Netstatus Network Status Monitor
No New Announcements
Show: All | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Crit
Search:
ServercPanelDNSFTPHTTPHTTPSIMAPMySQLPOP3SMTPSSHInformationDisk Hide
mag (new)
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 148 days02:15
1.29 1.20 0.95
 
mazaska3
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    Can't get data from agent ?:
 
mini
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 168 days09:15
0.10 0.17 0.20