Netstatus Network Status Monitor
No New Announcements
Show: All | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Crit
Search:
ServercPanelDNSFTPHTTPHTTPSIMAPMySQLPOP3SMTPSSHInformationDisk Hide
Echo
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 376 days03:15
4.33 4.40 4.52
 
Edwardo
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 67 days03:15
0.00 0.00 0.00
 /backup 88%
elpasotexas(new)
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 67 days09:15
0.01 0.07 0.02
 / 61%
emeserver
Not MonitoredOKOKOKOKOKNot MonitoredOKOKNot Monitored
    Can't get data from agent ?:
 
evds391
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 5 days03:20
1.59 1.81 0.90
 / 81%