Netstatus Network Status Monitor
No New Announcements
Show: All | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Crit
Search:
ServercPanelDNSFTPHTTPHTTPSIMAPMySQLPOP3SMTPInformationDisk
hotel
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 1556 days10:06
8.30 9.14 9.57
 / 85%
nodeva
Not MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredPort not responding 
solr
Not MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredPort not responding 
007host
OKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 592 days07:06
0.65 0.73 0.70
 / 73%
activeex
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 1154 days07:06
0.33 0.11 0.03
 
alts2
OKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 201 days10:06
0.18 0.19 0.13
 /boot 71%
app.ssb
OKOKNot MonitoredOKOKOKOKOKOK
    Not Monitored:
 
bravo
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 67 days10:06
2.75 3.07 2.69
 / 90%
Charlie
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 532 days10:06
1.19 1.75 1.84
 
cloud2.cp1
Not MonitoredNot MonitoredNot MonitoredOKOKNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot Monitored
    Not Monitored:
 
cmag
Not MonitoredNot MonitoredNot MonitoredOKNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot Monitored
    Not Monitored:
 
Confluence
Not MonitoredNot MonitoredNot MonitoredOKOKNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot Monitored
    Not Monitored:
 
cpvds238 (Cloud)
OKOKNot MonitoredOKOKOKOKOKOK
    up 70 days10:06
0.47 0.78 0.55
 
cpvds321
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    Not Monitored:
 
cpvds431(Cloud)
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    Not Monitored:
 
cpvds466
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 752 days10:06
0.63 0.52 0.39
 / 73%
cpvds474
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 70 days10:06
0.50 0.34 0.26
 / 83%
ServercPanelDNSFTPHTTPHTTPSIMAPMySQLPOP3SMTPInformationDisk
cpvds524
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 70 days16:06
0.08 0.11 0.08
 / 87%
cpvds529
OKOKNot MonitoredOKOKOKOKOKOK
    up 742 days16:06
0.00 0.02 0.05
 
cpvds533
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 32 days10:06
0.09 0.15 0.17
 
cpvds536
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 602 days16:06
0.85 0.78 0.59
 / 46%
cpvds541
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 32 days16:06
0.01 0.17 0.25
 / 74%
cpvds543
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    Not Monitored:
 
cpvds544
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    Not Monitored:
 
cyberit3
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 510 days14:06
0.01 0.04 0.05
 /boot 67%
cyclone
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    Not Monitored:

 
db1.ssb
OKOKOKOKOKNot MonitoredOKNot MonitoredNot Monitored
    up 718 days10:06
0.07 0.06 0.03
 /boot 64%
db2new.ssb
OKOKOKOKOKNot MonitoredOKNot MonitoredNot Monitored
    up 750 days10:06
0.00 0.01 0.05
 / 40%
delta
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 760 days10:05
1.45 1.55 1.57
 / 91%
dev.ssb
OKOKOKOKOKNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot Monitored
    up 635 days10:06
0.00 0.02 0.03
 /backup 70%
Edwardo
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 634 days10:06
0.32 0.94 1.36
 / 75%
elpasotexas(new)
Not MonitoredOKNot MonitoredOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 70 days16:06
0.41 0.35 0.45
 / 60%
ServercPanelDNSFTPHTTPHTTPSIMAPMySQLPOP3SMTPInformationDisk
ent
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 592 days09:06
1.47 1.43 1.42
 / 66%
entlfsn
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 163 days10:06
0.62 0.88 0.95
 /boot 44%
Epsilon
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 472 days10:06
1.25 1.08 1.01
 / 78%
falcon
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    Not Monitored:

 /boot 48%
freedom
OKOKNot MonitoredOKOKOKOKOKOK
    up 90 days10:06
0.74 0.70 0.69
 /boot 24%
Gamma
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 202 days10:06
0.33 0.39 0.42
 /boot 52%
go
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 790 days08:06
0.96 0.78 0.73
 /boot 71%
gtw-new.SSB
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    Not Monitored:
 
Happyface
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 1452 days10:06
0.44 0.74 0.69
 /boot 30%
host2
OKOKOKOKOKOKNot MonitoredOKOK
    up 337 days10:06
2.13 1.97 2.05
 / 49%
jangofett
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 474 days10:06
0.32 0.37 0.44
 / 46%
kilo
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    Not Monitored:
 
Lima
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 1556 days10:05
1.01 1.06 1.10
 /backup 79%
limestone
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 495 days09:06
0.23 0.24 0.19
 
ServercPanelDNSFTPHTTPHTTPSIMAPMySQLPOP3SMTPInformationDisk
mazaska3
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 90 days09:06
0.59 0.69 0.80
 /boot 33%
mpe
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 567 days10:06
0.57 0.49 0.54
 / 58%
nebula
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    Not Monitored:
 
Nelly
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 1618 days10:06
1.71 1.61 1.40
 /boot 81%
new.hostbari
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 1284 days10:06
0.24 0.30 0.34
 / 89%
nostra
Not MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot Monitored
    Not Monitored:
 
Olga
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 109 days10:06
2.21 2.54 2.63
 / 79%
osb
OKOKOKOKOKOKNot MonitoredOKNot Monitored
    up 28 days09:06
0.01 0.02 0.04
 / 23%
Oscar
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 302 days10:06
1.42 1.90 1.85
 /boot 63%
pandemonium
Not MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot Monitored 
playbig
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 839 days10:06
1.47 0.94 0.74
 /boot 67%
pro2
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 208 days10:06
0.00 0.01 0.05
 /boot 25%
quebec
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    Not Monitored:
 
raven
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 499 days10:06
1.18 0.75 0.44
 / 38%
ServercPanelDNSFTPHTTPHTTPSIMAPMySQLPOP3SMTPInformationDisk
res
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 774 days10:06
0.10 0.07 0.06
 /boot 30%
rmg
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 391 days08:06
2.04 2.40 2.49
 /backup2 88%
Romeo
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 434 days10:06
2.19 2.14 2.16
 / 83%
sandweb
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 200 days07:06
1.01 1.00 0.74
 
secure
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 590 days09:06
0.29 0.51 0.52
 / 41%
Server1
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 191 days00:06
0.35 0.26 0.27
 / 75%
server2.refreshweb
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 202 days00:06
1.30 1.77 1.74
 / 92%
Sierra
Not MonitoredOKOKOKOKOKNot MonitoredOKNot Monitored
    Not Monitored:
 
sominaltv2
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    Not Monitored:
 / 68%
swd02
OKOKNot MonitoredOKOKNot MonitoredOKNot MonitoredOK
    up 196 days08:06
0.06 0.21 0.15
 /boot 80%
Tango
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 743 days10:06
0.56 0.58 0.55
 /backup 55%
TLD
OKOKOKOKOKOKNot MonitoredOKOK
    up 816 days10:06
0.10 0.31 0.31
 /boot 30%
tld-vds
OKOKOKOKOKOKNot MonitoredOKOK
    up 70 days10:06
0.27 0.27 0.22
 / 75%
Tornado
OKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 1041 days14:06
0.14 0.16 0.10
 /boot 63%
ServercPanelDNSFTPHTTPHTTPSIMAPMySQLPOP3SMTPInformationDisk
Uniform
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 278 days10:06
0.93 1.09 1.09
 /boot 83%
upg2
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 1079 days20:06
0.58 0.50 0.34
 / 50%
Vern
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 760 days10:06
1.98 2.22 2.21
 /backup 68%
vmax
OKNot MonitoredOKNot MonitoredNot MonitoredOKOKOKOK
    Not Monitored:
 
Xena
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 1132 days10:06
0.49 0.80 0.86
 /boot 71%
yoda
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 678 days10:06
0.01 0.06 0.05
 / 35%
Yogurt
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 362 days10:06
0.50 0.61 0.60
 /backup 74%
Zed
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 1701 days10:06
2.70 2.59 2.90
 /boot 88%
Zulu
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 1275 days10:06
2.69 2.95 2.89
 / 77%