Netstatus Network Status Monitor
No New Announcements
Show: All | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Crit
Search:
ServercPanelDNSFTPHTTPHTTPSIMAPMySQLPOP3SMTPSSHInformationDisk Hide
mag (new)
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 71 days03:35
1.06 0.74 0.51
 
mazaska2
OKOKOKOKOKOKOKOKNot MonitoredNot Monitored
    up 39 days00:35
0.84 1.00 1.18
 
mini
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 11 days10:34
0.11 0.10 0.13