Netstatus Network Status Monitor
No New Announcements
Show: All | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Crit
Search:
ServercPanelDNSFTPHTTPHTTPSIMAPMySQLPOP3SMTPSSHInformationDisk Hide
genesis
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 40 days02:15
0.21 0.16 0.14
 
gnm2
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 149 days03:15
0.33 0.67 0.45