Netstatus Network Status Monitor
No New Announcements
Show: All | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Crit
Search:
ServercPanelDNSFTPHTTPHTTPSIMAPMySQLPOP3SMTPInformationDisk Hide
hotel
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 820 days13:18
9.93 8.67 7.88
 / 81%
007host
OKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 43 days10:18
1.32 0.96 0.87
 / 78%
activeex
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 418 days10:18
0.01 0.11 0.13
 
alts2
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 24 days13:18
0.14 0.24 0.25
 /boot 56%
app.ssb
OKOKNot MonitoredOKOKOKOKOKOK
    Not Monitored:
 
appbk1.ssb
OKOKNot MonitoredOKOKNot MonitoredOKNot MonitoredOK
    Not Monitored:
 
buddery
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    Not Monitored:
 
cloud2.cp1
Not MonitoredNot MonitoredNot MonitoredOKOKNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot Monitored
    Not Monitored:
 
Confluence
Not MonitoredNot MonitoredNot MonitoredOKOKNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot Monitored
    Not Monitored:
 
cpvds238 (Cloud)
OKOKNot MonitoredOKOKOKOKOKOK
    up 16 days13:18
0.05 0.12 0.12
 
cpvds254
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    Not Monitored:
 
cpvds321
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    Not Monitored:
 
cpvds431(Cloud)
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 17 days13:18
0.57 0.26 0.21
 / 92%
cpvds433
OKOKNot MonitoredOKOKOKOKOKOK
    up 16 days19:18
0.07 0.11 0.08
 / 67%
cpvds466
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 16 days13:18
0.31 0.43 0.48
 / 77%
ServercPanelDNSFTPHTTPHTTPSIMAPMySQLPOP3SMTPInformationDisk Hide
cpvds470
OKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 17 days13:18
0.03 0.19 0.24
 /home2 87%
cpvds474
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 16 days13:18
0.38 0.23 0.13
 / 83%
cpvds512(cloud)
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 16 days19:18
0.00 0.02 0.05
 / 79%
cpvds519
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 9 days19:18
0.25 0.13 0.08
 / 23%
cpvds521
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 17 days19:18
0.01 0.02 0.05
 / 51%
cpvds522
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 12 days19:18
0.08 0.18 0.24
 / 62%
cpvds524
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 16 days19:18
0.29 0.27 0.35
 / 49%
cpvds526
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    Not Monitored:
 
cpvds527
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 16 days19:18
0.01 0.08 0.12
 / 49%
cpvds529
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    Not Monitored:
 
cyberit3
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    Not Monitored:

 /boot 87%
db1.ssb
OKOKOKOKOKNot MonitoredOKNot MonitoredNot Monitored
    up 904 days13:18
0.10 0.10 0.03
 /boot 64%
db2new.ssb
OKOKOKOKOKNot MonitoredOKNot MonitoredNot Monitored
    up 14 days13:18
0.00 0.02 0.05
 / 31%
delta
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 24 days13:12
1.13 1.29 1.23
 / 74%
dev.ssb
OKOKOKOKOKNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot Monitored
    up 497 days13:18
0.03 0.11 0.13
 /backup 92%
ServercPanelDNSFTPHTTPHTTPSIMAPMySQLPOP3SMTPInformationDisk Hide
Edwardo
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 871 days13:18
0.33 0.51 0.34
 / 84%
elpasotexas(new)
Not MonitoredOKNot MonitoredOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 17 days19:18
0.05 0.15 0.16
 / 90%
ent
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 43 days13:18
0.32 0.32 0.29
 /boot 19%
Epsilon
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 114 days13:18
1.26 1.17 0.96
 / 61%
falcon
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 91 days13:18
0.01 0.04 0.05
 /boot 35%
freedom
OKOKNot MonitoredOKOKOKOKOKOK
    up 29 days13:18
0.08 0.20 0.13
 /boot 15%
Gamma
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 16 days13:18
0.75 0.68 0.72
 /backup 78%
go
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 54 days11:18
0.58 0.89 0.80
 / 87%
gtw-new.SSB
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    Not Monitored:
 
Happyface
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 716 days13:18
0.10 0.16 0.16
 /boot 30%
host2
OKOKOKOKOKOKNot MonitoredOKOK
    up 269 days13:18
1.80 1.56 1.48
 / 39%
img-new.SSB
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    Not Monitored:
JFIFddDuckyPAdobed
  0%
Lima
OKOKOKOKOKOKNot MonitoredOKOK
    up 820 days13:10
4.07 3.66 3.31
 /backup 60%
madewithhemp
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    Not Monitored:

 /boot 24%
ServercPanelDNSFTPHTTPHTTPSIMAPMySQLPOP3SMTPInformationDisk Hide
mazaska3
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 716 days12:18
0.90 1.07 1.01
 /backup 31%
Nelly
OKOKOKOKNot MonitoredOKOKOKOK
    up 882 days13:18
4.15 3.52 3.40
 /boot 81%
new.hostbari
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 549 days13:18
0.46 0.56 0.60
 / 71%
Olga
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 228 days13:18
3.01 3.16 2.90
 / 85%
osb
OKOKOKOKOKOKNot MonitoredOKNot Monitored
    up 54 days12:18
0.04 0.22 0.18
 / 23%
Oscar
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 157 days13:18
1.80 1.83 1.92
 /boot 50%
playbig
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    Not Monitored:

 /boot 67%
pro2
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 285 days13:18
0.04 0.03 0.05
 /boot 17%
quebec
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 206 days13:18
2.70 2.76 2.67
 /backup 62%
Ratbite
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 446 days13:18
0.00 0.01 0.00
 /boot 24%
res
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    Not Monitored:

 /boot 25%
rift1
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 104 days13:18
0.00 0.03 0.05
 /boot 19%
rmg
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 117 days11:18
2.14 2.10 2.03
 /boot 82%
Romeo
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 1095 days13:18
3.37 3.51 3.49
 / 64%
sandweb
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    Not Monitored:
 
ServercPanelDNSFTPHTTPHTTPSIMAPMySQLPOP3SMTPInformationDisk Hide
secure
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 43 days12:18
0.85 1.15 1.21
 /boot 38%
Server1
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 138 days03:18
4.24 4.34 3.78
 /boot 81%
server2
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    Not Monitored:
 
server2.refreshweb
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 64 days03:18
3.00 3.21 2.98
 / 65%
Sierra
Not MonitoredOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    Not Monitored:
 
sominaltv2
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 388 days13:18
0.21 0.22 0.22
 / 66%
swd02
OKOKNot MonitoredOKOKNot MonitoredOKNot MonitoredOK
    up 1662 days11:18
0.21 0.26 0.23
 /boot 61%
Tango
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 7 days13:18
1.50 1.25 0.97
 /boot 49%
thawserver
OKOKOKOKOKOKNot MonitoredOKOK
    up 345 days13:18
0.04 0.11 0.10
 / 92%
TLD
OKOKOKOKOKOKNot MonitoredOKOK
    up 80 days13:18
0.16 0.36 0.35
 /boot 30%
tld-vds
OKOKOKOKOKOKNot MonitoredOKOK
    Not Monitored:
 
Tornado
OKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 305 days17:18
0.42 0.63 0.62
 /boot 65%
Uniform
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 432 days13:18
2.65 2.42 2.45
 /boot 62%
upg2
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 343 days23:18
0.05 0.09 0.12
 /backup 30%
Vern
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 24 days13:18
0.93 1.37 1.58
 /backup 72%
ServercPanelDNSFTPHTTPHTTPSIMAPMySQLPOP3SMTPInformationDisk Hide
vmax
OKNot MonitoredOKNot MonitoredNot MonitoredOKOKOKOK
    Not Monitored:
 
Xena
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 396 days13:18
0.80 1.00 0.89
 / 72%
yoda
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 456 days13:18
0.99 0.87 0.81
 / 24%
Yogurt
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 103 days13:18
0.71 1.11 0.85
 /backup 61%
Zed
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 965 days13:18
2.80 3.46 3.66
 /boot 88%
Zulu
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 539 days13:18
2.46 2.68 2.94
 / 64%