Netstatus Network Status Monitor
No New Announcements
Show: All | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Crit
Search:
ServercPanelDNSFTPHTTPHTTPSIMAPMySQLPOP3SMTPSSHInformationDisk Hide
Focus
OKOKOKOKOKOKOKOKNot MonitoredNot Monitored
    up 1027 days06:42
0.08 0.11 0.18
 /boot 48%
freedom
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 164 days06:42
0.60 0.46 0.37
 /boot 36%