Netstatus Network Status Monitor
No New Announcements
Show: All | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Crit
Search:
ServercPanelDNSFTPHTTPHTTPSIMAPMySQLPOP3SMTPInformationDisk Hide
007host
OKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 58 days21:54
1.78 1.95 1.99
 /boot 66%
activeex
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 1013 days21:54
0.10 0.11 0.14
 
Annie2
OKOKNot MonitoredOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 1854 days00:54
0.35 0.30 0.28
 / 43%
app.ssb
OKOKNot MonitoredOKOKOKOKOKOK
    up 165 days00:54
0.02 0.06 0.08
 / 73%
appbk1.ssb
OKOKNot MonitoredOKOKNot MonitoredOKNot MonitoredOK
    Not Monitored:
 
c3po
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    Not Monitored:
 
Champ
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 318 days22:54
0.05 0.06 0.08
 
cloud2.cp1
Not MonitoredNot MonitoredNot MonitoredOKOKNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot Monitored
    Not Monitored:
 
Confluence
Not MonitoredNot MonitoredNot MonitoredOKOKNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot Monitored
    Not Monitored:
 
cpvds238 (Cloud)
OKOKNot MonitoredOKOKOKOKOKOK
    up 110 days00:54
0.33 0.37 0.46
 
cpvds320
OKOKOKOKNot MonitoredOKOKOKOK
    up 110 days23:54
0.24 0.17 0.18
 /home2 92%
cpvds431(Cloud)
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 110 days00:54
0.03 0.03 0.00
 / 86%
cpvds433
OKOKNot MonitoredOKOKOKOKOKOK
    up 71 days06:54
0.00 0.00 0.00
 / 69%
cpvds466
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 152 days00:54
0.04 0.13 0.13
 / 64%
ServercPanelDNSFTPHTTPHTTPSIMAPMySQLPOP3SMTPInformationDisk Hide
cpvds470
OKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 19 days00:54
0.33 0.52 0.44
 / 86%
cpvds471
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 164 days06:54
0.08 0.05 0.05
 / 60%
cpvds474
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 27 days00:54
0.00 0.05 0.01
 / 67%
cpvds494
OKOKNot MonitoredOKOKOKOKOKOK
    up 30 days20:48
0.08 0.17 0.14
 / 92%
cpvds512(cloud)
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 164 days06:54
0.00 0.01 0.05
 / 64%
cpvds517
OKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 152 days00:54
0.22 0.26 0.20
 / 55%
cpvds518
OKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 59 days23:54
0.02 0.04 0.05
 / 33%
cpvps103(Cloud)
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 166 days06:54
0.02 0.06 0.08
 / 79%
cyberit2
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    Not Monitored:

 /boot 32%
db1.ssb
OKOKOKOKOKNot MonitoredOKNot MonitoredNot Monitored
    Not Monitored:
 
db2.ssb
OKOKNot MonitoredOKOKNot MonitoredOKNot MonitoredNot Monitored
    up 27 days00:54
0.00 0.00 0.00
 / 77%
dev.ssb
OKOKOKOKOKNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot Monitored
    up 545 days00:54
0.14 0.10 0.13
 /backup 92%
Echo
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 110 days00:54
4.78 5.20 5.46
 / 89%
Edwardo
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 263 days00:54
0.03 0.12 0.15
 /boot 74%
elpasotexas(new)
Not MonitoredOKNot MonitoredOKOKOKOKOKOK
    up 166 days06:54
0.00 0.01 0.00
 / 78%
ServercPanelDNSFTPHTTPHTTPSIMAPMySQLPOP3SMTPInformationDisk Hide
freedom
OKOKNot MonitoredOKOKOKOKOKOK
    up 66 days00:54
0.24 0.37 0.40
 /boot 36%
go
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 182 days22:54
1.22 1.42 1.67
 / 65%
Happyface
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 108 days00:54
0.17 0.22 0.15
 /boot 30%
Hermes
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 1377 days00:54
0.00 0.00 0.00
 /boot 37%
host2
OKOKOKOKOKOKNot MonitoredOKOK
    up 5 days00:54
0.00 0.00 0.00
 /boot 38%
hostbari
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 50 days00:54
0.20 0.10 0.12
 /backup 62%
hotel
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 212 days00:54
2.40 2.17 2.28
 /boot 28%
img.ssb
OKOKNot MonitoredOKOKNot MonitoredOKNot MonitoredOK
    up 162 days00:54
0.33 0.21 0.18
 / 75%
imgbkp
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 836 days23:54
0.14 0.13 0.09
 / 78%
Juliet
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 146 days00:54
2.54 2.46 2.48
 / 86%
jupiter88698
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 816 days22:54
0.00 0.01 0.05
 /boot 17%
Lima
OKOKOKOKOKOKNot MonitoredOKOK
    up 212 days00:45
2.22 2.89 2.87
 /backup 52%
mazaska3
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 108 days23:54
0.80 1.08 1.29
 /boot 49%
Nelly
OKOKOKOKNot MonitoredOKOKOKOK
    up 274 days00:54
3.84 3.10 3.09
 /boot 77%
Olga
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 1024 days00:54
2.54 2.45 2.67
 / 77%
ServercPanelDNSFTPHTTPHTTPSIMAPMySQLPOP3SMTPInformationDisk Hide
oos1
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 104 days22:54
0.43 0.16 0.11
 /boot 48%
osb
OKOKOKOKOKOKNot MonitoredOKNot Monitored
    up 62 days23:54
0.00 0.01 0.05
 / 12%
Pash
OKOKNot MonitoredOKOKOKOKOKOK
    up 349 days00:54
0.00 0.02 0.00
 /boot 19%
playbig
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 1678 days00:54
0.46 0.32 0.28
 /boot 65%
Pro
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 1214 days00:54
0.00 0.00 0.00
 
quebec
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 276 days00:54
1.79 1.89 1.89
 /tmp 54%
Ratbite
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 1831 days22:54
0.10 0.05 0.01
 /boot 34%
rmg
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 18 days22:54
1.44 1.34 1.22
 / 80%
Romeo
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 486 days00:54
3.82 4.25 4.14
 / 61%
sandweb
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 89 days22:54
0.02 0.08 0.06
 /boot 81%
secure
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 55 days21:54
0.03 0.04 0.01
 /boot 38%
Server1
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 210 days15:54
0.26 0.43 0.51
 /boot 81%
server2.refreshweb
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 55 days15:54
1.06 0.88 0.81
 / 48%
Sominaltv
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 293 days00:54
0.53 0.51 0.54
 / 75%
swd02
OKOKNot MonitoredOKOKNot MonitoredOKNot MonitoredOK
    up 1053 days22:54
0.17 0.26 0.17
 /boot 61%
ServercPanelDNSFTPHTTPHTTPSIMAPMySQLPOP3SMTPInformationDisk Hide
Tango
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 91 days00:54
0.29 0.29 0.27
 /boot 55%
thawserver
OKOKOKOKOKOKNot MonitoredOKOK
    up 1055 days00:54
0.14 0.14 0.09
 /boot 41%
TLD
OKOKOKOKOKOKNot MonitoredOKOK
    up 253 days00:54
0.25 0.30 0.28
 /boot 41%
tld-vds
OKOKOKOKOKOKNot MonitoredOKOK
Delay: [8 sec]    up 113 days00:54
0.87 0.58 0.32
 / 90%
Tornado
OKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 186 days05:54
0.08 0.22 0.23
 /boot 63%
Uniform
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 277 days00:54
1.76 1.89 1.82
 /backup 69%
Upg
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 75 days11:54
0.16 0.39 0.49
 / 71%
Vern
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 212 days00:54
0.71 0.70 0.86
 /backup 66%
vmax
OKNot MonitoredOKNot MonitoredNot MonitoredOKOKOKOK
    Not Monitored:
 
Xena
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 2144 days00:54
1.70 2.06 2.08
 / 64%
yoda
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 21 days00:54
0.01 0.04 0.05
 /boot 16%
Yogurt
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 181 days00:54
0.18 0.27 0.36
 /boot 56%
Zed
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    Not Monitored:
 
Zulu
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 144 days00:54
1.47 1.47 1.60
 / 58%