Netstatus Network Status Monitor
No New Announcements
Show: All | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Crit
Search:
ServercPanelDNSFTPHTTPHTTPSIMAPMySQLPOP3SMTPSSHInformationDisk Hide
s3
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 182 days19:10
0.00 0.00 0.00
 / 31%
s3.devpreviewr.com
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 182 days19:10
0.00 0.00 0.00
 / 31%
secure
OKOKOKOKOKOKOKOKNot MonitoredNot Monitored
    up 15 days16:10
1.29 1.14 1.15
 
Server1
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
Delay: [6 sec]    up 46 days09:10
2.54 1.65 1.27
 /backup 54%
sia2
OKOKNot MonitoredOKOKNot MonitoredOKNot MonitoredOKNot Monitored
    up 131 days17:10
0.00 0.00 0.00
 /boot 69%
Sominaltv
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 7 days19:10
0.23 0.25 0.25
 / 79%
swd02
OKOKNot MonitoredOKOKNot MonitoredOKNot MonitoredOKNot Monitored
    up 165 days17:10
0.47 0.45 0.37