Netstatus Network Status Monitor
No New Announcements
Show: All | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Crit
Search:
ServercPanelDNSFTPHTTPHTTPSIMAPMySQLPOP3SMTPSSHInformationDisk Hide
genesis
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 4 days13:30
0.02 0.13 0.10
 
gnm2
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 104 days14:30
1.17 1.29 1.29
 
go
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 26 days14:30
0.91 1.46 1.56
 /boot 73%