Netstatus Network Status Monitor
No New Announcements
Show: All | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Crit
Search:
ServercPanelDNSFTPHTTPHTTPSIMAPMySQLPOP3SMTPSSHInformationDisk Hide
Server1
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 34 days13:00
2.08 1.61 1.47
 / 90%
soccer
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 104 days04:00
0.39 0.18 0.82
 / 50%
Sominaltv
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 524 days22:00
2.56 2.26 2.11
 / 82%
swd02
OKOKNot MonitoredOKOKNot MonitoredOKNot MonitoredOKNot Monitored
    up 682 days20:00
0.06 0.21 0.16
 /boot 61%