Netstatus Network Status Monitor
No New Announcements
Show: All | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Crit
Search:
ServercPanelDNSFTPHTTPHTTPSIMAPMySQLPOP3SMTPSSHInformationDisk Hide
genesis
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 60 days16:25
0.09 0.15 0.17
 
gnm2
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 230 days17:25
1.79 1.45 1.38
 
go
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 152 days15:25
1.55 1.46 1.31
 /boot 73%