Netstatus Network Status Monitor
No New Announcements
Show: All | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Crit
Search:
ServercPanelDNSFTPHTTPHTTPSIMAPMySQLPOP3SMTPInformationDisk
hotel
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 33 days21:43
7.11 6.20 5.36
 / 81%
007host
OKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 821 days18:42
1.07 1.13 1.11
 / 77%
activeex
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 1383 days18:42
0.10 0.05 0.07
 /boot 73%
alts2
OKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 430 days21:42
0.40 0.45 0.42
 /boot 71%
app.ssb
OKOKNot MonitoredOKOKOKOKOKOK
    Not Monitored:
 
bravo
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 296 days21:42
1.11 1.07 1.38
 / 68%
Charlie
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 33 days21:42
1.62 1.37 1.20
 /boot 49%
cloud2.cp1
Not MonitoredNot MonitoredNot MonitoredOKOKNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot Monitored
    Not Monitored:
 
cpvds238 (Cloud)
OKOKNot MonitoredOKOKOKOKOKOK
    up 121 days21:42
0.14 0.24 0.20
 / 64%
cpvds321
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    Not Monitored:
 
cpvds431(Cloud)
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    Not Monitored:
 
cpvds466
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 47 days21:42
0.10 0.04 0.02
 /backup2 67%
cpvds474
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 121 days21:42
0.03 0.09 0.08
 / 84%
cpvds524
OKOKOKOKOKOKNot MonitoredOKOK
    up 121 days03:42
0.11 0.07 0.06
 / 80%
cpvds529
OKOKNot MonitoredOKOKOKOKOKOK
    up 47 days03:42
0.00 0.03 0.05
 / 77%
ServercPanelDNSFTPHTTPHTTPSIMAPMySQLPOP3SMTPInformationDisk
cpvds533
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 55 days21:42
0.04 0.07 0.12
 / 75%
cpvds536
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 5 days03:42
0.15 0.30 0.54
 / 54%
cpvds541
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 45 days03:42
0.04 0.04 0.05
 / 86%
cpvds544
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
Delay: [41 sec]    up 43 days21:42
1.06 0.89 0.87
 / 69%
cpvds550
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 42 days03:43
0.15 0.22 0.15
 / 34%
cyberit3
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 739 days01:43
0.16 0.09 0.07
 /boot 67%
cyclone
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 958 days01:43
2.03 1.87 1.87
 /boot 20%
db1.ssb
OKOKOKOKOKNot MonitoredOKNot MonitoredNot Monitored
    up 948 days21:43
0.14 0.11 0.03
 /boot 64%
db2new.ssb
OKOKOKOKOKNot MonitoredOKNot MonitoredNot Monitored
    up 47 days21:43
0.00 0.04 0.07
 / 41%
delta
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 989 days21:43
1.41 1.32 1.32
 / 91%
dev.ssb
OKOKOKOKOKNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot Monitored
    up 865 days21:43
0.25 0.23 0.19
 /tmp 75%
Edwardo
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 142 days21:43
1.18 1.33 1.31
 / 90%
elpasotexas(new)
Not MonitoredOKNot MonitoredOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 121 days03:43
0.15 0.34 0.37
 / 60%
ent
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 821 days20:43
1.59 1.06 0.77
 / 86%
entlfsn
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 393 days21:43
0.23 0.43 0.72
 /boot 44%
ServercPanelDNSFTPHTTPHTTPSIMAPMySQLPOP3SMTPInformationDisk
entphs
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 114 days20:43
0.39 0.55 0.62
 / 54%
Epsilon
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 33 days21:43
1.66 1.67 1.76
 / 67%
falcon
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 37 days21:43
0.00 0.01 0.00
 /boot 56%
forte
Not MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot Monitored
    Not Monitored:
 
Gamma
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 33 days21:43
0.52 0.88 0.94
 / 61%
go
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 1019 days19:43
1.56 1.42 1.42
 /backup 84%
gtw-new.SSB
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    Not Monitored:
 
Happyface
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 33 days21:43
0.10 0.24 0.25
 /boot 30%
host2
OKOKOKOKOKOKNot MonitoredOKOK
    up 566 days21:43
1.82 1.55 1.43
 / 53%
jangofett
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 704 days21:43
0.19 0.34 0.41
 / 65%
kilo
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 261 days21:43
3.06 3.07 3.16
 / 74%
kyloren
OKOKOKOKOKOKNot MonitoredOKNot Monitored
    Not Monitored:
 
legendary
OKOKNot MonitoredOKOKOKOKOKNot Monitored
    Not Monitored:
 
Lima
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 33 days21:43
0.91 0.76 0.62
 /backup 75%
ServercPanelDNSFTPHTTPHTTPSIMAPMySQLPOP3SMTPInformationDisk
limestone
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 724 days20:43
0.34 0.24 0.19
 / 66%
mazaska4
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 40 days20:43
1.82 1.55 1.33
 / 63%
mpe
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 33 days21:43
0.75 0.37 0.26
 / 64%
Nelly
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 1848 days21:43
2.48 2.62 2.54
 /boot 81%
nostra
Not MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot Monitored
    Not Monitored:
 
Olga
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 33 days21:43
3.59 4.66 4.43
 / 72%
osb
OKOKOKOKOKOKNot MonitoredOKNot Monitored
    up 151 days20:43
0.00 0.00 0.00
 / 46%
Oscar
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 33 days21:43
1.89 2.27 2.22
 / 63%
playbighost
OKOKOKOKOKOKNot MonitoredOKNot Monitored
    Not Monitored:
 
pro2
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 437 days21:43
0.00 0.01 0.05
 /boot 25%
quebec
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 842 days21:43
0.95 1.26 1.50
 /backup 84%
raven
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 728 days21:43
0.30 0.20 0.18
 / 39%
res
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 1003 days21:43
0.07 0.04 0.02
 /backup2 31%
rmg
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 621 days19:43
2.98 2.62 2.32
 / 90%
Romeo
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 663 days21:43
2.91 2.82 2.86
 / 81%
ServercPanelDNSFTPHTTPHTTPSIMAPMySQLPOP3SMTPInformationDisk
sandweb
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 429 days18:43
0.00 0.00 0.00
 /run 91%
secure
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 819 days20:43
1.07 1.05 1.00
 /backup2 56%
Server1
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 420 days11:43
0.39 0.27 0.13
 / 79%
server2.refreshweb
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 198 days11:43
1.44 1.97 2.23
 / 88%
Sierra
Not MonitoredOKOKOKOKOKNot MonitoredOKNot Monitored
    Not Monitored:
 
sominaltv2
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 1354 days21:43
0.23 0.45 0.58
 / 68%
swd02
OKOKNot MonitoredOKOKNot MonitoredOKNot MonitoredOK
    up 425 days19:43
0.72 1.10 1.31
 /boot 80%
Tango
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 972 days21:43
0.28 0.29 0.35
 /backup 51%
TLD
OKOKOKOKOKOKNot MonitoredOKOK
    up 1046 days21:43
0.19 0.17 0.17
 /boot 30%
tld-vds
OKOKOKOKOKOKNot MonitoredOKOK
    up 45 days21:43
0.08 0.08 0.16
 / 78%
Tornado
OKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 1270 days01:43
1.33 1.19 1.19
 /boot 63%
Uniform
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 508 days21:43
1.13 0.79 0.79
 /boot 83%
upg2
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 190 days07:43
0.65 0.49 0.41
 / 63%
Vern
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 989 days21:43
2.47 2.54 2.35
 /backup 67%
vmax
OKNot MonitoredOKNot MonitoredNot MonitoredOKOKOKOK
    Not Monitored:
 
ServercPanelDNSFTPHTTPHTTPSIMAPMySQLPOP3SMTPInformationDisk
Xena
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 91 days21:43
1.31 1.48 1.48
 /boot 74%
yoda
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 33 days21:43
0.00 0.03 0.05
 / 30%
yogurt
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 44 days21:43
0.76 0.85 0.96
 /boot 69%
Zed
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 1930 days21:43
1.45 1.53 1.55
 /boot 88%
Zulu
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 33 days21:43
4.32 4.22 3.85
 / 79%