Netstatus Network Status Monitor
No New Announcements
Show: All | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Crit
Search:
ServercPanelDNSFTPHTTPHTTPSIMAPMySQLPOP3SMTPSSHInformationDisk Hide
Server1
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 68 days03:00
0.96 0.98 0.95
 / 88%
soccer
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 10 days19:00
0.31 0.15 0.14
 / 33%
Sominaltv
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 429 days13:00
0.33 0.36 0.36
 / 85%
swd02
OKOKNot MonitoredOKOKNot MonitoredOKNot MonitoredOKNot Monitored
    up 588 days11:00
0.11 0.10 0.11