Netstatus Network Status Monitor
No New Announcements
Show: All | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Crit
Search:
ServercPanelDNSFTPHTTPHTTPSIMAPMySQLPOP3SMTPInformationDisk Hide
cpvds524
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 103 days12:42
0.12 0.06 0.06
 / 95%
Olga
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 133 days06:42
6.12 5.90 5.32
 / 89%
Romeo
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
Delay: [2 sec]    up 1000 days06:42
6.95 5.88 5.69
 / 76%
007host
OKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 24 days03:42
0.55 0.58 0.62
 / 74%
activeex
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 323 days03:42
0.07 0.10 0.08
 
alts2
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 377 days06:42
0.13 0.27 0.31
 /boot 56%
app.ssb
OKOKNot MonitoredOKOKOKOKOKOK
    Not Monitored:
 
appbk1.ssb
OKOKNot MonitoredOKOKNot MonitoredOKNot MonitoredOK
    Not Monitored:
 
cloud2.cp1
Not MonitoredNot MonitoredNot MonitoredOKOKNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot Monitored
    Not Monitored:
 
Confluence
Not MonitoredNot MonitoredNot MonitoredOKOKNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot Monitored
    Not Monitored:
 
cpvds238 (Cloud)
OKOKNot MonitoredOKOKOKOKOKOK
    up 105 days06:42
0.33 0.30 0.23
 
cpvds254
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    Not Monitored:
 
cpvds321
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 50 days05:42
0.31 0.33 0.38
 / 80%
cpvds431(Cloud)
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 22 days06:42
0.36 0.30 0.27
 / 79%
cpvds433
OKOKNot MonitoredOKOKOKOKOKOK
    up 106 days12:42
0.01 0.13 0.14
 / 67%
cpvds466
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 104 days06:42
0.25 0.18 0.18
 / 77%
cpvds470
OKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 18 days06:42
0.44 0.31 0.23
 /home2 80%
ServercPanelDNSFTPHTTPHTTPSIMAPMySQLPOP3SMTPInformationDisk Hide
cpvds474
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 103 days06:42
0.01 0.10 0.14
 / 82%
cpvds512(cloud)
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 104 days12:42
0.01 0.04 0.07
 / 76%
cpvds519
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 66 days12:42
0.22 0.30 0.34
 / 41%
cpvds521
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 106 days12:42
0.05 0.05 0.05
 / 52%
cpvds526
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    Not Monitored:
 
cpvds527
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 5 days12:42
0.16 0.08 0.10
 / 47%
cpvds528
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 16 days12:42
0.01 0.06 0.05
 / 21%
cyberit3
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    Not Monitored:

 /boot 87%
db1.ssb
OKOKOKOKOKNot MonitoredOKNot MonitoredNot Monitored
    Not Monitored:
 
db2.ssb
OKOKNot MonitoredOKOKNot MonitoredOKNot MonitoredNot Monitored
    up 104 days06:42
0.02 0.06 0.01
 / 45%
delta
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 359 days06:38
1.07 1.41 1.48
 / 90%
dev.ssb
OKOKOKOKOKNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot Monitored
    up 402 days06:42
0.24 0.15 0.08
 /backup 89%
Edwardo
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 776 days06:42
0.03 0.05 0.05
 / 85%
elpasotexas(new)
Not MonitoredOKNot MonitoredOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 105 days12:42
0.09 0.17 0.13
 / 92%
ServercPanelDNSFTPHTTPHTTPSIMAPMySQLPOP3SMTPInformationDisk Hide
ent
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 1 day06:42
0.04 0.06 0.02
 /boot 19%
Epsilon
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 19 days06:42
1.04 0.95 0.93
 /boot 50%
falcon
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 134 days06:42
0.04 0.11 0.05
 /boot 35%
freedom
OKOKNot MonitoredOKOKOKOKOKOK
    up 122 days06:42
3.47 3.42 3.38
 /boot 15%
Gamma
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 79 days06:42
0.54 0.87 0.91
 /boot 50%
go
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 695 days04:42
1.05 0.99 0.69
 / 79%
Happyface
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 621 days06:42
0.11 0.15 0.15
 /boot 30%
host2
OKOKOKOKOKOKNot MonitoredOKOK
    up 174 days06:42
1.45 1.43 1.46
 /boot 38%
hotel
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 725 days06:42
3.19 3.45 3.77
 / 76%
Lima
OKOKOKOKOKOKNot MonitoredOKOK
    up 725 days06:38
2.79 2.58 2.57
 /backup 59%
mazaska3
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 621 days05:42
1.08 1.47 1.42
 /boot 31%
Nelly
OKOKOKOKNot MonitoredOKOKOKOK
    up 787 days06:42
2.68 2.87 2.88
 /boot 77%
new.hostbari
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 453 days06:42
0.35 0.38 0.38
 / 78%
osb
OKOKOKOKOKOKNot MonitoredOKNot Monitored
    up 14 days05:42
0.06 0.18 0.17
 / 23%
ServercPanelDNSFTPHTTPHTTPSIMAPMySQLPOP3SMTPInformationDisk Hide
Oscar
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 62 days06:42
1.04 1.06 1.11
 /boot 50%
playbig
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    Not Monitored:

 /boot 67%
pro2
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 190 days06:42
0.00 0.02 0.05
 /boot 17%
quebec
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 111 days06:42
2.99 2.96 2.42
 /backup 62%
Ratbite
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 351 days06:42
0.00 0.05 0.02
 /boot 24%
res
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    Not Monitored:

 /boot 25%
rift1
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 9 days06:42
0.00 0.01 0.05
 /boot 19%
rmg
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 22 days04:42
1.25 1.49 1.45
 /boot 82%
sandweb
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 47 days03:42
0.64 0.20 0.12
 /boot 82%
secure
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 25 days05:42
0.44 0.46 0.34
 /boot 38%
Server1
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 43 days20:42
0.17 0.40 0.45
 /boot 81%
server2
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    Not Monitored:
 
server2.refreshweb
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 14 days20:42
0.85 0.77 0.80
 / 65%
Sierra
Not MonitoredOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    Not Monitored:
 
ServercPanelDNSFTPHTTPHTTPSIMAPMySQLPOP3SMTPInformationDisk Hide
sominaltv2
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 293 days06:42
0.03 0.07 0.10
 / 63%
swd02
OKOKNot MonitoredOKOKNot MonitoredOKNot MonitoredOK
    up 1567 days04:42
0.03 0.12 0.22
 /boot 61%
Tango
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 100 days06:42
0.59 0.71 0.62
 /boot 49%
thawserver
OKOKOKOKOKOKNot MonitoredOKOK
    up 250 days06:42
0.35 0.24 0.25
 / 89%
TLD
OKOKOKOKOKOKNot MonitoredOKOK
    up 766 days06:42
0.02 0.07 0.13
 /boot 28%
tld-vds
OKOKOKOKOKOKNot MonitoredOKOK
    Not Monitored:
 
Tornado
OKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 210 days10:42
1.62 1.42 1.51
 /boot 65%
Uniform
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 336 days06:42
2.63 2.92 3.57
 /boot 62%
upg2
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 248 days16:42
0.15 0.18 0.19
 /backup 27%
Vern
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 725 days06:42
2.18 2.16 2.08
 /backup 71%
vmax
OKNot MonitoredOKNot MonitoredNot MonitoredOKOKOKOK
    Not Monitored:
 
Xena
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 301 days06:42
1.76 1.79 1.52
 / 84%
yoda
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 361 days06:42
0.79 1.07 1.19
 /boot 21%
Yogurt
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 8 days06:42
0.22 0.43 0.46
 /backup 59%
Zed
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 870 days06:42
4.54 4.42 4.51
 /boot 88%
ServercPanelDNSFTPHTTPHTTPSIMAPMySQLPOP3SMTPInformationDisk Hide
Zulu
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 443 days06:42
2.25 2.28 2.32
 / 64%