Netstatus Network Status Monitor
No New Announcements
Show: All | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Crit
Search:
ServercPanelDNSFTPHTTPHTTPSIMAPMySQLPOP3SMTPSSHInformationDisk Hide
cpvds454
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 203 days03:16
0.01 0.04 0.09
 / 97%
Champ
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 365 days00:15
0.01 0.03 0.01
 /boot 75%
cobalt
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 87 days08:15
0.34 0.37 0.33
 / 51%
cobalt
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 87 days08:15
0.34 0.37 0.33
 / 51%
confluence
Not MonitoredNot MonitoredNot MonitoredOKNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot Monitored
    Can't get data from agent ?:
 
cpvds238 (Cloud)
OKOKNot MonitoredOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 203 days02:15
0.48 0.34 0.28
 / 90%
cpvds312
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 203 days08:15
0.09 0.07 0.02
 / 91%
cpvds320
OKOKOKOKNot MonitoredOKOKOKOKNot Monitored
    up 84 days01:15
0.26 0.21 0.18
 / 91%
cpvds431(Cloud)
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 94 days02:15
0.07 0.04 0.01
 / 86%
cpvds433
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 168 days08:15
0.00 0.00 0.00
 / 69%
cpvds465
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 203 days02:15
0.29 0.21 0.19
 / 61%
cpvds466
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    Can't get data from agent ?:

 / 70%
cpvds470
OKOKOKOKOKOKOKOKNot MonitoredNot Monitored
    up 16 days02:15
0.35 0.14 0.10
 / 76%
cpvds474
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 203 days02:15
0.02 0.02 0.00
 / 86%
ServercPanelDNSFTPHTTPHTTPSIMAPMySQLPOP3SMTPSSHInformationDisk Hide
cpvds476
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 67 days02:15
0.14 0.27 0.27
 / 90%
cpvds491
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 139 days03:15
0.17 0.68 0.43
 
cpvds498
OKOKOKOKOKOKOKOKNot MonitoredNot Monitored
    Can't get data from agent ?:
 
cpvds504(cloud)
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 16 days08:15
0.00 0.03 0.05
 / 70%
cpvds510
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 3 days08:15
0.00 0.01 0.05
 / 68%
cpvps103(Cloud)
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 168 days08:15
0.01 0.03 0.00
 / 75%
cpvps113 (Cloud)
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 203 days02:15
0.18 0.11 0.09
 / 74%
cyberit2
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    Can't get data from agent ?: