Netstatus Network Status Monitor
No New Announcements
Show: All | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Crit
Search:
ServercPanelDNSFTPHTTPHTTPSIMAPMySQLPOP3SMTPSSHInformationDisk Hide
genesis
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 87 days08:25
0.01 0.09 0.10
 
gnm2
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    Can't get data from agent ?:
 
go
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 366 days07:25
1.73 1.41 1.38
 /boot 71%
golf
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    Can't get data from agent ?: