Netstatus Network Status Monitor
No New Announcements
Show: All | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Crit
Search:
ServercPanelDNSFTPHTTPHTTPSIMAPMySQLPOP3SMTPInformationDisk Hide
cpvds321
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 1 day02:48
0.18 0.30 0.44
 /home2 96%
cpvds522
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 57 days09:48
0.62 0.42 0.38
 / 96%
Olga
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 84 days03:48
5.30 5.55 4.77
 / 87%
Romeo
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 950 days03:48
7.52 6.63 6.43
 / 72%
Zed
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 820 days03:48
5.37 5.26 5.15
 /boot 88%
Zulu
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 394 days03:48
5.01 3.95 3.59
 / 65%
007host
OKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 19 days00:48
0.15 0.14 0.14
 / 72%
activeex
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 274 days00:48
0.00 0.08 0.10
 
alts2
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 328 days03:48
0.13 0.37 0.49
 /boot 56%
annie3
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    Not Monitored:
 
app.ssb
OKOKNot MonitoredOKOKOKOKOKOK
    Not Monitored:
 
appbk1.ssb
OKOKNot MonitoredOKOKNot MonitoredOKNot MonitoredOK
    Not Monitored:
 
cloud2.cp1
Not MonitoredNot MonitoredNot MonitoredOKOKNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot Monitored
    Not Monitored:
 
Confluence
Not MonitoredNot MonitoredNot MonitoredOKOKNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot Monitored
    Not Monitored:
 
cpvds238 (Cloud)
OKOKNot MonitoredOKOKOKOKOKOK
    up 56 days03:48
0.45 0.47 0.65
 
cpvds254
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    Not Monitored:
 
cpvds431(Cloud)
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 56 days03:48
0.23 0.15 0.10
 / 77%
cpvds433
OKOKNot MonitoredOKOKOKOKOKOK
    up 57 days09:48
0.11 0.23 0.19
 / 67%
cpvds466
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 55 days03:48
0.20 0.35 0.62
 / 74%
ServercPanelDNSFTPHTTPHTTPSIMAPMySQLPOP3SMTPInformationDisk Hide
cpvds470
OKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 13 days03:48
0.20 0.55 0.82
 /home2 80%
cpvds474
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 54 days03:48
0.09 0.26 0.66
 / 82%
cpvds512(cloud)
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 55 days09:48
0.00 0.03 0.05
 / 74%
cpvds519
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 17 days09:48
0.02 0.08 0.07
 / 41%
cpvds521
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 56 days09:48
1.68 2.04 2.23
 / 58%
cpvds524
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 54 days09:48
0.10 0.20 0.26
 / 74%
cpvds526
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    Not Monitored:
 
cpvds527
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 36 days09:48
0.13 0.07 0.05
 / 45%
cyberit3
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    Not Monitored:

 /boot 87%
db1.ssb
OKOKOKOKOKNot MonitoredOKNot MonitoredNot Monitored
    Not Monitored:
 
db2.ssb
OKOKNot MonitoredOKOKNot MonitoredOKNot MonitoredNot Monitored
    up 54 days03:48
0.14 0.07 0.08
 / 45%
delta
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 310 days03:46
2.45 2.76 2.90
 / 89%
dev.ssb
OKOKOKOKOKNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot Monitored
    up 352 days03:48
0.64 0.66 0.53
 /backup 88%
Edwardo
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 727 days03:48
0.33 0.77 0.68
 / 89%
ServercPanelDNSFTPHTTPHTTPSIMAPMySQLPOP3SMTPInformationDisk Hide
elpasotexas(new)
Not MonitoredOKNot MonitoredOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 56 days09:48
0.70 0.36 0.18
 / 92%
Epsilon
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 28 days03:48
1.46 1.06 0.95
 /boot 50%
falcon
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 85 days03:48
0.04 0.08 0.03
 /boot 35%
freedom
OKOKNot MonitoredOKOKOKOKOKOK
    up 73 days03:48
3.03 3.16 3.25
 /boot 15%
Gamma
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 29 days03:48
1.53 1.30 1.18
 /boot 50%
go
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 646 days01:48
1.49 0.88 0.61
 / 78%
Happyface
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 572 days03:48
5.00 5.18 5.07
 /boot 30%
host2
OKOKOKOKOKOKNot MonitoredOKOK
    up 125 days03:48
2.46 2.18 2.33
 /boot 38%
hotel
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 676 days03:48
4.79 4.52 4.28
 / 75%
Lima
OKOKOKOKOKOKNot MonitoredOKOK
    up 676 days03:45
2.44 3.26 3.57
 /backup 58%
mazaska3
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 572 days02:48
0.89 1.53 1.76
 /boot 31%
Nelly
OKOKOKOKNot MonitoredOKOKOKOK
    up 738 days03:48
2.27 2.68 2.98
 /boot 77%
new.hostbari
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 404 days03:48
0.27 0.34 0.38
 / 76%
osb
OKOKOKOKOKOKNot MonitoredOKNot Monitored
    up 101 days02:48
0.01 0.03 0.09
 / 22%
ServercPanelDNSFTPHTTPHTTPSIMAPMySQLPOP3SMTPInformationDisk Hide
Oscar
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 13 days03:48
2.11 1.72 1.59
 /boot 50%
phx
Not MonitoredNot MonitoredNot MonitoredOKOKNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot Monitored
    Not Monitored:
 
playbig
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    Not Monitored:

 /boot 67%
pro2
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 141 days03:48
0.07 0.06 0.05
 /boot 17%
quebec
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 62 days03:48
2.27 2.08 2.07
 /backup 58%
Ratbite
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 302 days03:48
0.12 0.07 0.02
 /boot 24%
res
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    Not Monitored:

 /boot 21%
rmg
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 245 days01:48
2.02 2.14 1.91
 /boot 76%
sandweb
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 59 days00:48
0.38 0.33 0.20
 /boot 82%
secure
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 60 days02:48
1.39 1.54 1.48
 /boot 38%
Server1
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 674 days17:48
0.86 0.45 0.39
 /boot 81%
server2
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    Not Monitored:
 
server2.refreshweb
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 15 days17:48
0.76 0.88 0.85
 / 65%
sominaltv2
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 244 days03:48
0.18 0.16 0.15
 / 62%
ServercPanelDNSFTPHTTPHTTPSIMAPMySQLPOP3SMTPInformationDisk Hide
swd02
OKOKNot MonitoredOKOKNot MonitoredOKNot MonitoredOK
    up 1517 days01:48
0.50 0.28 0.20
 /boot 61%
Tango
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 51 days03:48
2.16 2.65 2.61
 /boot 49%
thawserver
OKOKOKOKOKOKNot MonitoredOKOK
Delay: [2 sec]    up 201 days03:48
2.10 1.18 0.57
 / 89%
TLD
OKOKOKOKOKOKNot MonitoredOKOK
    up 717 days03:48
0.17 0.17 0.17
 /boot 28%
tld-vds
OKOKOKOKOKOKNot MonitoredOKOK
Delay: [7 sec]    up 55 days03:48
0.28 0.56 0.34
 / 83%
Tornado
OKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 161 days07:48
0.20 0.39 0.38
 /boot 65%
Uniform
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 287 days03:48
3.70 3.83 3.84
 /boot 62%
upg2
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 199 days13:48
0.44 0.43 0.30
 / 24%
Vern
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 676 days03:48
2.04 1.96 1.79
 /backup 71%
vmax
OKNot MonitoredOKNot MonitoredNot MonitoredOKOKOKOK
    Not Monitored:
 
Xena
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 252 days03:48
1.69 1.70 1.82
 / 84%
yoda
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 312 days03:48
0.08 0.19 0.31
 / 62%
Yogurt
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 65 days03:48
1.72 1.96 2.39
 /backup 58%