Netstatus Network Status Monitor
No New Announcements
Show: All | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Crit
Search:
ServercPanelDNSFTPHTTPHTTPSIMAPMySQLPOP3SMTPSSHInformationDisk Hide
mag (new)
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 41 days07:36
0.07 0.07 0.08
 /backup 48%
mazaska3
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 325 days06:36
0.45 0.58 0.53
 /boot 40%
mini
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 83 days13:40
0.96 0.64 0.49
 / 84%