Netstatus Network Status Monitor
No New Announcements
Show: All | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Crit
Search:
ServercPanelDNSFTPHTTPHTTPSIMAPMySQLPOP3SMTPSSHInformationDisk Hide
Echo
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 737 days02:15
5.48 4.93 4.77
 
Edwardo
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 231 days02:15
4.72 3.83 2.43
 /boot 74%
elpasotexas(new)
Not MonitoredOKNot MonitoredOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 203 days08:15
0.13 0.14 0.09
 / 70%
evds391
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 163 days03:17
0.01 0.04 0.00
 / 71%
evds509
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    Can't get data from agent ?: