Netstatus Network Status Monitor
No New Announcements
Show: All | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Crit
Search:
ServercPanelDNSFTPHTTPHTTPSIMAPMySQLPOP3SMTPSSHInformationDisk Hide
db2.ssb
OKOKNot MonitoredOKOKNot MonitoredOKNot MonitoredNot MonitoredNot Monitored
    up 260 days10:10
0.04 0.04 0.00
 
dev.ssb
OKOKOKOKOKNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot Monitored
    up 16 days10:10
0.02 0.05 0.07
 /backup 80%