Netstatus Network Status Monitor
No New Announcements
Show: All | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Crit
Search:
ServercPanelDNSFTPHTTPHTTPSIMAPMySQLPOP3SMTPSSHInformationDisk Hide
Echo
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 491 days14:25
4.53 4.85 4.80
 
Edwardo
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 181 days14:25
0.08 0.04 0.00
 /backup 92%
elm
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 6 days14:31
0.18 0.31 0.39
 
elpasotexas(new)
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 181 days20:25
0.00 0.01 0.00
 / 66%
emeserver
Not MonitoredOKOKOKOKOKNot MonitoredOKOKNot Monitored
    Can't get data from agent ?:
 
evds391
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 119 days14:32
0.01 0.03 0.05
 / 74%