Netstatus Network Status Monitor
No New Announcements
Show: All | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Crit
Search:
ServercPanelDNSFTPHTTPHTTPSIMAPMySQLPOP3SMTPInformationDisk Hide
Echo
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 11 days09:36
5.61 5.76 6.00
 / 89%
ServercPanelDNSFTPHTTPHTTPSIMAPMySQLPOP3SMTPInformationDisk Hide
Olga
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 925 days09:36
7.17 7.08 7.02
 / 76%
Romeo
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 387 days09:36
6.67 6.41 6.33
 / 77%
007host
OKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 175 days06:36
1.85 1.96 2.15
 /backup 72%
activeex
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 914 days06:36
0.10 0.13 0.19
 
Annie2
OKOKNot MonitoredOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 1755 days09:36
0.13 0.36 0.36
 /boot 35%
app.ssb
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 66 days09:36
0.27 0.22 0.18
 / 71%
appbk1.ssb
OKOKOKOKOKNot MonitoredOKNot MonitoredOK
    Not Monitored:
 
Champ
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 219 days07:36
0.06 0.13 0.09
 
cloud2.cp1
Not MonitoredNot MonitoredNot MonitoredOKOKNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot Monitored
    Not Monitored:
 
Confluence
Not MonitoredNot MonitoredNot MonitoredOKOKNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot Monitored
    Not Monitored:
 
cpvds238 (Cloud)
OKOKNot MonitoredOKOKOKOKOKOK
    up 11 days09:36
0.56 0.40 0.30
 
cpvds320
OKOKOKOKNot MonitoredOKOKOKOK
    up 10 days08:36
0.06 0.18 0.29
 /home2 93%
cpvds431(Cloud)
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 11 days09:36
0.09 0.07 0.06
 / 89%
cpvds433
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 67 days15:36
0.00 0.00 0.00
 / 80%
cpvds466
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 52 days09:36
0.53 0.20 0.13
 / 59%
cpvds470
OKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 10 days09:36
0.07 0.08 0.14
 / 87%
ServercPanelDNSFTPHTTPHTTPSIMAPMySQLPOP3SMTPInformationDisk Hide
cpvds471
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 65 days15:36
0.10 0.07 0.06
 / 59%
cpvds474
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 66 days09:36
1.49 1.29 1.14
 / 65%
cpvds494
OKOKNot MonitoredOKOKOKOKOKOK
    up 11 days09:36
0.49 0.23 0.14
 / 90%
cpvds512(cloud)
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 65 days15:36
0.00 0.02 0.05
 / 62%
cpvds517
OKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 52 days09:36
0.02 0.05 0.05
 / 53%
cpvds519
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 17 days15:36
0.00 0.01 0.05
 / 27%
cpvps103(Cloud)
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 67 days15:36
0.02 0.04 0.06
 / 78%
cyberit2
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 1774 days13:36
1.40 1.35 1.23
 /boot 32%
db1.ssb
OKOKOKOKOKNot MonitoredOKNot MonitoredNot Monitored
    Not Monitored:
 
db2.ssb
OKOKNot MonitoredOKOKNot MonitoredOKNot MonitoredNot Monitored
    up 54 days09:36
0.01 0.03 0.00
 / 76%
dev.ssb
OKOKOKOKOKNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot Monitored
    up 445 days09:36
0.53 0.37 0.25
 /backup 87%
Edwardo
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 163 days09:36
0.43 0.35 0.38
 /boot 74%
elpasotexas(new)
Not MonitoredOKNot MonitoredOKOKOKOKOKOK
    up 67 days15:36
0.01 0.05 0.02
 / 77%
evds391
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 18 days15:36
0.75 0.49 0.50
 / 78%
ServercPanelDNSFTPHTTPHTTPSIMAPMySQLPOP3SMTPInformationDisk Hide
Focus
OKNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredOKNot MonitoredNot Monitored
    Not Monitored:
 
freedom
OKOKNot MonitoredOKOKOKOKOKOK
    up 26 days09:36
3.27 3.28 3.27
 /boot 36%
gh-foodsvr
Not MonitoredNot MonitoredNot MonitoredOKNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot Monitored
    Not Monitored:
 
go
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 82 days07:36
2.38 2.28 2.31
 /boot 61%
Happyface
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 8 days09:36
0.16 0.17 0.07
 /boot 30%
Hermes
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 1277 days09:36
0.00 0.00 0.00
 /boot 37%
hostbari
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 649 days09:36
0.15 0.21 0.24
 /backup 46%
hotel
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 112 days09:36
1.18 1.24 1.22
 /boot 28%
img.ssb
OKOKNot MonitoredOKOKNot MonitoredOKNot MonitoredOK
    up 63 days09:36
0.27 0.31 0.25
 / 70%
imgbkp
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 736 days08:36
3.06 1.54 0.95
 / 76%
Juliet
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 47 days09:36
3.09 2.75 2.60
 / 81%
jupiter88698
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 717 days07:36
0.00 0.01 0.05
 /boot 17%
Lima
OKOKOKOKOKOKNot MonitoredOKOK
    up 112 days09:31
4.06 4.61 4.78
 /backup 56%
mazaska3
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 8 days08:36
1.15 0.82 0.71
 /boot 49%
Nelly
OKOKOKOKNot MonitoredOKOKOKOK
    up 174 days09:36
3.34 3.59 3.72
 /boot 77%
oos1
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 5 days07:36
0.15 0.18 0.18
 /boot 48%
Pash
OKOKNot MonitoredOKOKOKOKOKOK
    up 250 days09:36
0.00 0.07 0.06
 /boot 19%
Phlebio
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 605 days06:36
2.63 2.37 2.31
 
playbig
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 1578 days09:36
0.45 0.49 0.45
 /boot 65%
Pro
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 1114 days09:36
0.01 0.05 0.01
 
quebec
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 176 days09:36
1.01 1.01 1.08
 /boot 43%
Ratbite
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 1731 days07:36
0.10 0.03 0.00
 /boot 34%
rmg
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 61 days07:36
0.15 0.14 0.17
 / 79%
Server1
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 110 days23:36
1.94 2.24 2.65
 /boot 81%
server2.refreshweb
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 75 days23:36
1.01 0.98 1.00
 / 57%
Sominaltv
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 194 days09:36
0.13 0.26 0.34
 / 75%
swd02
OKOKNot MonitoredOKOKNot MonitoredOKNot MonitoredOK
    up 954 days07:36
0.57 0.17 0.13
 /boot 61%
Tango
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 47 days09:36
0.59 0.54 0.43
 /boot 58%
ServercPanelDNSFTPHTTPHTTPSIMAPMySQLPOP3SMTPInformationDisk Hide
thawserver
OKOKOKOKOKOKNot MonitoredOKOK
    up 955 days09:36
0.27 0.21 0.18
 /boot 41%
TLD
OKOKOKOKOKOKNot MonitoredOKOK
    up 153 days09:36
0.54 0.30 0.25
 /boot 41%
tld-vds
OKOKOKOKOKOKNot MonitoredOKOK
    up 13 days09:36
1.06 0.54 0.29
 / 69%
Tornado
OKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 86 days13:36
0.18 0.14 0.15
 /boot 63%
Ufmedia2
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 724 days09:36
0.02 0.01 0.00
 / 77%
Uniform
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 178 days09:36
3.20 3.11 3.14
 /backup 74%
Upg
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 1832 days19:36
1.61 1.05 1.03
 / 66%
Vern
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 112 days09:36
2.23 2.35 2.30
 /backup 66%
vmax
OKNot MonitoredOKNot MonitoredNot MonitoredOKOKOKOK
    Not Monitored:
 
Xena
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 2044 days09:36
2.67 2.67 2.70
 /boot 62%
Yoda
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 930 days09:36
0.14 0.06 0.03
 /boot 53%
yodatmp
Not MonitoredNot MonitoredNot MonitoredOKOKNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot Monitored
    Not Monitored:
  %
Yogurt
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 82 days09:36
0.52 0.61 0.61
 /boot 56%
Zed
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    Not Monitored:
 
Zulu
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 45 days09:36
2.60 3.06 3.15
 / 52%