Netstatus Network Status Monitor
No New Announcements
Show: All | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Crit
Search:
ServercPanelDNSFTPHTTPHTTPSIMAPMySQLPOP3SMTPInformationDisk Hide
Echo
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 3 days05:24
5.49 4.87 4.49
 / 92%
007host
OKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 144 days02:24
4.96 4.49 4.82
 /backup 82%
activeex
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 883 days02:24
0.23 0.18 0.26
 
Annie2
OKOKNot MonitoredOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 1724 days05:24
1.79 1.86 2.00
 / 45%
app.ssb
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 35 days05:24
0.12 0.30 0.26
 / 71%
appbk1.ssb
OKOKOKOKOKNot MonitoredOKNot MonitoredOK
    Not Monitored:
 
Champ
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 188 days03:24
0.04 0.03 0.05
 
cloud2.cp1
Not MonitoredNot MonitoredNot MonitoredOKOKNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot Monitored
    Not Monitored:
 
Confluence
Not MonitoredNot MonitoredNot MonitoredOKOKNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot Monitored
    Not Monitored:
 
cpvds238 (Cloud)
OKOKNot MonitoredOKOKOKOKOKOK
    up 33 days05:24
0.03 0.20 0.29
 
cpvds320
OKOKOKOKNot MonitoredOKOKOKOK
    up 1 day04:24
0.28 0.35 0.51
 / 87%
cpvds431(Cloud)
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 35 days05:24
0.02 0.08 0.10
 / 87%
cpvds433
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 35 days11:24
0.01 0.02 0.04
 / 79%
cpvds466
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 21 days05:24
0.27 0.16 0.10
 / 54%
cpvds470
OKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 20 days05:24
0.35 0.53 0.90
 / 86%
ServercPanelDNSFTPHTTPHTTPSIMAPMySQLPOP3SMTPInformationDisk Hide
cpvds471
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 34 days11:24
0.01 0.07 0.06
 / 58%
cpvds474
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 35 days05:24
0.17 0.15 0.12
 / 64%
cpvds476
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 19 days05:24
0.05 0.03 0.01
 / 93%
cpvds494
OKOKNot MonitoredOKOKOKOKOKOK
    up 8 days05:24
0.77 0.63 0.39
 / 88%
cpvds498
OKOKNot MonitoredOKOKOKOKOKNot Monitored
    Not Monitored:
 
cpvds512(cloud)
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 34 days11:24
0.00 0.01 0.05
 / 62%
cpvds517
OKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 21 days05:24
0.01 0.03 0.05
 / 53%
cpvps103(Cloud)
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 35 days11:24
0.03 0.06 0.08
 / 76%
cyberit2
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 1743 days09:24
1.14 1.13 1.05
 /boot 32%
db1.ssb
OKOKOKOKOKNot MonitoredOKNot MonitoredNot Monitored
    Not Monitored:
 
db2.ssb
OKOKNot MonitoredOKOKNot MonitoredOKNot MonitoredNot Monitored
    up 22 days05:24
0.02 0.04 0.00
 / 75%
dev.ssb
OKOKOKOKOKNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot Monitored
    up 414 days05:24
0.12 0.12 0.10
 /backup 85%
Edwardo
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 132 days05:24
0.11 0.08 0.02
 /boot 74%
elpasotexas(new)
Not MonitoredOKNot MonitoredOKOKOKOKOKOK
    up 35 days11:24
0.36 0.17 0.10
 / 76%
ServercPanelDNSFTPHTTPHTTPSIMAPMySQLPOP3SMTPInformationDisk Hide
evds391
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 13 days11:24
0.60 0.19 0.31
 / 93%
Focus
OKNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredOKNot MonitoredNot Monitored
    Not Monitored:
 
freedom
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 33 days05:24
3.25 3.29 3.31
 /boot 36%
gh-foodsvr
Not MonitoredNot MonitoredNot MonitoredOKNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot Monitored
    Not Monitored:
 
go
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 51 days03:24
3.40 3.40 3.08
 /boot 61%
golf
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 35 days11:24
0.23 0.16 0.21
 / 30%
Happyface
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 81 days05:24
0.03 0.06 0.09
 /boot 30%
Headwall
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 36 days05:24
0.07 0.05 0.04
 / 82%
Hermes
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 1246 days05:24
0.00 0.00 0.00
 /boot 37%
hostbari
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 618 days05:24
0.12 0.04 0.03
 /boot 38%
hotel
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 81 days05:24
1.10 1.29 1.53
 /boot 28%
img.ssb
OKOKNot MonitoredOKOKNot MonitoredOKNot MonitoredOK
    up 31 days05:24
0.11 0.23 0.40
 / 65%
imgbkp
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 705 days04:24
0.00 0.02 0.06
 / 75%
Juliet
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 15 days05:24
4.14 3.30 3.36
 / 80%
jupiter88698
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 685 days03:24
0.00 0.01 0.05
 /boot 18%
ServercPanelDNSFTPHTTPHTTPSIMAPMySQLPOP3SMTPInformationDisk Hide
Lima
OKOKOKOKOKOKNot MonitoredOKOK
    up 81 days05:20
3.63 3.60 3.44
 /backup 55%
mazaska3
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 447 days04:24
1.10 0.91 0.95
 /boot 40%
nano
OKNot MonitoredOKOKOKOKOKOKOK
    up 34 days11:24
0.80 0.97 0.95
 / 66%
Nelly
OKOKOKOKNot MonitoredOKOKOKOK
    up 143 days05:24
3.67 3.40 3.48
 /boot 77%
Nickel
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 34 days11:24
0.26 0.25 0.23
 / 57%
Olga
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 894 days05:24
4.07 5.03 5.06
 / 74%
oos1
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 961 days03:24
0.00 0.00 0.00
 /boot 48%
Pash
OKOKNot MonitoredOKOKOKOKOKOK
    up 219 days05:24
0.00 0.02 0.00
 /boot 19%
Phlebio
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 573 days02:24
1.02 1.09 0.90
 
playbig
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 1547 days05:24
2.29 1.95 1.72
 /boot 65%
Pro
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 1083 days05:24
0.00 0.00 0.00
 
quebec
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 145 days05:24
1.05 1.11 0.89
 /boot 43%
Ratbite
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 1700 days03:24
0.00 0.01 0.01
 /boot 34%
rmg
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 29 days03:24
0.21 0.17 0.27
 / 78%
Romeo
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 356 days05:24
4.94 4.69 4.34
 / 73%
ServercPanelDNSFTPHTTPHTTPSIMAPMySQLPOP3SMTPInformationDisk Hide
Server1
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 79 days19:24
0.69 0.64 0.62
 /boot 81%
server2.refreshweb
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 44 days19:24
0.61 0.55 0.47
 / 84%
soccer
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 35 days11:24
0.52 0.53 0.52
 / 62%
Sominaltv
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 163 days05:24
0.58 0.60 0.46
 / 75%
swd02
OKOKNot MonitoredOKOKNot MonitoredOKNot MonitoredOK
    up 923 days03:24
0.99 0.72 0.43
 /boot 61%
Tango
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 16 days05:24
0.17 0.35 0.98
 / 37%
thawserver
OKOKOKOKOKOKNot MonitoredOKOK
    up 924 days05:24
0.03 0.05 0.01
 /boot 41%
TLD
OKOKOKOKOKOKNot MonitoredOKOK
    up 122 days05:24
0.29 0.20 0.21
 /boot 41%
tld-vds
OKOKOKOKOKOKNot MonitoredOKOK
    up 28 days11:24
0.18 0.18 0.13
 / 84%
Tornado
OKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 55 days09:24
0.08 0.12 0.14
 /boot 63%
Ufmedia2
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 693 days05:24
0.04 0.04 0.03
 / 77%
Uniform
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 146 days05:24
3.63 4.27 4.39
 /backup 78%
Upg
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 1801 days15:24
0.32 0.44 0.48
 / 65%
Vern
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 81 days05:24
3.52 3.52 3.55
 /backup 67%
vmax
OKNot MonitoredOKNot MonitoredNot MonitoredOKOKOKOK
    Not Monitored:
 
ServercPanelDNSFTPHTTPHTTPSIMAPMySQLPOP3SMTPInformationDisk Hide
Xena
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 2013 days05:24
2.42 1.88 1.61
 /boot 62%
Yoda
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 899 days05:24
0.01 0.01 0.00
 /boot 53%
yodatmp
Not MonitoredNot MonitoredNot MonitoredOKOKNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot Monitored
    Not Monitored:
  %
Yogurt
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 51 days05:24
0.33 0.97 1.02
 /boot 56%
Zed
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 226 days05:24
4.23 4.15 4.13
 
Zulu
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 13 days05:24
2.22 1.74 1.66
 / 51%