Netstatus Network Status Monitor
No New Announcements
Show: All | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Crit
Search:
ServercPanelDNSFTPHTTPHTTPSIMAPMySQLPOP3SMTPSSHInformationDisk Hide
Focus
OKOKOKOKOKOKOKOKNot MonitoredNot Monitored
    up 908 days22:00
0.64 0.36 0.29
 /boot 48%
freedom
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 45 days22:00
0.23 0.29 0.30
 /boot 36%