Netstatus Network Status Monitor
No New Announcements
Show: All | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Crit
Search:
ServercPanelDNSFTPHTTPHTTPSIMAPMySQLPOP3SMTPSSHInformationDisk Hide
db2.ssb
OKOKNot MonitoredOKOKNot MonitoredOKNot MonitoredNot MonitoredNot Monitored
    up 15 days12:40
0.00 0.01 0.00
 
dev.ssb
OKOKOKOKOKNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot Monitored
    up 79 days12:40
0.03 0.06 0.06
 /backup 84%