Netstatus Network Status Monitor
No New Announcements
Show: All | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Crit
Search:
ServercPanelDNSFTPHTTPHTTPSIMAPMySQLPOP3SMTPSSHInformationDisk Hide
mag (new)
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 98 days09:12
0.02 0.05 0.01
 /backup 49%
mini
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 139 days15:58
2.19 1.56 1.60
 / 84%