Netstatus Network Status Monitor
No New Announcements
Show: All | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Crit
Search:
ServercPanelDNSFTPHTTPHTTPSIMAPMySQLPOP3SMTPInformationDisk Hide
cpvds522
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 37 days08:00
0.09 0.37 0.44
 / 96%
Zulu
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 374 days02:00
7.74 3.94 2.68
 / 65%
007host
OKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 10 days23:00
0.08 0.13 0.10
 / 72%
activeex
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 253 days23:00
0.00 0.05 0.06
 
alts2
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 308 days02:00
0.40 0.23 0.19
 /boot 56%
annie3
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    Not Monitored:
 
app.ssb
OKOKNot MonitoredOKOKOKOKOKOK
    Not Monitored:
 
appbk1.ssb
OKOKNot MonitoredOKOKNot MonitoredOKNot MonitoredOK
    Not Monitored:
 
cloud2.cp1
Not MonitoredNot MonitoredNot MonitoredOKOKNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot Monitored
    Not Monitored:
 
Confluence
Not MonitoredNot MonitoredNot MonitoredOKOKNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot Monitored
    Not Monitored:
 
cpvds238 (Cloud)
OKOKNot MonitoredOKOKOKOKOKOK
    up 36 days02:00
1.31 0.47 0.30
 
cpvds254
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    Not Monitored:
 
cpvds321
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 19:2401:00
0.49 1.28 1.17
 / 86%
cpvds431(Cloud)
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 36 days02:00
0.18 0.24 0.15
 / 92%
cpvds433
OKOKNot MonitoredOKOKOKOKOKOK
    up 36 days08:00
0.23 0.06 0.04
 / 65%
cpvds466
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 35 days02:00
1.75 0.64 0.44
 / 75%
ServercPanelDNSFTPHTTPHTTPSIMAPMySQLPOP3SMTPInformationDisk Hide
cpvds470
OKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
Delay: [2 sec]    up 1 day02:00
1.08 0.30 0.15
 /home2 80%
cpvds474
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 33 days02:00
0.20 0.19 0.13
 / 81%
cpvds512(cloud)
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 35 days08:00
0.00 0.01 0.05
 / 75%
cpvds519
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 36 days08:00
0.16 0.07 0.06
 / 36%
cpvds521
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 36 days08:00
0.08 0.28 0.38
 / 50%
cpvds524
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 33 days08:00
0.29 0.16 0.19
 / 89%
cpvds526
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    Not Monitored:
 
cpvds527
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 15 days08:00
0.00 0.02 0.05
 / 43%
cyberit3
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    Not Monitored:

 /boot 87%
db1.ssb
OKOKOKOKOKNot MonitoredOKNot MonitoredNot Monitored
    Not Monitored:
 
db2.ssb
OKOKNot MonitoredOKOKNot MonitoredOKNot MonitoredNot Monitored
    up 34 days02:00
0.15 0.06 0.01
 / 45%
delta
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 289 days01:58
1.25 1.54 1.48
 / 91%
dev.ssb
OKOKOKOKOKNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot Monitored
    up 332 days02:00
0.14 0.06 0.04
 /backup 87%
Edwardo
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 707 days02:00
0.26 0.10 0.02
 / 79%
ServercPanelDNSFTPHTTPHTTPSIMAPMySQLPOP3SMTPInformationDisk Hide
elpasotexas(new)
Not MonitoredOKNot MonitoredOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 36 days08:00
0.73 0.33 0.22
 / 92%
Epsilon
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 8 days02:00
1.39 1.42 1.46
 /boot 50%
falcon
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 65 days02:00
0.36 0.09 0.03
 /boot 35%
freedom
OKOKNot MonitoredOKOKOKOKOKOK
    up 53 days02:00
3.33 3.26 3.24
 /boot 15%
Gamma
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 9 days02:00
1.18 0.97 0.91
 /boot 50%
go
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 626 days00:00
0.69 0.32 0.36
 / 76%
Happyface
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 552 days02:00
0.82 0.37 0.18
 /boot 30%
host2
OKOKOKOKOKOKNot MonitoredOKOK
    up 105 days02:00
4.16 2.91 2.49
 /boot 38%
hotel
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 656 days02:00
4.14 3.46 3.46
 / 74%
Lima
OKOKOKOKOKOKNot MonitoredOKOK
    up 656 days01:58
2.35 2.33 2.34
 /backup 58%
mazaska3
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 552 days01:00
1.03 0.90 1.10
 /boot 31%
Nelly
OKOKOKOKNot MonitoredOKOKOKOK
    up 718 days02:00
2.19 2.37 2.64
 /boot 77%
new.hostbari
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 384 days02:00
1.41 0.71 0.58
 / 75%
Olga
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 64 days02:00
3.62 3.44 3.12
 / 83%
osb
OKOKOKOKOKOKNot MonitoredOKNot Monitored
    up 81 days01:00
1.89 1.62 1.59
 / 20%
ServercPanelDNSFTPHTTPHTTPSIMAPMySQLPOP3SMTPInformationDisk Hide
Oscar
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 101 days02:00
2.84 2.17 1.90
 /boot 50%
phx
Not MonitoredNot MonitoredNot MonitoredOKOKNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot Monitored
    Not Monitored:
 
playbig
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    Not Monitored:

 /boot 67%
pro2
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 121 days02:00
0.59 0.16 0.09
 /boot 17%
quebec
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 42 days02:00
2.45 1.58 1.52
 /backup 58%
Ratbite
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 282 days02:00
0.31 0.16 0.11
 /boot 24%
res
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    Not Monitored:

 /boot 21%
rmg
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 225 days00:00
1.84 1.38 1.29
 /boot 76%
Romeo
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 930 days02:00
4.84 3.71 3.42
 / 73%
sandweb
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 38 days23:00
0.13 0.09 0.04
 /boot 82%
secure
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 40 days01:00
0.43 0.19 0.18
 /boot 38%
Server1
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 654 days16:00
0.83 0.44 0.36
 /boot 81%
server2
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    Not Monitored:
 
server2.refreshweb
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 64 days16:00
2.87 2.06 1.83
 / 66%
sominaltv2
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 224 days02:00
0.24 0.22 0.23
 / 61%
ServercPanelDNSFTPHTTPHTTPSIMAPMySQLPOP3SMTPInformationDisk Hide
swd02
OKOKNot MonitoredOKOKNot MonitoredOKNot MonitoredOK
    up 1497 days00:00
0.31 0.27 0.19
 /boot 61%
Tango
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 31 days02:00
0.58 0.57 0.53
 /boot 49%
thawserver
OKOKOKOKOKOKNot MonitoredOKOK
    up 181 days02:00
0.46 0.34 0.30
 / 90%
TLD
OKOKOKOKOKOKNot MonitoredOKOK
    up 697 days02:00
1.01 0.39 0.20
 /boot 28%
tld-vds
OKOKOKOKOKOKNot MonitoredOKOK
    up 35 days02:00
0.27 0.16 0.15
 / 83%
Tornado
OKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 141 days06:00
0.67 0.29 0.23
 /boot 65%
Uniform
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 267 days02:00
2.40 2.45 3.13
 /backup 72%
upg2
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 179 days12:00
0.12 0.17 0.22
 / 23%
Vern
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 656 days02:00
2.39 1.59 1.36
 /backup 72%
vmax
OKNot MonitoredOKNot MonitoredNot MonitoredOKOKOKOK
    Not Monitored:
 
Xena
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 232 days02:00
1.50 1.09 0.98
 /backup 85%
yoda
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 292 days02:00
1.00 0.57 0.49
 / 59%
Yogurt
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 45 days02:00
2.47 0.96 0.66
 /boot 56%
Zed
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 800 days02:00
2.41 2.18 2.01
 /boot 88%