Netstatus Network Status Monitor
No New Announcements
Show: All | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Crit
Search:
ServercPanelDNSFTPHTTPHTTPSIMAPMySQLPOP3SMTPSSHInformationDisk Hide
secure
OKOKOKOKOKOKOKOKNot MonitoredNot Monitored
    up 110 days14:20
1.38 1.09 1.03
 
Server1
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 43 days08:20
0.84 0.88 0.89
 / 88%
Sominaltv
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 189 days17:20
0.23 0.40 0.37
 / 87%
swd02
OKOKNot MonitoredOKOKNot MonitoredOKNot MonitoredOKNot Monitored
    up 348 days15:20
0.12 0.15 0.25