Netstatus Network Status Monitor
No New Announcements
Show: All | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Crit
Search:
ServercPanelDNSFTPHTTPHTTPSIMAPMySQLPOP3SMTPInformationDisk Hide
Romeo
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 408 days14:54
5.11 5.27 5.21
 / 78%
007host
OKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 197 days11:54
2.08 2.40 2.52
 /backup 75%
activeex
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 935 days11:54
0.21 0.36 0.27
 
Annie2
OKOKNot MonitoredOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 1776 days14:54
0.59 0.38 0.29
 /boot 35%
app.ssb
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 87 days14:54
0.84 0.64 0.50
 / 72%
appbk1.ssb
OKOKOKOKOKNot MonitoredOKNot MonitoredOK
    Not Monitored:
 
Champ
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 240 days12:54
0.10 0.24 0.25
 
cloud2.cp1
Not MonitoredNot MonitoredNot MonitoredOKOKNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot Monitored
    Not Monitored:
 
Confluence
Not MonitoredNot MonitoredNot MonitoredOKOKNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot Monitored
    Not Monitored:
 
cpvds238 (Cloud)
OKOKNot MonitoredOKOKOKOKOKOK
    up 32 days14:54
0.52 0.49 0.56
 
cpvds320
OKOKOKOKNot MonitoredOKOKOKOK
    up 31 days13:54
0.05 0.10 0.10
 / 89%
cpvds431(Cloud)
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 32 days14:54
0.02 0.01 0.00
 / 94%
cpvds466
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 73 days14:54
0.03 0.10 0.14
 / 59%
cpvds470
OKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 31 days14:54
0.87 0.58 0.34
 / 87%
cpvds471
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 86 days20:54
0.03 0.03 0.05
 / 59%
ServercPanelDNSFTPHTTPHTTPSIMAPMySQLPOP3SMTPInformationDisk Hide
cpvds474
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 87 days14:54
1.09 1.10 1.03
 / 65%
cpvds494
OKOKNot MonitoredOKOKOKOKOKOK
    up 3 days14:54
0.28 0.29 0.30
 / 92%
cpvds512(cloud)
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 86 days20:54
0.00 0.01 0.05
 / 62%
cpvds517
OKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 73 days14:54
0.03 0.04 0.05
 / 54%
cpvds518
OKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 38 days20:54
0.08 0.03 0.05
 / 28%
cpvps103(Cloud)
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 88 days20:54
0.08 0.08 0.03
 / 78%
cyberit2
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 1795 days19:54
1.05 1.06 1.06
 /boot 32%
db1.ssb
OKOKOKOKOKNot MonitoredOKNot MonitoredNot Monitored
    Not Monitored:
 
db2.ssb
OKOKNot MonitoredOKOKNot MonitoredOKNot MonitoredNot Monitored
    up 75 days14:54
0.01 0.02 0.00
 / 76%
dev.ssb
OKOKOKOKOKNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot Monitored
    up 467 days14:54
0.00 0.08 0.07
 /backup 88%
Echo
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 32 days14:54
4.76 4.97 5.00
 / 85%
Edwardo
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 185 days14:54
0.68 0.69 0.59
 /boot 74%
elpasotexas(new)
Not MonitoredOKNot MonitoredOKOKOKOKOKOK
    up 88 days20:54
0.02 0.01 0.00
 / 78%
evds391
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 4 days20:54
0.28 0.17 0.11
 / 78%
Focus
OKNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredOKNot MonitoredNot Monitored
    Not Monitored:
 
ServercPanelDNSFTPHTTPHTTPSIMAPMySQLPOP3SMTPInformationDisk Hide
freedom
OKOKNot MonitoredOKOKOKOKOKOK
    up 47 days14:54
3.17 3.29 3.31
 /boot 36%
gh-foodsvr
Not MonitoredNot MonitoredNot MonitoredOKNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot Monitored
    Not Monitored:
 
go
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 103 days12:54
2.18 2.31 2.32
 /boot 61%
Happyface
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 29 days14:54
0.18 0.12 0.09
 /boot 30%
Hermes
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 1299 days14:54
0.00 0.00 0.00
 /boot 37%
hostbari
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 670 days14:54
0.08 0.09 0.04
 /boot 38%
hotel
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 133 days14:54
1.86 1.31 1.19
 /boot 28%
img.ssb
OKOKNot MonitoredOKOKNot MonitoredOKNot MonitoredOK
    up 84 days14:54
0.43 0.51 0.45
 / 71%
imgbkp
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 757 days13:54
0.01 0.40 0.51
 / 77%
Juliet
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 68 days14:54
3.86 3.63 3.66
 / 81%
jupiter88698
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 738 days12:54
0.00 0.02 0.05
 /boot 17%
Lima
OKOKOKOKOKOKNot MonitoredOKOK
    up 133 days14:48
4.23 3.95 3.99
 /backup 55%
mazaska3
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 29 days13:54
0.99 0.92 0.75
 /boot 49%
Nelly
OKOKOKOKNot MonitoredOKOKOKOK
Delay: [2 sec]    up 196 days14:54
4.56 3.47 3.53
 /boot 77%
Olga
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 946 days14:54
3.61 2.96 3.31
 / 75%
ServercPanelDNSFTPHTTPHTTPSIMAPMySQLPOP3SMTPInformationDisk Hide
oos1
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 26 days12:54
0.00 0.01 0.00
 /boot 48%
osb
OKOKOKOKOKOKNot MonitoredOKNot Monitored
    up 5 days13:54
0.00 0.01 0.05
 /boot 12%
Pash
OKOKNot MonitoredOKOKOKOKOKOK
    up 271 days14:54
0.20 0.12 0.04
 /boot 19%
Phlebio
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 626 days11:54
0.19 0.17 0.15
 
playbig
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 1599 days14:54
0.52 0.63 0.63
 /boot 65%
Pro
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 1135 days14:54
0.01 0.02 0.00
 
quebec
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 197 days14:54
3.76 3.01 2.64
 /boot 43%
Ratbite
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 1753 days12:54
0.00 0.01 0.00
 /boot 34%
rmg
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 82 days12:54
1.02 0.82 0.75
 / 80%
sandweb
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 10 days12:54
0.11 0.07 0.02
 /boot 82%
Server1
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 131 days05:54
0.47 0.46 0.47
 /boot 81%
server2.refreshweb
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 11 days05:54
1.07 1.03 0.91
 / 67%
Sominaltv
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 215 days14:54
0.48 0.40 0.37
 / 75%
swd02
OKOKNot MonitoredOKOKNot MonitoredOKNot MonitoredOK
    up 975 days12:54
0.00 0.06 0.11
 /boot 61%
ServercPanelDNSFTPHTTPHTTPSIMAPMySQLPOP3SMTPInformationDisk Hide
Tango
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 13 days14:54
0.28 0.29 0.28
 /boot 58%
thawserver
OKOKOKOKOKOKNot MonitoredOKOK
    up 976 days14:54
0.31 0.18 0.11
 /boot 41%
TLD
OKOKOKOKOKOKNot MonitoredOKOK
    up 174 days14:54
0.69 0.35 0.32
 /boot 41%
tld-vds
OKOKOKOKOKOKNot MonitoredOKOK
    up 34 days14:54
0.36 0.14 0.08
 / 71%
Tornado
OKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 108 days19:54
0.17 0.12 0.13
 /boot 63%
Ufmedia2
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 745 days14:54
0.00 0.00 0.00
 / 77%
Uniform
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 199 days14:54
1.64 2.49 3.02
 /backup 73%
Upg
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 1853 days01:54
0.25 0.27 0.48
 / 67%
Vern
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 133 days14:54
1.34 1.37 1.30
 /backup 66%
vmax
OKNot MonitoredOKNot MonitoredNot MonitoredOKOKOKOK
    Not Monitored:
 
Xena
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 2066 days14:54
1.36 1.54 1.56
 /backup 67%
Yoda
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 951 days14:54
0.00 0.00 0.00
 /boot 53%
yodatmp
Not MonitoredNot MonitoredNot MonitoredOKOKNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot Monitored
    Not Monitored:
  0%
Yogurt
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 103 days14:54
0.22 0.46 0.51
 /boot 56%
Zed
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    Not Monitored:
 
ServercPanelDNSFTPHTTPHTTPSIMAPMySQLPOP3SMTPInformationDisk Hide
Zulu
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 66 days14:54
3.67 4.03 3.79
 / 53%