Netstatus Network Status Monitor
No New Announcements
Show: All | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Crit
Search:
ServercPanelDNSFTPHTTPHTTPSIMAPMySQLPOP3SMTPSSHInformationDisk Hide
mag (new)
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 17 days14:25
0.39 0.61 0.66
 
mazaska2
OKOKOKOKOKOKOKOKNot MonitoredNot Monitored
    up 4 days11:25
1.05 1.32 1.25
 
mini
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 9 days20:26
0.02 0.04 0.00