Netstatus Network Status Monitor
No New Announcements
Show: All | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Crit
Search:
ServercPanelDNSFTPHTTPHTTPSIMAPMySQLPOP3SMTPSSHInformationDisk Hide
Tango
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 1 day22:06
1.81 1.84 1.97
 
thawserver
OKOKOKOKOKOKNot MonitoredOKOKNot Monitored
    up 684 days22:06
0.29 0.26 0.25
 /boot 41%
tiny
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 5 days05:12
0.65 0.26 0.15
 / 60%
Tornado
OKOKOKOKOKOKOKOKNot MonitoredNot Monitored
    up 317 days03:06
0.82 0.50 0.60
 /mnt 52%