Netstatus Network Status Monitor
No New Announcements
Show: All | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Crit
Search:
ServercPanelDNSFTPHTTPHTTPSIMAPMySQLPOP3SMTPInformationDisk Hide
007host
OKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 246 days11:24
1.13 0.80 0.44
 /boot 66%
activeex
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 171 days11:24
0.00 0.03 0.07
 
alts2
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 226 days14:24
0.33 0.34 0.28
 /boot 56%
annie3
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    Not Monitored:
 
app.ssb
OKOKNot MonitoredOKOKOKOKOKOK
    Not Monitored:
 
appbk1.ssb
OKOKNot MonitoredOKOKNot MonitoredOKNot MonitoredOK
    Not Monitored:
 
cloud2.cp1
Not MonitoredNot MonitoredNot MonitoredOKOKNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot Monitored
    Not Monitored:
 
Confluence
Not MonitoredNot MonitoredNot MonitoredOKOKNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot Monitored
    Not Monitored:
 
cpvds238 (Cloud)
OKOKNot MonitoredOKOKOKOKOKOK
    up 141 days14:24
0.02 0.12 0.16
 
cpvds254
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    Not Monitored:
 
cpvds321
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 13 days13:24
0.31 0.23 0.25
 /home2 86%
cpvds431(Cloud)
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 43 days14:24
0.20 0.13 0.15
 / 85%
cpvds433
OKOKNot MonitoredOKOKOKOKOKOK
    up 433 days20:24
0.00 0.01 0.00
 / 74%
cpvds466
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 19 days14:24
0.31 0.23 0.20
 / 69%
ServercPanelDNSFTPHTTPHTTPSIMAPMySQLPOP3SMTPInformationDisk Hide
cpvds470
OKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 42 days14:24
0.00 0.04 0.08
 / 84%
cpvds474
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 389 days14:24
0.01 0.02 0.05
 / 70%
cpvds494
OKOKNot MonitoredOKOKOKOKOKOK
    up 26 days14:24
0.13 0.50 0.45
 / 70%
cpvds512(cloud)
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 526 days20:24
0.00 0.01 0.05
 / 72%
cpvds519
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 97 days20:24
0.00 0.02 0.05
 / 32%
cpvds521
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 5 days20:24
0.36 0.45 0.53
 / 44%
cpvds522
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 150 days20:24
0.42 0.37 0.40
 / 93%
cpvds524
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 2 days20:24
0.00 0.01 0.05
 / 40%
cyberit3
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    Not Monitored:

 /boot 87%
db1.ssb
OKOKOKOKOKNot MonitoredOKNot MonitoredNot Monitored
    Not Monitored:
 
db2.ssb
OKOKNot MonitoredOKOKNot MonitoredOKNot MonitoredNot Monitored
    up 389 days14:24
0.27 0.33 0.27
 / 78%
delta
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 207 days14:20
0.92 1.00 1.17
 / 88%
dev.ssb
OKOKOKOKOKNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot Monitored
    up 250 days14:24
0.20 0.08 0.06
 /backup 82%
Echo
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 126 days14:24
3.70 3.08 3.16
 / 78%
Edwardo
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 625 days14:24
0.00 0.01 0.00
 /boot 74%
ServercPanelDNSFTPHTTPHTTPSIMAPMySQLPOP3SMTPInformationDisk Hide
elpasotexas(new)
Not MonitoredOKNot MonitoredOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 528 days20:24
0.02 0.05 0.01
 / 81%
falcon
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 145 days14:24
0.43 0.19 0.06
 /boot 35%
freedom
OKOKNot MonitoredOKOKOKOKOKOK
    up 273 days14:24
0.33 0.31 0.30
 /boot 15%
go
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 543 days12:24
2.68 1.62 1.28
 / 72%
Happyface
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 469 days14:24
0.77 0.90 0.85
 /boot 30%
Hermes
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 187 days14:24
0.00 0.00 0.00
 /boot 37%
host2
OKOKOKOKOKOKNot MonitoredOKOK
    up 22 days14:24
1.58 1.85 1.82
 /boot 38%
hotel
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 573 days14:24
2.89 3.05 2.93
 / 66%
Lima
OKOKOKOKOKOKNot MonitoredOKOK
    up 573 days14:02
3.91 4.12 4.19
 /backup 57%
mazaska3
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 469 days13:24
2.09 1.57 1.34
 /boot 31%
Nelly
OKOKOKOKNot MonitoredOKOKOKOK
    up 635 days14:24
3.84 3.79 3.96
 /boot 77%
new.hostbari
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 302 days14:24
0.55 0.45 0.38
 /backup 69%
Olga
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 3 days14:24
1.66 1.90 1.97
 / 78%
oos1
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 151 days12:24
0.09 0.15 0.25
 /boot 66%
osb
OKOKOKOKOKOKNot MonitoredOKNot Monitored
    up 181 days13:24
0.01 0.13 0.11
 / 22%
ServercPanelDNSFTPHTTPHTTPSIMAPMySQLPOP3SMTPInformationDisk Hide
Oscar
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 18 days14:24
0.65 0.74 0.92
 /boot 50%
phx
Not MonitoredNot MonitoredNot MonitoredOKOKNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot Monitored
    Not Monitored:
 
playbig
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    Not Monitored:

 /boot 67%
pro2
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 38 days14:24
0.00 0.01 0.05
 /boot 17%
quebec
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 637 days14:24
2.04 2.36 2.65
 /backup 53%
Ratbite
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 199 days14:24
0.01 0.02 0.00
 /boot 24%
res
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    Not Monitored:

 /boot 21%
rmg
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 142 days12:24
0.26 0.34 0.34
 /boot 76%
Romeo
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 848 days14:24
4.57 4.40 4.28
 / 76%
sandweb
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 66 days12:24
0.23 0.20 0.09
 /boot 82%
secure
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 57 days13:24
0.17 0.17 0.16
 /backup2 62%
Server1
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 571 days05:24
1.12 1.19 1.23
 /boot 81%
server2
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    Not Monitored:
 
server2.refreshweb
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 67 days05:24
0.71 0.81 0.87
 / 63%
sominaltv2
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 141 days14:24
0.05 0.05 0.05
 / 59%
ServercPanelDNSFTPHTTPHTTPSIMAPMySQLPOP3SMTPInformationDisk Hide
swd02
OKOKNot MonitoredOKOKNot MonitoredOKNot MonitoredOK
    up 1415 days12:24
0.58 0.19 0.12
 /boot 61%
Tango
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 21 days14:24
1.19 0.81 0.74
 /boot 46%
thawserver
OKOKOKOKOKOKNot MonitoredOKOK
    up 98 days14:24
0.00 0.00 0.00
 / 63%
TLD
OKOKOKOKOKOKNot MonitoredOKOK
    up 614 days14:24
0.13 0.14 0.13
 /boot 28%
tld-vds
OKOKOKOKOKOKNot MonitoredOKOK
    up 106 days14:24
0.11 0.16 0.16
 / 83%
Tornado
OKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 58 days19:24
0.64 0.37 0.30
 /backup 83%
Uniform
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 185 days14:24
1.74 1.81 1.92
 /backup 78%
upg2
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 96 days01:24
0.00 0.01 0.05
 /backup 23%
Vern
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 573 days14:24
1.94 1.90 2.12
 /backup 65%
vmax
OKNot MonitoredOKNot MonitoredNot MonitoredOKOKOKOK
    Not Monitored:
 
Xena
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 149 days14:24
2.40 1.98 1.85
 /backup 82%
yoda
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 209 days14:24
0.17 0.29 0.36
 / 36%
Yogurt
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 140 days14:24
0.39 0.67 0.61
 /boot 56%
Zed
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 718 days14:24
2.72 2.48 2.79
 /boot 88%
Zulu
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 292 days14:24
2.59 2.84 2.88
 / 70%