Netstatus Network Status Monitor
No New Announcements
Show: All | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Crit
Search:
ServercPanelDNSFTPHTTPHTTPSIMAPMySQLPOP3SMTPInformationDisk Hide
Echo
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 59 days00:30
6.00 5.25 5.12
 / 88%
Uniform
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 226 days00:30
7.78 5.95 5.41
 /backup 72%
007host
OKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 7 days21:30
1.67 1.77 1.76
 /boot 66%
activeex
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 962 days21:30
0.04 0.05 0.09
 
Annie2
OKOKNot MonitoredOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 1803 days00:30
0.55 0.39 0.30
 / 40%
app.ssb
OKOKNot MonitoredOKOKOKOKOKOK
    up 114 days00:30
0.25 0.17 0.12
 / 73%
appbk1.ssb
OKOKNot MonitoredOKOKNot MonitoredOKNot MonitoredOK
    Not Monitored:
 
Champ
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 267 days22:30
0.29 0.27 0.18
 
cloud2.cp1
Not MonitoredNot MonitoredNot MonitoredOKOKNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot Monitored
    Not Monitored:
 
Confluence
Not MonitoredNot MonitoredNot MonitoredOKOKNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot Monitored
    Not Monitored:
 
cpvds238 (Cloud)
OKOKNot MonitoredOKOKOKOKOKOK
    up 59 days00:30
0.11 0.21 0.27
 
cpvds320
OKOKOKOKNot MonitoredOKOKOKOK
    up 58 days23:30
0.09 0.15 0.25
 / 91%
cpvds431(Cloud)
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 59 days00:30
0.06 0.03 0.04
 / 82%
cpvds433
OKOKNot MonitoredOKOKOKOKOKOK
    up 20 days06:30
0.00 0.01 0.00
 / 68%
cpvds466
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 101 days00:30
0.05 0.12 0.09
 / 64%
cpvds470
OKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 58 days00:30
0.00 0.02 0.05
 / 88%
ServercPanelDNSFTPHTTPHTTPSIMAPMySQLPOP3SMTPInformationDisk Hide
cpvds471
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 113 days06:30
0.00 0.02 0.05
 / 60%
cpvds474
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 114 days00:30
1.01 1.07 1.06
 / 67%
cpvds494
OKOKNot MonitoredOKOKOKOKOKOK
    up 10 days00:30
0.21 0.16 0.11
 / 92%
cpvds512(cloud)
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 113 days06:30
0.00 0.03 0.05
 / 63%
cpvds517
OKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 101 days00:30
0.00 0.01 0.05
 / 55%
cpvds518
OKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 8 days23:30
0.00 0.04 0.05
 / 32%
cpvps103(Cloud)
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 115 days06:30
0.00 0.05 0.03
 / 79%
cyberit2
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    Not Monitored:

 /boot 32%
db1.ssb
OKOKOKOKOKNot MonitoredOKNot MonitoredNot Monitored
    Not Monitored:
 
db2.ssb
OKOKNot MonitoredOKOKNot MonitoredOKNot MonitoredNot Monitored
    up 102 days00:30
0.87 0.32 0.21
 / 77%
dev.ssb
OKOKOKOKOKNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot Monitored
    up 494 days00:30
0.39 0.21 0.13
 /backup 90%
Edwardo
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 212 days00:30
0.09 0.04 0.01
 /boot 74%
elpasotexas(new)
Not MonitoredOKNot MonitoredOKOKOKOKOKOK
    up 115 days06:30
0.00 0.04 0.05
 / 78%
Focus
OKNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredOKNot MonitoredNot Monitored
    Not Monitored:
 
ServercPanelDNSFTPHTTPHTTPSIMAPMySQLPOP3SMTPInformationDisk Hide
freedom
OKOKNot MonitoredOKOKOKOKOKOK
    up 15 days00:30
0.15 0.22 0.29
 /boot 36%
gh-foodsvr
Not MonitoredNot MonitoredNot MonitoredOKNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot Monitored
    Not Monitored:
 
go
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 131 days22:30
1.24 1.06 1.26
 / 61%
Happyface
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 57 days00:30
0.11 0.09 0.09
 /boot 30%
Hermes
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 1326 days00:30
0.07 0.06 0.01
 /boot 37%
hotel
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 161 days00:30
1.37 1.11 1.12
 /boot 28%
img.ssb
OKOKNot MonitoredOKOKNot MonitoredOKNot MonitoredOK
    up 111 days00:30
0.51 0.26 0.20
 / 73%
imgbkp
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 785 days23:30
0.23 0.17 0.15
 / 77%
Juliet
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 95 days00:30
4.51 4.65 4.55
 / 83%
jupiter88698
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 765 days22:30
0.00 0.01 0.05
 /boot 17%
Lima
OKOKOKOKOKOKNot MonitoredOKOK
    up 161 days00:23
1.71 1.69 1.83
 /backup 55%
mazaska3
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 57 days23:30
0.48 0.56 0.53
 /boot 49%
Nelly
OKOKOKOKNot MonitoredOKOKOKOK
    up 223 days00:30
2.25 2.14 2.28
 /boot 77%
Olga
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 973 days00:30
2.73 2.69 3.06
 / 76%
oos1
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 53 days22:30
0.01 0.02 0.00
 /boot 48%
ServercPanelDNSFTPHTTPHTTPSIMAPMySQLPOP3SMTPInformationDisk Hide
osb
OKOKOKOKOKOKNot MonitoredOKNot Monitored
    up 11 days23:30
0.00 0.01 0.05
 /boot 12%
Pash
OKOKNot MonitoredOKOKOKOKOKOK
    up 298 days00:30
0.00 0.01 0.00
 /boot 19%
playbig
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 1627 days00:30
0.82 0.91 0.96
 /boot 65%
Pro
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 1163 days00:30
0.00 0.00 0.00
 
quebec
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 225 days00:30
1.19 0.97 0.87
 /tmp 46%
Ratbite
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 1780 days22:30
0.05 0.08 0.06
 /boot 34%
rmg
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 109 days22:30
0.83 0.87 0.68
 / 80%
Romeo
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 435 days00:30
4.03 3.63 3.80
 / 89%
sandweb
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 38 days22:30
0.29 0.09 0.02
 /boot 81%
secure.phlebiocloud.com
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 4 days21:30
0.00 0.01 0.00
 /boot 38%
Server1
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 159 days15:30
2.28 1.54 1.03
 /boot 81%
server2.refreshweb
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 4 days15:30
1.04 0.86 0.83
 / 66%
Sominaltv
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 242 days00:30
1.05 0.80 0.57
 / 75%
swd02
OKOKNot MonitoredOKOKNot MonitoredOKNot MonitoredOK
    up 1002 days22:30
0.16 0.31 0.30
 /boot 61%
Tango
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 40 days00:30
0.27 0.27 0.26
 /boot 58%
ServercPanelDNSFTPHTTPHTTPSIMAPMySQLPOP3SMTPInformationDisk Hide
thawserver
OKOKOKOKOKOKNot MonitoredOKOK
    up 1004 days00:30
0.08 0.08 0.08
 /boot 41%
TLD
OKOKOKOKOKOKNot MonitoredOKOK
    up 202 days00:30
0.28 0.17 0.25
 /boot 41%
tld-vds
OKOKOKOKOKOKNot MonitoredOKOK
    up 62 days00:30
0.15 0.07 0.06
 / 73%
Tornado
OKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 135 days05:30
0.22 0.30 0.28
 /boot 63%
Upg
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 24 days11:30
0.99 0.85 0.84
 / 69%
Vern
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 161 days00:30
2.36 2.07 1.64
 /backup 68%
vmax
OKNot MonitoredOKNot MonitoredNot MonitoredOKOKOKOK
    Not Monitored:
 
Xena
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 2093 days00:30
1.85 1.87 2.42
 /backup 67%
Yoda
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 978 days00:30
0.02 0.02 0.00
 / 53%
yodatmp
Not MonitoredNot MonitoredNot MonitoredOKOKNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot Monitored
    Not Monitored:
  0%
Yogurt
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 130 days00:30
1.06 0.66 0.66
 /boot 56%
Zed
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    Not Monitored:
 
Zulu
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 93 days00:30
2.02 1.90 2.02
 / 55%