Netstatus Network Status Monitor
No New Announcements
Show: All | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Crit
Search:
ServercPanelDNSFTPHTTPHTTPSIMAPMySQLPOP3SMTPSSHInformationDisk Hide
genesis
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 181 days01:15
0.02 0.19 0.32
 
gnm2
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 351 days02:15
1.16 0.63 0.46
 
go
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 272 days00:15
0.53 0.55 0.68
 /boot 71%