Netstatus Network Status Monitor
No New Announcements
Show: All | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Crit
Search:
ServercPanelDNSFTPHTTPHTTPSIMAPMySQLPOP3SMTPSSHInformationDisk Hide
secure
OKOKOKOKOKOKOKOKNot MonitoredNot Monitored
    up 86 days12:10
1.11 1.94 2.02
 
Server1
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 58 days05:10
0.50 0.82 0.79
 / 83%
Sominaltv
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 276 days15:10
3.04 2.52 2.08
 / 90%
swd02
OKOKNot MonitoredOKOKNot MonitoredOKNot MonitoredOKNot Monitored
    up 435 days13:10
0.04 0.14 0.13