Netstatus Network Status Monitor
No New Announcements
Show: All | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Crit
Search:
ServercPanelDNSFTPHTTPHTTPSIMAPMySQLPOP3SMTPInformationDisk Hide
cpvds320
OKOKOKOKNot MonitoredOKOKOKOK
    up 20 days03:12
5.63 5.59 2.60
 / 91%
Echo
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 10:5704:12
5.83 5.53 5.47
 / 93%
007host
OKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 74 days01:12
3.60 2.02 1.68
 /backup 69%
activeex
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 1203 days01:12
0.84 1.19 0.96
 
alts2
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 53 days04:12
0.06 0.14 0.17
 /boot 56%
Annie2
OKOKNot MonitoredOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 2043 days04:12
0.12 0.30 0.32
 /boot 35%
app.ssb
OKOKNot MonitoredOKOKOKOKOKOK
    up 354 days04:12
0.00 0.05 0.09
 / 71%
appbk1.ssb
OKOKNot MonitoredOKOKNot MonitoredOKNot MonitoredOK
    Not Monitored:
 
Champ
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 508 days02:12
0.00 0.01 0.04
 
cloud2.cp1
Not MonitoredNot MonitoredNot MonitoredOKOKNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot Monitored
    Not Monitored:
 
Confluence
Not MonitoredNot MonitoredNot MonitoredOKOKNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot Monitored
    Not Monitored:
 
cpvds238 (Cloud)
OKOKNot MonitoredOKOKOKOKOKOK
    up 299 days04:12
0.16 0.22 0.26
 
cpvds431(Cloud)
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 15 days04:12
0.03 0.19 0.20
 / 84%
cpvds433
OKOKNot MonitoredOKOKOKOKOKOK
    up 260 days10:12
0.03 0.05 0.04
 / 72%
cpvds466
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 92 days04:12
0.01 0.06 0.19
 / 75%
ServercPanelDNSFTPHTTPHTTPSIMAPMySQLPOP3SMTPInformationDisk Hide
cpvds470
OKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 9 days04:12
0.35 1.90 3.12
 /home2 90%
cpvds471
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 354 days10:12
0.00 0.01 0.05
 / 62%
cpvds474
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 216 days04:12
0.18 0.12 0.20
 / 68%
cpvds494
OKOKNot MonitoredOKOKOKOKOKOK
    up 43 days04:12
0.62 0.88 0.72
 / 88%
cpvds512(cloud)
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 354 days10:12
0.00 0.04 0.05
 / 65%
cpvds519
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 78 days10:12
0.00 0.02 0.05
 / 28%
cpvds520
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 67 days10:12
0.04 0.13 0.14
 / 73%
cpvps103(Cloud)
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 355 days10:12
0.05 0.08 0.08
 / 83%
cyberit2
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    Not Monitored:

 /boot 32%
db1.ssb
OKOKOKOKOKNot MonitoredOKNot MonitoredNot Monitored
    Not Monitored:
 
db2.ssb
OKOKNot MonitoredOKOKNot MonitoredOKNot MonitoredNot Monitored
    up 216 days04:12
0.10 0.07 0.04
 / 80%
delta
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 35 days04:09
1.36 1.45 1.98
 / 84%
dev.ssb
OKOKOKOKOKNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot Monitored
    up 77 days04:12
0.52 0.56 0.52
 /backup 76%
Edwardo
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 452 days04:12
0.05 0.02 0.04
 /boot 74%
ServercPanelDNSFTPHTTPHTTPSIMAPMySQLPOP3SMTPInformationDisk Hide
elpasotexas(new)
Not MonitoredOKNot MonitoredOKOKOKOKOKOK
    up 355 days10:12
0.25 0.11 0.03
 / 80%
falcon
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 12 days04:12
0.09 0.15 0.08
 /boot 35%
freedom
OKOKNot MonitoredOKOKOKOKOKOK
    up 100 days04:12
0.35 0.32 0.31
 /boot 15%
go
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 371 days02:12
3.92 3.45 2.89
 / 71%
Happyface
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 297 days04:12
0.81 0.86 0.91
 /boot 30%
Hermes
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 14 days04:12
0.06 0.13 0.05
 /boot 37%
host2
OKOKOKOKOKOKNot MonitoredOKOK
    up 9 days04:12
1.54 1.33 1.33
 /boot 38%
hotel
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 401 days04:12
4.26 4.27 4.03
 / 46%
imgbkp
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 118 days04:12
0.00 0.01 0.05
 / 82%
Juliet
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 335 days04:12
1.42 1.52 1.65
 / 82%
Lima
OKOKOKOKOKOKNot MonitoredOKOK
    up 401 days03:57
2.97 3.06 3.04
 /backup 55%
mazaska3
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 297 days03:12
1.57 1.64 1.75
 /boot 56%
Nelly
OKOKOKOKNot MonitoredOKOKOKOK
    up 463 days04:12
2.45 2.92 3.44
 /boot 77%
new.hostbari
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 129 days04:12
0.30 0.28 0.31
 /backup 64%
Olga
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 1213 days04:12
4.83 5.01 4.93
 / 79%
ServercPanelDNSFTPHTTPHTTPSIMAPMySQLPOP3SMTPInformationDisk Hide
oos1
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 17 days02:12
0.00 0.00 0.00
 /boot 66%
osb
OKOKOKOKOKOKNot MonitoredOKNot Monitored
    up 8 days03:12
2.25 2.08 2.03
 / 19%
Pash
OKOKNot MonitoredOKOKOKOKOKOK
    Not Monitored:

 /boot 19%
playbig
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    Not Monitored:

 /boot 65%
Pro
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 18 days04:12
0.07 0.03 0.00
 
quebec
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 465 days04:12
1.70 1.72 1.63
 /backup 45%
Ratbite
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 27 days04:12
0.01 0.04 0.00
 /boot 21%
res
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    Not Monitored:

 /boot 21%
rmg
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 45 days02:12
2.82 2.65 2.10
 / 88%
Romeo
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 676 days04:12
4.89 3.61 3.60
 / 70%
sandweb
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 7 days01:12
0.03 0.05 0.00
 /boot 82%
secure
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 3 days03:12
1.70 1.73 1.69
 /boot 38%
Server1
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 399 days18:12
0.29 0.42 0.44
 /boot 81%
server2
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 17 days10:12
0.04 0.05 0.00
 /boot 22%
server2.refreshweb
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 33 days18:12
0.38 0.55 0.60
 / 54%
ServercPanelDNSFTPHTTPHTTPSIMAPMySQLPOP3SMTPInformationDisk Hide
sominaltv2
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 110 days04:12
0.18 0.24 0.33
 / 54%
swd02
OKOKNot MonitoredOKOKNot MonitoredOKNot MonitoredOK
    up 1243 days02:12
1.02 1.32 0.90
 /boot 61%
Tango
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 110 days04:12
0.43 0.43 0.97
 /boot 57%
thawserver
OKOKOKOKOKOKNot MonitoredOKOK
    up 1244 days04:12
0.41 0.74 0.66
 /boot 41%
TLD
OKOKOKOKOKOKNot MonitoredOKOK
    up 442 days04:12
0.36 0.34 0.26
 /boot 28%
tld-vds
OKOKOKOKOKOKNot MonitoredOKOK
    up 161 days04:12
0.06 0.11 0.14
 / 81%
Tornado
OKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 4 days08:12
0.12 0.25 0.26
 /boot 65%
Uniform
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 12 days04:12
2.66 2.43 2.52
 /backup 76%
Upg
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 264 days14:12
0.93 0.96 0.79
 / 81%
Vern
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 401 days04:12
1.09 1.07 1.04
 /backup 66%
vmax
OKNot MonitoredOKNot MonitoredNot MonitoredOKOKOKOK
    Not Monitored:
 
ws-slc-007
Not MonitoredNot MonitoredNot MonitoredOKOKNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot Monitored
    Not Monitored:
 
Xena
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 2333 days04:12
1.02 0.81 0.88
 /backup 76%
yoda
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 37 days04:12
0.00 0.01 0.05
 /boot 20%
Yogurt
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 371 days04:12
0.47 0.32 0.61
 /boot 56%
ServercPanelDNSFTPHTTPHTTPSIMAPMySQLPOP3SMTPInformationDisk Hide
Zed
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 545 days04:12
4.11 4.25 4.42
 /boot 88%
Zulu
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 119 days04:12
2.10 2.46 2.57
 / 68%