Netstatus Network Status Monitor
No New Announcements
Show: All | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Crit
Search:
ServercPanelDNSFTPHTTPHTTPSIMAPMySQLPOP3SMTPInformationDisk Hide
Echo
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 41 days09:54
5.07 5.25 5.04
 /boot 75%
Olga
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 1301 days09:54
5.04 4.51 4.53
 / 78%
Romeo
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 763 days09:54
6.42 6.61 6.48
 / 81%
007host
OKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 161 days06:54
0.83 0.53 0.34
 /backup 74%
activeex
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 86 days06:54
0.45 0.29 0.14
 
alts2
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 141 days09:54
0.34 0.49 0.52
 /boot 56%
app.ssb
OKOKNot MonitoredOKOKOKOKOKOK
    up 442 days09:54
0.08 0.11 0.09
 / 72%
appbk1.ssb
OKOKNot MonitoredOKOKNot MonitoredOKNot MonitoredOK
    Not Monitored:
 
cloud2.cp1
Not MonitoredNot MonitoredNot MonitoredOKOKNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot Monitored
    Not Monitored:
 
Confluence
Not MonitoredNot MonitoredNot MonitoredOKOKNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot Monitored
    Not Monitored:
 
cpvds238 (Cloud)
OKOKNot MonitoredOKOKOKOKOKOK
    up 56 days09:54
0.21 0.18 0.12
 
cpvds320
OKOKOKOKNot MonitoredOKOKOKOK
    up 68 days08:54
0.41 0.51 0.47
 / 86%
cpvds431(Cloud)
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 102 days09:54
0.08 0.05 0.01
 / 92%
cpvds433
OKOKNot MonitoredOKOKOKOKOKOK
    up 348 days14:54
0.00 0.00 0.00
 / 73%
cpvds466
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 179 days09:54
0.01 0.10 0.14
 / 80%
cpvds470
OKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 19 days09:54
0.25 0.14 0.10
 / 83%
cpvds474
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 303 days09:54
0.20 0.36 0.18
 / 69%
ServercPanelDNSFTPHTTPHTTPSIMAPMySQLPOP3SMTPInformationDisk Hide
cpvds494
OKOKNot MonitoredOKOKOKOKOKOK
    up 23 days09:54
0.84 0.45 0.35
 / 65%
cpvds512(cloud)
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 441 days14:54
0.04 0.03 0.05
 / 70%
cpvds519
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 12 days14:54
0.01 0.04 0.05
 / 30%
cpvds520
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 154 days14:54
0.21 0.28 0.25
 / 75%
cpvds521
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 28 days14:54
0.24 0.22 0.29
 / 72%
cpvds522
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 65 days14:54
1.09 0.66 0.52
 / 76%
cpvps103(Cloud)
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 443 days14:54
0.25 0.18 0.11
 / 84%
cyberit2
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    Not Monitored:

 /boot 32%
cyberit3
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 3 days13:54
0.00 0.01 0.05
 /boot 87%
db1.ssb
OKOKOKOKOKNot MonitoredOKNot MonitoredNot Monitored
    Not Monitored:
 
db2.ssb
OKOKNot MonitoredOKOKNot MonitoredOKNot MonitoredNot Monitored
    up 303 days09:54
0.10 0.18 0.13
 / 76%
delta
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 122 days09:52
1.22 1.27 1.30
 / 89%
dev.ssb
OKOKOKOKOKNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot Monitored
    up 165 days09:54
0.00 0.03 0.05
 /backup 78%
Edwardo
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 539 days09:54
0.00 0.03 0.06
 /backup 80%
ServercPanelDNSFTPHTTPHTTPSIMAPMySQLPOP3SMTPInformationDisk Hide
elpasotexas(new)
Not MonitoredOKNot MonitoredOKOKOKOKOKOK
    up 443 days14:54
0.02 0.01 0.00
 / 80%
falcon
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 60 days09:54
0.01 0.01 0.00
 /boot 35%
go
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 458 days07:54
1.03 1.27 1.49
 / 71%
Happyface
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 384 days09:54
0.42 0.24 0.19
 /boot 30%
Hermes
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 102 days09:54
0.28 0.19 0.07
 /boot 37%
host2
OKOKOKOKOKOKNot MonitoredOKOK
    up 97 days09:54
1.84 1.68 1.75
 /boot 38%
hotel
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 488 days09:54
4.12 4.30 4.11
 / 58%
Juliet
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 423 days09:54
0.92 1.26 1.36
 / 85%
Lima
OKOKOKOKOKOKNot MonitoredOKOK
    up 488 days09:35
2.70 2.60 2.80
 /backup 57%
mazaska3
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 384 days08:54
2.68 1.74 1.49
 /boot 56%
Nelly
OKOKOKOKNot MonitoredOKOKOKOK
    up 550 days09:54
2.95 2.58 2.40
 /boot 77%
new.hostbari
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 216 days09:54
0.15 0.24 0.27
 /backup 66%
oos1
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 66 days07:54
0.20 0.08 0.07
 /boot 66%
osb
OKOKOKOKOKOKNot MonitoredOKNot Monitored
    up 95 days08:54
0.21 0.29 0.12
 / 21%
ServercPanelDNSFTPHTTPHTTPSIMAPMySQLPOP3SMTPInformationDisk Hide
Pash
OKOKNot MonitoredOKOKOKOKOKOK
    Not Monitored:

 /boot 22%
playbig
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    Not Monitored:

 /boot 65%
Pro
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 12 days09:54
0.00 0.00 0.00
 
quebec
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 552 days09:54
4.10 2.93 2.59
 /backup 58%
Ratbite
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 114 days09:54
0.01 0.09 0.04
 /boot 24%
res
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    Not Monitored:

 /boot 21%
rmg
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 57 days07:54
0.51 0.42 0.32
 /boot 66%
sandweb
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 75 days06:54
0.03 0.12 0.08
 /boot 82%
secure
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 33 days08:54
0.28 0.23 0.14
 /boot 38%
Server1
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 486 days23:54
0.39 0.48 0.38
 /boot 81%
server2
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    Not Monitored:
 
server2.refreshweb
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 70 days23:54
0.93 0.70 0.73
 / 56%
slc-008
Not MonitoredNot MonitoredNot MonitoredOKOKNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot Monitored
    Not Monitored:
 
sominaltv2
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 56 days09:54
0.18 0.08 0.06
 / 57%
ServercPanelDNSFTPHTTPHTTPSIMAPMySQLPOP3SMTPInformationDisk Hide
swd02
OKOKNot MonitoredOKOKNot MonitoredOKNot MonitoredOK
    up 1330 days07:54
1.03 1.16 0.78
 /boot 61%
Tango
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 36 days09:54
0.60 0.68 0.59
 /boot 56%
thawserver
OKOKOKOKOKOKNot MonitoredOKOK
    up 13 days09:54
0.04 0.07 0.08
 / 64%
TLD
OKOKOKOKOKOKNot MonitoredOKOK
    up 529 days09:54
0.17 0.28 0.19
 /boot 28%
tld-vds
OKOKOKOKOKOKNot MonitoredOKOK
    up 21 days09:54
0.09 0.11 0.08
 / 86%
Tornado
OKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 3 days13:54
0.32 0.28 0.31
 /backup 92%
Uniform
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 100 days09:54
1.22 1.67 1.81
 /backup 76%
Upg
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 351 days19:54
0.30 0.10 0.02
 / 78%
upg2
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 11 days19:54
0.19 0.22 0.22
 / 19%
Vern
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 488 days09:54
1.60 1.02 0.89
 /backup 62%
vmax
OKNot MonitoredOKNot MonitoredNot MonitoredOKOKOKOK
    Not Monitored:
 
ws-slc-007
Not MonitoredNot MonitoredNot MonitoredOKOKNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot Monitored
    Not Monitored:
 
Xena
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 64 days09:54
0.77 0.87 0.88
 /backup 81%
yoda
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 124 days09:54
0.06 0.04 0.05
 / 23%
Yogurt
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 55 days09:54
0.63 0.62 0.54
 /boot 56%
ServercPanelDNSFTPHTTPHTTPSIMAPMySQLPOP3SMTPInformationDisk Hide
Zed
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 633 days09:54
2.41 2.85 3.25
 /boot 88%
Zulu
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 207 days09:54
2.04 1.96 2.11
 / 70%