Netstatus Network Status Monitor
No New Announcements
Show: All | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Crit
Search:
ServercPanelDNSFTPHTTPHTTPSIMAPMySQLPOP3SMTPInformationDisk
dbcore
Not MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredPort not responding 
dev.ssb
OKOKOKOKOKNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot Monitored
    up 397 days12:48
0.12 0.34 0.29
 /backup 96%
hotel
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 1318 days12:48
8.49 8.14 8.60
 / 73%
nodeva
Not MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredPort not responding 
solr
Not MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredPort not responding 
wcore
Not MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredPort not responding 
007host
OKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 354 days09:48
0.54 0.46 0.37
 / 80%
activeex
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 916 days09:48
0.03 0.15 0.09
 
alts2
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 522 days12:48
0.43 0.43 0.38
 /boot 69%
app.ssb
OKOKNot MonitoredOKOKOKOKOKOK
    Not Monitored:
 
appbk1.ssb
OKOKNot MonitoredOKOKNot MonitoredOKNot MonitoredOK
    Not Monitored:
 
Charlie
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 294 days12:48
2.43 2.33 2.11
 
cloud2.cp1
Not MonitoredNot MonitoredNot MonitoredOKOKNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot Monitored
    Not Monitored:
 
cmag
Not MonitoredNot MonitoredNot MonitoredOKNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot Monitored
    Not Monitored:
 
Confluence
Not MonitoredNot MonitoredNot MonitoredOKOKNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot Monitored
    Not Monitored:
 
cpvds238 (Cloud)
OKOKNot MonitoredOKOKOKOKOKOK
    up 38 days12:48
0.23 0.23 0.19
 
cpvds321
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    Not Monitored:
 
cpvds431(Cloud)
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 40 days12:48
0.09 0.26 0.30
 / 89%
cpvds466
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 514 days12:48
0.43 0.32 0.28
 / 85%
cpvds474
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 183 days12:48
0.07 0.13 0.10
 / 88%
ServercPanelDNSFTPHTTPHTTPSIMAPMySQLPOP3SMTPInformationDisk
cpvds524
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 183 days18:48
0.08 0.05 0.05
 / 93%
cpvds526
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 5:4718:48
0.77 0.35 0.18
 / 32%
cpvds529
OKOKNot MonitoredOKOKOKOKOKOK
    up 505 days18:48
0.00 0.01 0.05
 
cpvds533
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 396 days12:48
0.36 0.21 0.22
 
cpvds536
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 364 days18:48
0.06 0.07 0.09
 / 33%
cpvds539
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    Not Monitored:
 
cyberit3
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 272 days17:48
0.04 0.03 0.05
 /boot 87%
cyclone
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    Not Monitored:

 
db1.ssb
OKOKOKOKOKNot MonitoredOKNot MonitoredNot Monitored
    up 480 days12:48
0.04 0.08 0.08
 /boot 64%
db2new.ssb
OKOKOKOKOKNot MonitoredOKNot MonitoredNot Monitored
    up 512 days12:48
0.00 0.03 0.05
 / 39%
delta
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 522 days12:42
2.24 2.19 2.15
 / 92%
Edwardo
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 396 days12:48
0.45 0.47 0.47
 / 88%
elpasotexas(new)
Not MonitoredOKNot MonitoredOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 183 days18:48
0.17 0.36 0.39
 / 59%
ServercPanelDNSFTPHTTPHTTPSIMAPMySQLPOP3SMTPInformationDisk
ent
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 354 days11:48
1.48 0.99 0.96
 / 44%
entlfsn
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 222 days12:48
1.07 0.93 0.99
 /boot 43%
Epsilon
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 234 days12:48
2.27 2.29 2.36
 / 73%
falcon
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    Not Monitored:

 /boot 40%
freedom
OKOKNot MonitoredOKOKOKOKOKOK
    up 46 days12:48
3.47 3.60 3.60
 /boot 24%
Gamma
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 514 days12:48
0.77 0.74 0.72
 /boot 50%
go
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 552 days10:48
1.16 0.91 0.79
 /boot 71%
gtw-new.SSB
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    Not Monitored:
 
Happyface
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 1214 days12:48
0.22 0.30 0.23
 /boot 30%
host2
OKOKOKOKOKOKNot MonitoredOKOK
    up 99 days12:48
1.72 1.68 1.64
 / 46%
jangofett
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 236 days12:48
0.31 0.37 0.40
 /boot 21%
Lima
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 1318 days12:35
1.39 1.29 1.29
 /backup 86%
limestone
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 257 days12:48
0.02 0.10 0.11
 
madewithhemp
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 5 days12:48
0.46 0.73 0.70
 /boot 24%
ServercPanelDNSFTPHTTPHTTPSIMAPMySQLPOP3SMTPInformationDisk
mazaska3
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 48 days11:48
0.62 0.70 0.71
 /boot 33%
mpe
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 329 days12:48
0.06 0.06 0.06
 / 50%
Nelly
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 1380 days12:48
2.32 2.33 2.46
 / 81%
new.hostbari
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 1047 days12:48
0.74 0.48 0.43
 / 65%
Olga
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 11 days12:48
1.22 1.49 1.32
 /boot 55%
osb
OKOKOKOKOKOKNot MonitoredOKNot Monitored
    up 285 days11:48
0.19 0.21 0.20
 / 23%
Oscar
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 64 days12:48
2.14 2.25 2.48
 /backup 57%
pandemonium
Not MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot Monitored 
playbig
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 602 days12:48
0.45 0.72 0.64
 /boot 67%
pro2
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 48 days12:48
0.00 0.01 0.05
 /boot 21%
quebec
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    Not Monitored:
 
raven
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 261 days12:48
0.26 0.18 0.11
 /boot 26%
res
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 536 days12:48
0.25 0.12 0.09
 /boot 29%
rmg
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 154 days10:48
1.77 2.35 2.26
 /backup2 87%
ServercPanelDNSFTPHTTPHTTPSIMAPMySQLPOP3SMTPInformationDisk
Romeo
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 196 days12:48
2.48 2.09 2.04
 / 65%
sandweb
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 115 days10:48
0.07 0.03 0.00
 
secure
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 352 days11:48
1.73 1.58 1.76
 /boot 38%
Server1
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 96 days03:48
1.42 1.44 1.51
 /boot 81%
server2
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 446 days18:48
0.01 0.07 0.08
 
server2.refreshweb
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 120 days03:48
3.88 3.47 3.03
 / 71%
Sierra
Not MonitoredOKOKOKOKOKNot MonitoredOKNot Monitored
    Not Monitored:
 
sominaltv2
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    Not Monitored:
 / 69%
swd02
OKOKNot MonitoredOKOKNot MonitoredOKNot MonitoredOK
    up 251 days10:48
0.14 0.07 0.09
 /boot 80%
Tango
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 505 days12:48
0.92 0.93 0.90
 /backup 68%
TLD
OKOKOKOKOKOKNot MonitoredOKOK
    up 578 days12:48
0.29 0.27 0.27
 /boot 30%
tld-vds
OKOKOKOKOKOKNot MonitoredOKOK
    up 183 days12:48
0.05 0.14 0.16
 / 59%
Tornado
OKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 803 days17:48
0.88 0.55 0.36
 /boot 63%
Uniform
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 41 days12:48
1.39 1.32 1.28
 /boot 67%
ServercPanelDNSFTPHTTPHTTPSIMAPMySQLPOP3SMTPInformationDisk
upg2
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 841 days23:48
0.09 0.16 0.15
 / 33%
Vern
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 522 days12:48
1.20 1.16 1.16
 /backup 73%
vmax
OKNot MonitoredOKNot MonitoredNot MonitoredOKOKOKOK
    Not Monitored:
 
Xena
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 894 days12:48
0.58 0.56 0.61
 /boot 70%
yoda
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 440 days12:48
0.07 0.08 0.06
 / 30%
Yogurt
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 124 days12:48
0.27 0.47 0.55
 /backup 77%
Zed
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 1463 days12:48
2.75 2.87 2.83
 /boot 88%
Zulu
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 1037 days12:48
3.28 3.14 3.04
 / 74%