Netstatus Network Status Monitor
No New Announcements
Show: All | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Crit
Search:
ServercPanelDNSFTPHTTPHTTPSIMAPMySQLPOP3SMTPSSHInformationDisk Hide
mag (new)
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 513 days19:00
1.31 1.33 1.36
 
mazaska2
OKOKOKOKOKOKOKOKNot MonitoredNot Monitored
    up 40 days16:00
1.63 0.99 0.97