Netstatus Network Status Monitor
No New Announcements
Show: All | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Crit
Search:
ServercPanelDNSFTPHTTPHTTPSIMAPMySQLPOP3SMTPInformationDisk
ServercPanelDNSFTPHTTPHTTPSIMAPMySQLPOP3SMTPInformationDisk
cpvds524
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 225 days14:36
0.00 0.01 0.05
 / 100%
dbcore
Not MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredPort not responding 
hotel
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 1360 days09:36
10.27 10.04 9.98
 / 74%
nodeva
Not MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredPort not responding 
solr
Not MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredPort not responding 
007host
OKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 396 days06:36
0.72 0.65 0.68
 / 82%
activeex
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 958 days06:36
0.00 0.01 0.06
 
alts2
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 5 days09:36
0.08 0.16 0.17
 /boot 71%
app.ssb
OKOKNot MonitoredOKOKOKOKOKOK
    Not Monitored:
 
appbk1.ssb
OKOKNot MonitoredOKOKNot MonitoredOKNot MonitoredOK
    Not Monitored:
 
Charlie
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 336 days09:36
1.68 1.57 1.66
 
cloud2.cp1
Not MonitoredNot MonitoredNot MonitoredOKOKNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot Monitored
    Not Monitored:
 
cmag
Not MonitoredNot MonitoredNot MonitoredOKNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot Monitored
    Not Monitored:
 
Confluence
Not MonitoredNot MonitoredNot MonitoredOKOKNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot Monitored
    Not Monitored:
 
cpvds238 (Cloud)
OKOKNot MonitoredOKOKOKOKOKOK
    up 80 days09:36
0.36 0.22 0.19
 
cpvds321
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    Not Monitored:
 
cpvds431(Cloud)
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 82 days09:36
0.41 0.36 0.32
 / 91%
cpvds466
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 556 days09:36
0.69 0.56 0.49
 / 89%
cpvds474
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 225 days09:36
0.10 0.15 0.10
 / 87%
cpvds526
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 1:3514:36
0.23 0.13 0.08
 / 53%
cpvds529
OKOKNot MonitoredOKOKOKOKOKOK
    up 546 days14:36
0.88 0.26 0.12
 
cpvds533
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 438 days09:36
0.57 0.20 0.17
 
cpvds536
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 406 days14:36
0.22 0.25 0.19
 / 34%
cpvds540
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 26 days14:36
0.07 0.03 0.14
 / 28%
cpvds541
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 5 days14:36
0.01 0.03 0.05
 / 14%
cyberit3
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 314 days13:36
0.09 0.12 0.08
 /boot 87%
cyclone
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    Not Monitored:

 
db1.ssb
OKOKOKOKOKNot MonitoredOKNot MonitoredNot Monitored
    up 522 days09:36
0.01 0.08 0.05
 /boot 64%
db2new.ssb
OKOKOKOKOKNot MonitoredOKNot MonitoredNot Monitored
    up 554 days09:36
0.24 0.15 0.12
 / 39%
delta
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 564 days09:28
1.83 1.87 1.67
 / 92%
dev.ssb
OKOKOKOKOKNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot Monitored
    up 439 days09:36
0.11 0.20 0.08
 /backup 64%
Edwardo
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 438 days09:36
0.30 0.39 0.39
 / 92%
ServercPanelDNSFTPHTTPHTTPSIMAPMySQLPOP3SMTPInformationDisk
elpasotexas(new)
Not MonitoredOKNot MonitoredOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 225 days14:36
0.29 0.29 0.27
 / 60%
ent
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 396 days08:36
0.83 0.74 0.74
 / 48%
entlfsn
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 264 days09:36
1.30 1.21 1.13
 /boot 43%
Epsilon
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 276 days09:36
0.55 0.82 0.84
 / 74%
falcon
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    Not Monitored:

 /boot 43%
freedom
OKOKNot MonitoredOKOKOKOKOKOK
    up 2 days09:36
3.41 3.61 3.57
 /boot 24%
Gamma
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 6 days09:36
1.11 0.76 0.58
 / 48%
go
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 594 days07:36
1.81 1.77 1.54
 /backup 74%
gtw-new.SSB
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    Not Monitored:
 
Happyface
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 1256 days09:36
0.16 0.28 0.33
 /boot 30%
host2
OKOKOKOKOKOKNot MonitoredOKOK
    up 141 days09:36
1.86 1.73 1.59
 / 47%
information
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    Not Monitored:
 
jangofett
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 278 days09:36
1.04 0.59 0.47
 / 24%
Lima
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 1360 days09:21
2.04 2.29 2.09
 /backup 81%
ServercPanelDNSFTPHTTPHTTPSIMAPMySQLPOP3SMTPInformationDisk
limestone
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 299 days09:36
0.01 0.10 0.14
 
madewithhemp
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 47 days09:36
0.29 0.29 0.31
 /boot 24%
mazaska3
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 89 days08:36
0.81 0.85 0.91
 /boot 33%
mpe
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 371 days09:36
0.31 0.35 0.31
 / 52%
Nelly
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 1422 days09:36
2.09 1.98 1.82
 / 84%
new.hostbari
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 1088 days09:36
0.42 0.39 0.38
 / 67%
Olga
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 53 days09:36
1.49 1.44 1.43
 / 57%
osb
OKOKOKOKOKOKNot MonitoredOKNot Monitored
    up 327 days08:36
0.08 0.20 0.34
 / 23%
Oscar
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 105 days09:36
2.53 2.73 2.83
 /backup 58%
pandemonium
Not MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot Monitored 
playbig
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 643 days09:36
1.14 0.78 0.76
 /boot 67%
pro2
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 12 days09:36
0.00 0.01 0.05
 /boot 25%
quebec
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    Not Monitored:
 
raven
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 303 days09:36
0.26 0.15 0.14
 /boot 26%
ServercPanelDNSFTPHTTPHTTPSIMAPMySQLPOP3SMTPInformationDisk
res
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 578 days09:36
0.31 0.23 0.12
 /boot 29%
rmg
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 195 days07:36
2.88 2.96 2.80
 /backup2 93%
Romeo
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 238 days09:36
1.50 1.64 1.73
 / 67%
sandweb
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 4 days06:36
0.00 0.03 0.00
 
secure
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 394 days08:36
0.64 0.93 1.01
 /boot 38%
Server1
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 138 days23:36
0.51 0.81 0.70
 /boot 81%
server2
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 488 days14:36
0.49 0.53 0.38
 
server2.refreshweb
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
Delay: [2 sec]    up 6 days23:36
1.30 1.64 1.52
 / 76%
Sierra
Not MonitoredOKOKOKOKOKNot MonitoredOKNot Monitored
    Not Monitored:
 
sominaltv2
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    Not Monitored:
 / 69%
swd02
OKOKNot MonitoredOKOKNot MonitoredOKNot MonitoredOK
    up 7:3407:36
1.07 0.33 0.17
 /boot 80%
Tango
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 547 days09:36
1.59 1.53 1.53
 /backup 62%
TLD
OKOKOKOKOKOKNot MonitoredOKOK
    up 620 days09:36
0.30 0.59 0.54
 /boot 30%
tld-vds
OKOKOKOKOKOKNot MonitoredOKOK
    up 225 days09:36
0.33 0.35 0.29
 / 67%
ServercPanelDNSFTPHTTPHTTPSIMAPMySQLPOP3SMTPInformationDisk
Tornado
OKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 845 days13:36
0.10 0.23 0.23
 /boot 63%
Uniform
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 82 days09:36
1.12 1.44 1.60
 /boot 67%
upg2
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 883 days19:36
0.14 0.19 0.20
 /backup 38%
Vern
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 564 days09:36
1.48 1.38 1.37
 /backup 73%
vmax
OKNot MonitoredOKNot MonitoredNot MonitoredOKOKOKOK
    Not Monitored:
 
Xena
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 936 days09:36
0.32 0.49 0.52
 /boot 70%
yoda
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 482 days09:36
0.00 0.01 0.05
 / 31%
Yogurt
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 166 days09:36
0.39 0.49 0.62
 /backup 79%
Zed
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 1505 days09:36
2.23 2.38 2.62
 /boot 88%
Zulu
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 1079 days09:36
4.52 4.11 3.92
 / 75%