Netstatus Network Status Monitor
No New Announcements
Show: All | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Crit
Search:
ServercPanelDNSFTPHTTPHTTPSIMAPMySQLPOP3SMTPInformationDisk
Xena
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
Delay: [7 sec]    up 10 days10:49
12.38 8.69 9.05
 /boot 74%
007host
OKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 740 days07:48
0.67 0.84 0.73
 / 77%
activeex
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 1302 days07:48
0.03 0.07 0.04
 /boot 73%
alts2
OKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 349 days10:48
0.56 0.53 0.50
 /boot 71%
app.ssb
OKOKNot MonitoredOKOKOKOKOKOK
    Not Monitored:
 
bravo
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 215 days10:48
2.16 2.17 2.02
 / 84%
Charlie
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 680 days10:48
1.49 1.56 1.56
 /boot 49%
cloud2.cp1
Not MonitoredNot MonitoredNot MonitoredOKOKNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot Monitored
    Not Monitored:
 
cpvds238 (Cloud)
OKOKNot MonitoredOKOKOKOKOKOK
    up 40 days10:48
0.07 0.19 0.18
 / 64%
cpvds321
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    Not Monitored:
 
cpvds431(Cloud)
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    Not Monitored:
 
cpvds466
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 44 days10:48
0.45 0.25 0.23
 /backup2 67%
cpvds474
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 40 days10:48
0.00 0.01 0.01
 / 83%
cpvds524
OKOKOKOKOKOKNot MonitoredOKOK
    up 40 days16:48
0.08 0.06 0.05
 / 85%
cpvds529
OKOKNot MonitoredOKOKOKOKOKOK
    up 64 days16:48
0.02 0.04 0.05
 / 76%
ServercPanelDNSFTPHTTPHTTPSIMAPMySQLPOP3SMTPInformationDisk
cpvds533
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 180 days10:48
0.07 0.22 0.18
 / 75%
cpvds536
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 750 days16:48
0.09 0.15 0.17
 / 53%
cpvds541
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 180 days16:48
0.13 0.14 0.17
 / 81%
cpvds544
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
Delay: [10 sec]    up 167 days10:48
0.78 0.95 0.98
 / 70%
cpvds546
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 128 days16:30
0.12 0.04 0.01
 / 37%
cyberit3
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 658 days15:48
0.01 0.04 0.05
 /boot 67%
cyclone
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 877 days15:48
1.78 1.42 1.14
 /boot 20%
db1.ssb
OKOKOKOKOKNot MonitoredOKNot MonitoredNot Monitored
    up 866 days10:48
0.06 0.06 0.01
 /boot 64%
db2new.ssb
OKOKOKOKOKNot MonitoredOKNot MonitoredNot Monitored
    up 898 days10:48
0.05 0.06 0.07
 / 41%
delta
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 908 days10:48
2.24 2.31 2.26
 / 92%
dev.ssb
OKOKOKOKOKNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot Monitored
    up 783 days10:48
0.13 0.12 0.07
 /backup 73%
Edwardo
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 60 days10:48
0.76 0.39 0.38
 / 85%
elpasotexas(new)
Not MonitoredOKNot MonitoredOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 40 days16:48
0.10 0.24 0.34
 / 60%
ent
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 740 days09:48
0.33 0.67 0.65
 / 88%
entlfsn
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 311 days10:48
0.86 1.18 1.16
 /boot 44%
ServercPanelDNSFTPHTTPHTTPSIMAPMySQLPOP3SMTPInformationDisk
entphs
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 33 days09:48
1.18 1.28 1.34
 / 41%
Epsilon
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 144 days10:48
1.42 1.28 1.17
 / 85%
falcon
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 342 days10:48
0.19 0.09 0.07
 /boot 48%
Gamma
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 350 days10:48
1.96 1.66 1.34
 / 57%
go
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 938 days08:48
1.59 1.77 1.66
 /backup 82%
gtw-new.SSB
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    Not Monitored:
 
Happyface
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 1600 days10:48
0.22 0.50 0.77
 /backup 37%
host2
OKOKOKOKOKOKNot MonitoredOKOK
    up 485 days10:48
3.05 3.66 3.76
 / 51%
hotel
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 127 days10:48
3.46 3.78 3.80
 / 89%
jangofett
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 622 days10:48
0.31 0.32 0.31
 / 64%
kilo
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 180 days10:48
3.04 2.90 2.48
 /boot 71%
Lima
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 1704 days10:48
0.82 1.19 1.41
 /backup 75%
limestone
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 643 days09:48
0.39 0.52 0.50
 / 46%
mazaska4
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 12 days09:48
0.64 0.70 0.81
 / 58%
mpe
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 715 days10:48
0.10 0.27 0.26
 / 62%
ServercPanelDNSFTPHTTPHTTPSIMAPMySQLPOP3SMTPInformationDisk
nebula
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 251 days16:48
1.49 1.43 1.40
 /boot 49%
Nelly
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 1766 days10:48
2.38 2.29 2.19
 /boot 81%
nostra
Not MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot Monitored
    Not Monitored:
 
Olga
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 257 days10:48
3.19 3.08 2.98
 / 88%
osb
OKOKOKOKOKOKNot MonitoredOKNot Monitored
    up 69 days09:48
0.03 0.09 0.04
 / 25%
Oscar
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 450 days10:48
3.86 3.85 3.65
 /boot 63%
playbig
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 988 days10:48
0.73 0.86 0.90
 /backup 68%
pro2
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 356 days10:48
0.00 0.01 0.05
 /boot 25%
quebec
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 761 days10:48
4.81 4.56 4.27
 /backup 78%
raven
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 647 days10:48
0.33 0.23 0.20
 / 38%
res
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 922 days10:48
0.00 0.00 0.00
 /boot 30%
rmg
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 540 days08:48
2.10 2.41 2.29
 / 73%
Romeo
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 582 days10:48
1.44 1.81 1.89
 / 83%
sandweb
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 348 days08:48
1.05 1.01 1.00
 /run 94%
secure
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 738 days09:48
1.73 1.55 1.44
 / 50%
ServercPanelDNSFTPHTTPHTTPSIMAPMySQLPOP3SMTPInformationDisk
Server1
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 339 days01:48
0.30 0.29 0.28
 / 80%
server2.refreshweb
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 116 days01:48
1.26 1.26 1.37
 / 89%
Sierra
Not MonitoredOKOKOKOKOKNot MonitoredOKNot Monitored
    Not Monitored:
 
sominaltv2
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 1272 days10:48
0.22 0.38 0.50
 / 68%
swd02
OKOKNot MonitoredOKOKNot MonitoredOKNot MonitoredOK
    up 344 days08:48
0.04 0.01 0.01
 /boot 80%
Tango
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 891 days10:48
0.24 0.50 0.55
 /backup 53%
TLD
OKOKOKOKOKOKNot MonitoredOKOK
    up 964 days10:48
0.09 0.24 0.25
 /boot 30%
tld-vds
OKOKOKOKOKOKNot MonitoredOKOK
    up 40 days10:49
0.11 0.09 0.12
 / 74%
Tornado
OKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 1189 days15:49
0.10 0.13 0.10
 /boot 63%
Uniform
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 427 days10:49
0.65 0.71 0.75
 /boot 83%
upg2
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 108 days21:49
0.35 0.32 0.35
 / 62%
Vern
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 908 days10:49
1.79 1.64 1.70
 /backup 68%
vmax
OKNot MonitoredOKNot MonitoredNot MonitoredOKOKOKOK
    Not Monitored:
 
yoda
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 826 days10:49
0.00 0.02 0.05
 / 38%
ServercPanelDNSFTPHTTPHTTPSIMAPMySQLPOP3SMTPInformationDisk
Yogurt
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 33 days10:49
0.02 0.02 0.03
 /backup 73%
yogurt_2024
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 62 days10:49
2.04 2.22 2.37
 /boot 63%
Zed
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 1849 days10:49
4.31 4.45 4.22
 /boot 88%
Zulu
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 1423 days10:49
2.24 2.61 2.86
 / 87%