Netstatus Network Status Monitor
No New Announcements
Show: All | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Crit
Search:
ServercPanelDNSFTPHTTPHTTPSIMAPMySQLPOP3SMTPSSHInformationDisk Hide
Server1
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 13 days22:18
0.96 1.15 1.21
 /boot 81%
server2.refreshweb
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 24 days22:18
0.30 0.40 0.45
 / 57%
soccer
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 42 days14:18
0.09 0.16 0.21
 / 60%
Sominaltv
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 97 days08:18
0.74 0.62 0.71
 /backup 93%
swd02
OKOKNot MonitoredOKOKNot MonitoredOKNot MonitoredOKNot Monitored
    up 857 days06:18
0.02 0.25 0.61
 /boot 61%