Netstatus Network Status Monitor
No New Announcements
Show: All | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Crit
Search:
ServercPanelDNSFTPHTTPHTTPSIMAPMySQLPOP3SMTPInformationDisk
dev.ssb
OKOKOKOKOKNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot Monitored
    up 18 days03:42
0.43 0.40 0.30
 /backup 95%
hotel
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 939 days03:42
6.05 6.28 6.21
 / 77%
Zed
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 1083 days03:42
6.17 12.60 12.40
 /boot 88%
007host
OKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 58 days00:42
0.27 0.85 0.85
 / 70%
activeex
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 537 days00:42
0.04 0.11 0.18
 
alts2
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 143 days03:42
0.48 0.98 1.10
 /boot 56%
app.ssb
OKOKNot MonitoredOKOKOKOKOKOK
    Not Monitored:
 
appbk1.ssb
OKOKNot MonitoredOKOKNot MonitoredOKNot MonitoredOK
    Not Monitored:
 
buddery
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    Not Monitored:
 
cloud2.cp1
Not MonitoredNot MonitoredNot MonitoredOKOKNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot Monitored
    Not Monitored:
 
Confluence
Not MonitoredNot MonitoredNot MonitoredOKOKNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot Monitored
    Not Monitored:
 
cpvds238 (Cloud)
OKOKNot MonitoredOKOKOKOKOKOK
    up 135 days03:42
0.20 0.20 0.17
 
cpvds254
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    Not Monitored:
 
cpvds321
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    Not Monitored:
 
cpvds431(Cloud)
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    Not Monitored:
 
cpvds466
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 135 days03:42
0.32 0.39 0.42
 / 79%
cpvds470
OKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 98 days03:42
0.02 0.17 0.19
 / 80%
ServercPanelDNSFTPHTTPHTTPSIMAPMySQLPOP3SMTPInformationDisk
cpvds474
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 17 days03:42
0.14 0.20 0.20
 / 85%
cpvds519
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 128 days09:42
0.68 0.53 0.34
 / 29%
cpvds521
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 135 days09:42
2.06 1.88 1.82
 / 61%
cpvds524
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 82 days09:42
0.01 0.07 0.09
 / 77%
cpvds526
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    Not Monitored:
 
cpvds527
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 135 days09:42
0.48 0.32 0.20
 / 73%
cpvds529
OKOKNot MonitoredOKOKOKOKOKOK
    Not Monitored:
 
cpvds533
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    Not Monitored:
 
cyberit3
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    Not Monitored:

 /boot 87%
cyclone
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    Not Monitored:
 
db1.ssb
OKOKOKOKOKNot MonitoredOKNot MonitoredNot Monitored
    up 101 days03:42
0.04 0.40 0.66
 /boot 64%
db2new.ssb
OKOKOKOKOKNot MonitoredOKNot MonitoredNot Monitored
    up 133 days03:42
0.00 0.01 0.05
 / 32%
delta
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 143 days03:33
2.47 2.40 2.44
 / 76%
Edwardo
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 17 days03:42
1.05 0.61 0.33
 / 86%
ServercPanelDNSFTPHTTPHTTPSIMAPMySQLPOP3SMTPInformationDisk
elpasotexas(new)
Not MonitoredOKNot MonitoredOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 135 days09:42
0.13 0.24 0.40
 / 93%
ent
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 58 days00:42
0.16 0.10 0.03
 / 32%
Epsilon
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 233 days03:42
1.78 1.70 1.54
 / 61%
falcon
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 4 days03:42
0.01 0.02 0.00
 /boot 35%
freedom
OKOKNot MonitoredOKOKOKOKOKOK
    up 81 days03:42
0.21 0.17 0.21
 /boot 15%
Gamma
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 135 days03:42
2.13 1.95 1.66
 /backup 75%
go
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 173 days01:42
1.62 1.88 1.55
 / 85%
gtw-new.SSB
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    Not Monitored:
 
Happyface
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 835 days03:42
0.81 0.37 0.18
 /boot 30%
host2
OKOKOKOKOKOKNot MonitoredOKOK
    up 388 days03:42
3.11 3.10 3.24
 / 40%
immuno
OKOKNot MonitoredOKOKNot MonitoredOKNot MonitoredNot Monitored
    Not Monitored:

 /boot 37%
Lima
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 939 days03:38
2.21 2.49 3.12
 /backup 77%
madewithhemp
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    Not Monitored:

 /boot 24%
mazaska3
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 835 days02:42
1.14 1.87 2.25
 /backup 60%
ServercPanelDNSFTPHTTPHTTPSIMAPMySQLPOP3SMTPInformationDisk
Nelly
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 1001 days03:42
3.00 2.80 3.08
 /boot 81%
new.hostbari
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 667 days03:42
1.02 1.02 0.76
 /backup 76%
Olga
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 347 days03:42
4.49 4.13 4.00
 / 91%
osb
OKOKOKOKOKOKNot MonitoredOKNot Monitored
    up 173 days02:42
0.12 0.05 0.05
 / 23%
Oscar
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 276 days03:42
2.96 2.98 2.46
 /boot 50%
playbig
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    Not Monitored:

 /boot 67%
pro2
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 404 days03:42
0.00 0.04 0.05
 /boot 17%
quebec
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 325 days03:42
4.25 4.16 4.09
 /backup 76%
Ratbite
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 565 days03:42
0.05 0.06 0.05
 /boot 24%
res
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    Not Monitored:

 /boot 25%
rift1
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 223 days03:42
0.00 0.04 0.05
 /boot 19%
rmg
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 19 days01:42
0.76 1.56 2.04
 /boot 82%
Romeo
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 1214 days03:42
2.44 2.90 2.87
 /backup 58%
sandweb
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    Not Monitored:
 
secure
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 58 days02:42
2.70 2.11 1.86
 /boot 38%
ServercPanelDNSFTPHTTPHTTPSIMAPMySQLPOP3SMTPInformationDisk
Server1
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 257 days18:42
0.48 0.58 0.54
 /boot 81%
server2
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    Not Monitored:
 
server2.refreshweb
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 5 days18:42
1.42 1.53 1.56
 / 72%
Sierra
Not MonitoredOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    Not Monitored:
 
sominaltv2
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 507 days03:42
0.18 0.20 0.27
 / 69%
swd02
OKOKNot MonitoredOKOKNot MonitoredOKNot MonitoredOK
    up 1781 days01:42
0.08 0.25 0.23
 /boot 61%
Tango
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 125 days03:42
3.43 3.42 3.21
 /backup 70%
TLD
OKOKOKOKOKOKNot MonitoredOKOK
    up 199 days03:42
0.09 0.27 0.26
 /boot 30%
tld-vds
OKOKOKOKOKOKNot MonitoredOKOK
    Not Monitored:
 
Tornado
OKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 424 days08:42
0.70 0.75 0.51
 /boot 65%
Uniform
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 550 days03:42
4.88 4.76 4.76
 /boot 62%
upg2
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 462 days14:42
0.18 0.63 0.63
 / 29%
Vern
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 143 days03:42
4.08 2.89 2.43
 /backup 73%
vmax
OKNot MonitoredOKNot MonitoredNot MonitoredOKOKOKOK
    Not Monitored:
 
Xena
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 515 days03:42
0.56 0.59 0.83
 /backup 77%
ServercPanelDNSFTPHTTPHTTPSIMAPMySQLPOP3SMTPInformationDisk
yoda
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 61 days03:42
0.00 0.01 0.05
 / 25%
Yogurt
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 100 days03:42
1.84 2.36 2.52
 /backup 82%
Zulu
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 657 days03:42
3.16 3.00 3.01
 / 66%