Netstatus Network Status Monitor
No New Announcements
Show: All | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Crit
Search:
ServercPanelDNSFTPHTTPHTTPSIMAPMySQLPOP3SMTPInformationDisk Hide
cpvds320
OKOKOKOKNot MonitoredOKOKOKOK
    up 10 days04:06
0.26 0.33 0.35
 / 95%
dev.ssb
OKOKOKOKOKNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot Monitored
    up 12 days05:06
0.50 0.50 0.40
 /backup 100%
Echo
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 27 days05:06
5.62 5.79 5.93
 / 90%
Nelly
OKOKOKOKNot MonitoredOKOKOKOK
    up 398 days05:06
5.10 4.47 4.14
 /boot 77%
ServercPanelDNSFTPHTTPHTTPSIMAPMySQLPOP3SMTPInformationDisk Hide
Olga
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 1148 days05:06
5.29 5.12 4.80
 / 77%
007host
OKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 9 days02:06
2.33 2.28 1.84
 /boot 66%
activeex
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 1138 days02:06
0.07 0.30 0.83
 
Annie2
OKOKNot MonitoredOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 1979 days05:06
1.98 2.04 1.95
 / 72%
app.ssb
OKOKNot MonitoredOKOKOKOKOKOK
    up 290 days05:06
0.06 0.23 0.18
 / 88%
appbk1.ssb
OKOKNot MonitoredOKOKNot MonitoredOKNot MonitoredOK
    Not Monitored:
 
Champ
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 443 days03:06
0.00 0.04 0.02
 
cloud2.cp1
Not MonitoredNot MonitoredNot MonitoredOKOKNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot Monitored
    Not Monitored:
 
Confluence
Not MonitoredNot MonitoredNot MonitoredOKOKNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot Monitored
    Not Monitored:
 
cpvds238 (Cloud)
OKOKNot MonitoredOKOKOKOKOKOK
    up 235 days05:06
0.26 0.28 0.23
 
cpvds431(Cloud)
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 234 days05:06
0.17 0.17 0.09
 / 92%
cpvds433
OKOKNot MonitoredOKOKOKOKOKOK
    up 195 days11:06
0.04 0.09 0.04
 / 70%
cpvds466
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 27 days05:06
0.00 0.05 0.07
 / 74%
cpvds470
OKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 4 days05:06
0.31 0.48 0.58
 / 87%
ServercPanelDNSFTPHTTPHTTPSIMAPMySQLPOP3SMTPInformationDisk Hide
cpvds471
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 289 days11:06
0.02 0.04 0.05
 / 61%
cpvds474
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 151 days05:06
0.23 0.21 0.14
 / 69%
cpvds494
OKOKNot MonitoredOKOKOKOKOKOK
    up 37 days10:12
0.58 0.57 0.52
 / 84%
cpvds512(cloud)
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 289 days11:06
0.01 0.04 0.05
 / 63%
cpvds517
OKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 276 days05:06
0.02 0.06 0.06
 / 58%
cpvds519
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 13 days11:06
0.12 0.04 0.05
 / 26%
cpvds520
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 2 days11:06
0.23 0.18 0.15
 / 71%
cpvps103(Cloud)
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 290 days11:06
0.10 0.16 0.10
 / 88%
cyberit2
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    Not Monitored:

 /boot 32%
db1.ssb
OKOKOKOKOKNot MonitoredOKNot MonitoredNot Monitored
    Not Monitored:
 
db2.ssb
OKOKNot MonitoredOKOKNot MonitoredOKNot MonitoredNot Monitored
    up 151 days05:06
0.00 0.02 0.01
 / 79%
delta
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 46 days05:04
4.69 4.17 3.44
 / 87%
Edwardo
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 387 days05:06
0.00 0.00 0.00
 /boot 74%
ServercPanelDNSFTPHTTPHTTPSIMAPMySQLPOP3SMTPInformationDisk Hide
elpasotexas(new)
Not MonitoredOKNot MonitoredOKOKOKOKOKOK
    up 290 days11:06
0.01 0.10 0.08
 / 80%
freedom
OKOKNot MonitoredOKOKOKOKOKOK
    up 35 days05:06
0.15 0.24 0.26
 /boot 15%
go
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 306 days03:06
2.16 1.84 2.35
 / 67%
Happyface
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 232 days05:06
0.47 0.57 0.65
 /boot 30%
Hermes
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 1501 days05:06
0.01 0.01 0.00
 /boot 37%
host2
OKOKOKOKOKOKNot MonitoredOKOK
    up 129 days05:06
1.48 1.57 1.60
 /boot 38%
hotel
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 336 days05:06
3.52 3.00 2.89
 / 48%
imgbkp
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 53 days05:06
0.00 0.03 0.05
 / 80%
Juliet
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 270 days05:06
0.90 0.96 0.96
 / 74%
Lima
OKOKOKOKOKOKNot MonitoredOKOK
    up 336 days04:53
3.27 3.51 3.69
 /backup 55%
mazaska3
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 232 days04:06
0.48 0.64 0.77
 /boot 49%
new.hostbari
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 64 days05:06
0.19 0.24 0.31
 /backup 72%
occhsphere - mail - ns1
Not MonitoredOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    Not Monitored:
 
occhsphere - web
Not MonitoredOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    Not Monitored:
 
oos1
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 229 days03:06
0.08 0.10 0.08
 /boot 48%
osb
OKOKOKOKOKOKNot MonitoredOKNot Monitored
    up 110 days04:06
0.73 0.45 0.23
 / 15%
Pash
OKOKNot MonitoredOKOKOKOKOKOK
    Not Monitored:

 /boot 19%
playbig
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    Not Monitored:

 /boot 65%
Pro
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 110 days05:06
0.00 0.02 0.02
 
quebec
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 400 days05:06
1.20 1.10 1.03
 /tmp 75%
Ratbite
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 1955 days03:06
0.19 0.19 0.10
 /boot 34%
res
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    Not Monitored:

 /boot 21%
rmg
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 142 days03:06
1.55 1.96 2.42
 / 88%
Romeo
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 611 days05:06
2.63 2.90 3.08
 / 67%
sandweb
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 64 days02:06
1.61 1.35 0.72
 /boot 81%
secure
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 7 days02:06
2.07 2.03 1.52
 /boot 38%
Server1
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 334 days19:06
1.05 0.61 0.39
 /boot 81%
server2.refreshweb
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 2 days19:06
0.85 0.76 0.67
 / 51%
ServercPanelDNSFTPHTTPHTTPSIMAPMySQLPOP3SMTPInformationDisk Hide
sominaltv2
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 45 days05:06
0.11 0.16 0.18
 / 53%
swd02
OKOKNot MonitoredOKOKNot MonitoredOKNot MonitoredOK
    up 1178 days03:06
0.60 0.36 0.62
 /boot 61%
Tango
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 45 days05:06
0.21 0.40 0.48
 /boot 57%
thawserver
OKOKOKOKOKOKNot MonitoredOKOK
    up 1179 days05:06
0.04 0.11 0.05
 /boot 41%
TLD
OKOKOKOKOKOKNot MonitoredOKOK
    up 377 days05:06
0.32 0.25 0.15
 /boot 28%
tld-vds
OKOKOKOKOKOKNot MonitoredOKOK
    up 96 days05:06
0.01 0.06 0.07
 / 83%
Tornado
OKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 310 days09:06
0.61 0.63 0.51
 /boot 63%
Uniform
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 116 days05:06
2.61 3.37 3.46
 /backup 85%
Upg
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 199 days15:06
1.06 0.94 0.86
 / 76%
Vern
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 336 days05:06
2.50 1.68 1.50
 /backup 64%
vmax
OKNot MonitoredOKNot MonitoredNot MonitoredOKOKOKOK
    Not Monitored:
 
Xena
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 2268 days05:06
1.14 1.12 1.09
 /boot 62%
yoda
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 145 days05:06
0.01 0.05 0.11
 /boot 16%
Yogurt
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 306 days05:06
3.28 3.65 2.01
 /boot 56%
Zed
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 480 days05:06
4.05 4.44 4.50
 /boot 88%
ServercPanelDNSFTPHTTPHTTPSIMAPMySQLPOP3SMTPInformationDisk Hide
Zulu
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 54 days05:06
1.90 2.13 1.95
 / 67%