Netstatus Network Status Monitor
No New Announcements
Show: All | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Crit
Search:
ServercPanelDNSFTPHTTPHTTPSIMAPMySQLPOP3SMTPInformationDisk
007host
OKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 883 days16:24
1.17 1.04 1.19
 / 79%
activeex
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 1445 days16:24
0.00 0.03 0.00
 /boot 73%
alts2
OKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 492 days19:24
0.61 1.07 1.07
 /boot 71%
app.ssb
OKOKNot MonitoredOKOKOKOKOKOK
    Not Monitored:
 
blue
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    Not Monitored:
  %
bravo
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 358 days19:24
1.45 1.83 1.72
 / 70%
Charlie
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 95 days19:24
0.79 0.75 0.82
 /boot 49%
cloud2.cp1
Not MonitoredNot MonitoredNot MonitoredOKOKNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot Monitored
    Not Monitored:
 
cpvds238 (Cloud)
OKOKNot MonitoredOKOKOKOKOKOK
    up 183 days19:24
0.01 0.06 0.07
 / 64%
cpvds321
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    Not Monitored:
 
cpvds431(Cloud)
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    Not Monitored:
 
cpvds466
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 108 days19:24
0.04 0.18 0.27
 /backup2 67%
cpvds474
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 183 days19:24
0.01 0.23 0.23
 / 85%
cpvds533
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    Not Monitored:
 
ServercPanelDNSFTPHTTPHTTPSIMAPMySQLPOP3SMTPInformationDisk
cpvds536
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
Delay: [2 sec]    up 67 days01:24
0.00 0.04 0.12
 / 55%
cpvds541
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 107 days01:24
0.55 0.30 0.15
 / 85%
cpvds544
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
Delay: [40 sec]    up 105 days19:24
0.82 1.08 1.13
 / 70%
cpvds549
OKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 104 days19:24
0.22 0.20 0.13
 / 57%
cpvds553
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    Not Monitored:
 
cyberit3
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 801 days23:25
0.02 0.03 0.05
 /boot 67%
cyclone
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 1020 days23:25
0.81 0.77 0.95
 /boot 20%
db1.ssb
OKOKOKOKOKNot MonitoredOKNot MonitoredNot Monitored
    up 1009 days19:25
0.23 0.20 0.12
 /boot 64%
db2new.ssb
OKOKOKOKOKNot MonitoredOKNot MonitoredNot Monitored
    up 108 days19:25
0.00 0.01 0.05
 / 42%
delta
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 1051 days19:25
1.09 1.02 1.09
 / 92%
dev.ssb
OKOKOKOKOKNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot Monitored
    up 5 days19:25
0.00 0.00 0.00
 /backup 75%
Edwardo
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 34 days19:25
0.17 0.17 0.17
 / 92%
elpasotexas(new)
Not MonitoredOKNot MonitoredOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 183 days01:25
0.02 0.07 0.08
 / 61%
ent
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 883 days18:25
0.83 0.51 0.49
 / 71%
entlfsn
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 455 days19:25
0.21 0.23 0.30
 /boot 44%
ServercPanelDNSFTPHTTPHTTPSIMAPMySQLPOP3SMTPInformationDisk
entphs
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 176 days18:25
1.10 0.62 0.63
 / 67%
Epsilon
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 95 days19:25
2.63 2.58 2.60
 / 66%
falcon
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 4 days19:25
0.00 0.03 0.03
 /boot 56%
forte
Not MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot Monitored
    Not Monitored:
 
Gamma
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 95 days19:25
1.31 1.20 1.15
 / 62%
go
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 1081 days17:25
2.17 1.96 1.99
 /backup 88%
gtw-new.SSB
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    Not Monitored:
 
Happyface
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 95 days19:25
1.15 0.68 0.42
 /boot 30%
host2
OKOKOKOKOKOKNot MonitoredOKOK
    up 628 days19:25
2.66 2.35 2.08
 / 53%
hotel
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 95 days19:25
3.78 3.79 3.80
 / 82%
jangofett
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 766 days19:25
0.09 0.16 0.19
 / 73%
kilo
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 323 days19:25
1.69 1.84 1.86
 /boot 71%
kyloren
OKOKOKOKOKOKNot MonitoredOKNot Monitored
    Not Monitored:
 
legendary
OKOKNot MonitoredOKOKOKOKOKNot Monitored
    Not Monitored:
 
Lima
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 95 days19:25
1.10 0.82 0.65
 /backup 75%
ServercPanelDNSFTPHTTPHTTPSIMAPMySQLPOP3SMTPInformationDisk
mazaska4
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 102 days18:25
1.56 2.01 2.03
 / 65%
mpe
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 95 days19:25
0.28 0.20 0.20
 / 66%
Nelly
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 1910 days19:25
2.11 1.95 1.90
 /boot 81%
new.template.com
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 23 days19:25
0.00 0.02 0.00
 / 43%
nostra
Not MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot Monitored
    Not Monitored:
 
Olga
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 95 days19:25
2.28 2.14 1.98
 /boot 69%
osb
OKOKOKOKOKOKNot MonitoredOKNot Monitored
    up 46 days18:25
0.68 0.27 0.14
 / 74%
Oscar
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 95 days19:25
2.31 2.63 2.77
 / 66%
playbighost
OKOKOKOKOKOKNot MonitoredOKNot Monitored
    Not Monitored:
 
pro2
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 499 days19:25
0.03 0.05 0.07
 /boot 25%
quebec
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 904 days19:25
1.40 0.97 0.87
 /backup 84%
raven
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 790 days19:25
1.53 1.46 1.45
 / 39%
res
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 1065 days19:25
0.06 0.02 0.01
 /backup2 32%
rmg
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 683 days17:25
1.58 1.65 1.67
 / 86%
Romeo
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 725 days19:25
1.95 1.40 1.20
 / 86%
ServercPanelDNSFTPHTTPHTTPSIMAPMySQLPOP3SMTPInformationDisk
sandweb
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 491 days16:25
0.06 0.08 0.08
 /boot 52%
secure
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 881 days18:25
0.90 0.62 0.50
 /backup2 62%
Server1
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 482 days09:25
0.90 0.41 0.19
 / 80%
server2.refreshweb
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 260 days09:25
4.50 4.94 4.08
 / 83%
Sierra
Not MonitoredOKOKOKOKOKNot MonitoredOKNot Monitored
    Not Monitored:
 
sominaltv2
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 1415 days19:25
0.52 0.42 0.41
 / 68%
staging
OKOKOKNot MonitoredNot MonitoredOKOKOKOK
    Not Monitored:
 /run 11%
swd02
OKOKNot MonitoredOKOKNot MonitoredOKNot MonitoredOK
    up 53 days17:25
0.80 0.59 0.67
 /boot 80%
Tango
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 1034 days19:25
0.35 0.34 0.33
 /backup 51%
TLD
OKOKOKOKOKOKNot MonitoredOKOK
    up 1108 days19:25
1.61 0.61 0.33
 /boot 30%
tld-vds
OKOKOKOKOKOKNot MonitoredOKOK
    up 107 days19:25
0.22 0.15 0.14
 / 78%
Tornado
OKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 1332 days23:25
1.55 1.31 1.31
 /boot 63%
Uniform
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 570 days19:25
1.49 1.78 1.89
 /boot 83%
upg2
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 252 days05:25
0.07 0.11 0.25
 / 64%
Vern
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 1051 days19:25
1.55 1.60 1.63
 /backup 68%
ServercPanelDNSFTPHTTPHTTPSIMAPMySQLPOP3SMTPInformationDisk
vmax
OKNot MonitoredOKNot MonitoredNot MonitoredOKOKOKOK
    Not Monitored:
 
Xena
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 153 days19:25
1.29 1.04 1.01
 /boot 74%
yoda
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 94 days19:25
0.08 0.09 0.11
 / 31%
yogurt
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 106 days19:25
0.71 0.56 0.60
 /boot 69%
Zed
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 1992 days19:25
1.18 1.58 1.60
 /boot 88%
Zulu
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 95 days19:25
1.90 2.79 2.84
 / 81%