Netstatus Network Status Monitor
No New Announcements
Show: All | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Crit
Search:
ServercPanelDNSFTPHTTPHTTPSIMAPMySQLPOP3SMTPSSHInformationDisk Hide
evds391
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 62 days19:16
0.09 0.12 0.09
 / 97%
Echo
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 434 days19:10
4.90 4.75 4.61
 
Edwardo
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 124 days19:10
0.01 0.01 0.00
 /backup 89%
elpasotexas(new)
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 124 days01:10
0.10 0.06 0.02
 / 63%
emeserver
Not MonitoredOKOKOKOKOKNot MonitoredOKOKNot Monitored
    Can't get data from agent ?: