Netstatus Network Status Monitor
No New Announcements
Show: All | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Crit
Search:
ServercPanelDNSFTPHTTPHTTPSIMAPMySQLPOP3SMTPSSHInformationDisk Hide
Echo
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 617 days17:25
2.45 2.52 3.03
 
Edwardo
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 110 days17:25
0.02 0.02 0.00
 /boot 88%
elm
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    Can't get data from agent ?:
 
elpasotexas(new)
Not MonitoredOKNot MonitoredOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 83 days23:25
0.00 0.00 0.00
 / 69%
evds391
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 43 days18:25
0.11 0.12 0.08
 / 61%