Netstatus Network Status Monitor
No New Announcements
Show: All | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Crit
Search:
ServercPanelDNSFTPHTTPHTTPSIMAPMySQLPOP3SMTPSSHInformationDisk Hide
secure
OKOKOKOKOKOKOKOKNot MonitoredNot Monitored
    up 19 days12:00
0.98 0.85 0.88
 
Server1
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 22 days06:00
1.59 1.26 1.16
 / 94%
sia2
OKOKNot MonitoredOKOKNot MonitoredOKNot MonitoredOKNot Monitored
    up 26 days13:00
0.00 0.01 0.00
 /boot 20%
Sominaltv
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 98 days15:00
0.90 0.62 0.52
 / 83%
swd02
OKOKNot MonitoredOKOKNot MonitoredOKNot MonitoredOKNot Monitored
    up 257 days13:00
0.25 0.24 0.23