Netstatus Network Status Monitor
No New Announcements
Show: All | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Crit
Search:
ServercPanelDNSFTPHTTPHTTPSIMAPMySQLPOP3SMTPSSHInformationDisk Hide
machina
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    Can't get data from agent ?:
 
mag (new)
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 242 days10:15
0.46 0.23 0.21
 
mazaska3
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    Can't get data from agent ?:
 
mini
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 262 days17:14
0.10 0.30 0.33