Netstatus Network Status Monitor
No New Announcements
Show: All | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Crit
Search:
ServercPanelDNSFTPHTTPHTTPSIMAPMySQLPOP3SMTPSSHInformationDisk Hide
db2.ssb
OKOKNot MonitoredOKOKNot MonitoredOKNot MonitoredNot MonitoredNot Monitored
    up 284 days08:00
0.08 0.10 0.06
 / 73%
dev.ssb
OKOKOKOKOKNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot Monitored
    up 348 days08:00
0.02 0.03 0.05
 /backup 81%