Netstatus Network Status Monitor
No New Announcements
Show: All | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Crit
Search:
ServercPanelDNSFTPHTTPHTTPSIMAPMySQLPOP3SMTPSSHInformationDisk Hide
genesis
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 5 days02:35
0.16 0.14 0.10
 
gnm2
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 158 days03:35
1.16 2.05 2.14
 
go
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 79 days03:35
1.18 1.13 1.26
 /boot 73%