Netstatus Network Status Monitor
No New Announcements
Show: All | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Crit
Search:
ServercPanelDNSFTPHTTPHTTPSIMAPMySQLPOP3SMTPInformationDisk Hide
Echo
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 131 days08:48
5.69 6.00 6.15
 / 89%
Nelly
OKOKOKOKNot MonitoredOKOKOKOK
    up 294 days08:48
5.01 4.65 3.85
 /boot 77%
Olga
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 1045 days08:48
7.83 7.77 7.20
 / 78%
007host
OKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 78 days05:48
3.50 3.61 3.52
 /backup 76%
activeex
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 1034 days05:48
1.16 0.95 0.72
 
Annie2
OKOKNot MonitoredOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 1875 days08:48
0.93 0.66 0.44
 / 50%
app.ssb
OKOKNot MonitoredOKOKOKOKOKOK
    up 186 days08:48
0.07 0.09 0.09
 / 72%
appbk1.ssb
OKOKNot MonitoredOKOKNot MonitoredOKNot MonitoredOK
    Not Monitored:
 
Champ
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 339 days06:48
0.02 0.09 0.06
 
cloud2.cp1
Not MonitoredNot MonitoredNot MonitoredOKOKNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot Monitored
    Not Monitored:
 
Confluence
Not MonitoredNot MonitoredNot MonitoredOKOKNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot Monitored
    Not Monitored:
 
cpvds238 (Cloud)
OKOKNot MonitoredOKOKOKOKOKOK
    up 131 days08:48
0.32 0.32 0.37
 
cpvds320
OKOKOKOKNot MonitoredOKOKOKOK
    up 1 day07:48
0.17 0.27 0.32
 / 89%
cpvds431(Cloud)
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 131 days08:48
0.21 0.17 0.10
 / 88%
cpvds433
OKOKNot MonitoredOKOKOKOKOKOK
    up 92 days14:48
0.00 0.06 0.06
 / 69%
cpvds466
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 172 days08:48
0.08 0.22 0.12
 / 78%
cpvds470
OKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 40 days08:48
0.10 0.23 0.24
 / 86%
ServercPanelDNSFTPHTTPHTTPSIMAPMySQLPOP3SMTPInformationDisk Hide
cpvds471
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 185 days14:48
0.00 0.01 0.05
 / 61%
cpvds474
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 47 days08:48
0.27 0.09 0.04
 / 66%
cpvds494
OKOKNot MonitoredOKOKOKOKOKOK
    up 30 days20:48
0.08 0.17 0.14
 / 92%
cpvds512(cloud)
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 185 days14:48
0.00 0.01 0.05
 / 64%
cpvds517
OKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 172 days08:48
0.00 0.01 0.05
 / 55%
cpvds518
OKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 79 days07:48
0.03 0.03 0.05
 / 33%
cpvps103(Cloud)
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 187 days14:48
0.00 0.03 0.03
 / 78%
cyberit2
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    Not Monitored:

 /boot 32%
db1.ssb
OKOKOKOKOKNot MonitoredOKNot MonitoredNot Monitored
    Not Monitored:
 
db2.ssb
OKOKNot MonitoredOKOKNot MonitoredOKNot MonitoredNot Monitored
    up 47 days08:48
0.04 0.03 0.00
 / 78%
dev.ssb
OKOKOKOKOKNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot Monitored
    up 565 days08:48
0.23 0.14 0.08
 /backup 88%
Edwardo
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 283 days08:48
0.26 0.64 0.36
 /boot 74%
elpasotexas(new)
Not MonitoredOKNot MonitoredOKOKOKOKOKOK
    up 187 days14:48
0.15 0.07 0.02
 / 78%
freedom
OKOKNot MonitoredOKOKOKOKOKOK
    up 86 days08:48
0.32 0.32 0.32
 /boot 36%
ServercPanelDNSFTPHTTPHTTPSIMAPMySQLPOP3SMTPInformationDisk Hide
go
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 202 days06:48
2.15 2.02 2.17
 / 65%
Happyface
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 128 days08:48
0.10 0.22 0.17
 /boot 30%
Hermes
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 1397 days08:48
0.00 0.00 0.00
 /boot 37%
host2
OKOKOKOKOKOKNot MonitoredOKOK
    up 25 days08:48
1.15 1.12 1.14
 /boot 38%
hostbari
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 71 days08:48
0.24 0.22 0.15
 /backup 68%
hotel
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 232 days08:48
2.82 2.81 2.83
 /boot 28%
img.ssb
OKOKNot MonitoredOKOKNot MonitoredOKNot MonitoredOK
    up 183 days08:48
0.10 0.21 0.15
 / 76%
imgbkp
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 856 days07:48
0.46 0.53 0.28
 / 79%
Juliet
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 167 days08:48
3.10 2.88 2.95
 / 79%
Lima
OKOKOKOKOKOKNot MonitoredOKOK
    up 232 days08:38
4.60 5.16 5.63
 /backup 53%
mazaska3
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 128 days07:48
0.65 0.64 0.75
 /boot 49%
oos1
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 125 days06:48
0.00 0.00 0.00
 /boot 48%
osb
OKOKOKOKOKOKNot MonitoredOKNot Monitored
    up 6 days07:48
0.00 0.01 0.05
 / 12%
ServercPanelDNSFTPHTTPHTTPSIMAPMySQLPOP3SMTPInformationDisk Hide
Pash
OKOKNot MonitoredOKOKOKOKOKOK
    Not Monitored:

 /boot 19%
playbig
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    Not Monitored:

 /boot 65%
Pro
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 6 days08:48
0.10 0.05 0.01
 
quebec
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 296 days08:48
3.94 3.15 2.89
 /tmp 57%
Ratbite
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 1851 days06:48
0.05 0.05 0.03
 /boot 34%
rmg
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 39 days06:48
0.34 0.31 0.27
 / 81%
Romeo
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 507 days08:48
3.03 2.96 3.28
 / 63%
sandweb
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 109 days06:48
0.00 0.03 0.04
 /boot 81%
secure
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 75 days05:48
0.21 0.12 0.09
 /boot 38%
Server1
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 230 days23:48
0.83 0.67 0.63
 /boot 81%
server2.refreshweb
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 75 days23:48
0.64 0.71 0.79
 / 46%
Sominaltv
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 314 days08:48
0.18 0.31 0.32
 / 76%
swd02
OKOKNot MonitoredOKOKNot MonitoredOKNot MonitoredOK
    up 1074 days06:48
0.07 0.12 0.17
 /boot 61%
Tango
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 111 days08:48
0.32 0.27 0.30
 /boot 55%
thawserver
OKOKOKOKOKOKNot MonitoredOKOK
    up 1075 days08:48
0.19 0.23 0.14
 /boot 41%
ServercPanelDNSFTPHTTPHTTPSIMAPMySQLPOP3SMTPInformationDisk Hide
TLD
OKOKOKOKOKOKNot MonitoredOKOK
    up 273 days08:48
0.34 0.29 0.33
 /boot 41%
tld-vds
OKOKOKOKOKOKNot MonitoredOKOK
    up 133 days08:48
0.07 0.09 0.09
 / 72%
Tornado
OKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 206 days13:48
0.03 0.11 0.16
 /boot 63%
Uniform
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 12 days08:48
2.36 3.13 3.80
 /backup 69%
Upg
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 95 days19:48
0.42 0.48 0.41
 / 72%
Vern
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 232 days08:48
1.70 1.53 1.32
 /backup 67%
vmax
OKNot MonitoredOKNot MonitoredNot MonitoredOKOKOKOK
    Not Monitored:
 
Xena
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 2164 days08:48
1.54 1.83 1.91
 / 66%
yoda
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 41 days08:48
0.05 0.04 0.05
 /boot 16%
Yogurt
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 202 days08:48
0.02 0.12 0.22
 /boot 56%
Zed
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    Not Monitored:
 
Zulu
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 165 days08:48
3.14 2.80 2.55
 / 57%