Netstatus Network Status Monitor
No New Announcements
Show: All | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Crit
Search:
ServercPanelDNSFTPHTTPHTTPSIMAPMySQLPOP3SMTPSSHInformationDisk Hide
db2.ssb
OKOKNot MonitoredOKOKNot MonitoredOKNot MonitoredNot MonitoredNot Monitored
    up 110 days21:42
0.04 0.09 0.05
 / 68%
dev.ssb
OKOKOKOKOKNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot Monitored
    up 174 days21:42
0.10 0.16 0.17
 /backup 87%