Netstatus Network Status Monitor
No New Announcements
Show: All | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Crit
Search:
ServercPanelDNSFTPHTTPHTTPSIMAPMySQLPOP3SMTPSSHInformationDisk Hide
Server1
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 46 days20:42
1.24 1.24 1.02
 / 85%
soccer
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 15 days12:42
0.02 0.11 1.48
 / 61%
Sominaltv
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 41 days06:42
0.60 0.61 0.62
 /backup 89%
swd02
OKOKNot MonitoredOKOKNot MonitoredOKNot MonitoredOKNot Monitored
    up 801 days04:42
1.04 1.09 0.89
 /boot 61%