monitored
    up 102 days23:55
0.03 0.06 0.07
 /backup 85%
Echo
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 642 days23:55
1.67 2.32 2.38
 
ServercPanelDNSFTPHTTPHTTPSIMAPMySQLPOP3SMTPSSHInformationDisk Hide
Edwardo
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 135 days23:55
0.10 0.72 0.70
 /boot 88%
elpasotexas(new)
Not MonitoredOKNot MonitoredOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 108 days04:55
0.07 0.04 0.05
 / 69%
evds391
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 68 days00:55
0.09 0.05 0.00
 / 68%
Focus
OKOKOKOKOKOKOKOKNot MonitoredNot Monitored
    up 599 days23:55
0.40 0.30 0.33
 
Foxtrot
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 291 days23:55
2.27 2.31 2.10
 
genesis
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 86 days22:55
0.01 0.04 0.07
 
gnm2
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 256 days23:55
1.18 1.20 1.22
 
go
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 177 days21:55
1.47 1.40 1.64
 /boot 73%
Headwall
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 108 days23:55
0.00 0.01 0.00
 / 80%
Hermes
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    Can't get data from agent ?:
 
hostbari
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 69 days23:55
0.00 0.03 0.00
 / 81%
jupiter88698
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 136 days21:55
0.02 0.02 0.05
 /boot 18%
london
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    Can't get data from agent ?:
 
mag (new)
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 53 days23:55
0.47 0.58 0.64
 
mazaska3
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    Can't get data from agent ?:
 
ServercPanelDNSFTPHTTPHTTPSIMAPMySQLPOP3SMTPSSHInformationDisk Hide
mini
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 73 days05:54
0.26 0.23 0.28
 
nano
OKNot MonitoredOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 62 days04:55
0.00 0.04 0.10
 / 52%
Nelly
OKOKOKOKNot MonitoredOKOKOKOKNot Monitored
    up 651 days23:55
1.10 1.16 1.26
 
newmillens
OKOKNot MonitoredOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 135 days23:55
0.00 0.01 0.05
 /boot 88%
notserver
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 271 days23:55
0.19 0.19 0.16
 
ohmycardserver
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 98 days21:55
0.06 0.03 0.00
 /boot 34%
Olga
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 344 days23:55
4.24 5.09 5.32
 
oos1
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 412 days21:55
0.00 0.05 0.04
 /boot 48%
Phlebio
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 24 days20:55
0.01 0.04 0.00
 
playbig
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    Can't get data from agent ?:
 
ratbite(new)
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 1151 days21:55
0.00 0.00 0.00
 /boot 34%
Riley
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 135 days21:55
0.02 0.12 0.09
 /boot 85%
robin
OKOKOKOKOKOKOKOKNot MonitoredNot Monitored
    Can't get data from agent ?:
 
secure
OKOKOKOKOKOKOKOKNot MonitoredNot Monitored
    up 24 days20:55
1.13 0.89 0.88
 
Server1
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 68 days13:55
1.44 1.76 1.69
 /boot 83%
ServercPanelDNSFTPHTTPHTTPSIMAPMySQLPOP3SMTPSSHInformationDisk Hide
Sominaltv
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 215 days23:55
0.29 0.28 0.25
 / 88%
swd02
OKOKNot MonitoredOKOKNot MonitoredOKNot MonitoredOKNot Monitored
    up 373 days21:55
0.06 0.13 0.17
 
Tango
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    Can't get data from agent ?:
 
tharped
OKNot MonitoredNot MonitoredOKOKNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredOK
    Can't get data from agent ?:
 
thawserver
OKOKOKOKOKOKNot MonitoredOKOKNot Monitored
    up 375 days23:55
0.14 0.14 0.10
 /boot 41%
tiny
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 108 days05:56
0.11 0.14 0.10
 
Tornado
OKOKOKOKOKOKOKOKNot MonitoredNot Monitored
    Can't get data from agent ?:
 
Ufmedia2
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 144 days23:55
0.00 0.00 0.00
 / 76%
Uniform
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 204 days23:55
1.05 1.19 1.12
 
Upg
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    Can't get data from agent ?:
 
Vern
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 541 days23:53
2.77 2.54 2.38
 
Yoda
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 349 days23:55
0.00 0.01 0.00
 / 79%
Zed
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 506 days23:55
3.17 2.99 2.97