Netstatus Network Status Monitor
No New Announcements
Show: All | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Crit
Search:
ServercPanelDNSFTPHTTPHTTPSIMAPMySQLPOP3SMTPInformationDisk Hide
Echo
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 11 days08:54
6.21 6.26 5.83
 / 89%
ServercPanelDNSFTPHTTPHTTPSIMAPMySQLPOP3SMTPInformationDisk Hide
Olga
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 925 days08:54
7.78 7.67 7.21
 / 76%
Romeo
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 387 days08:54
6.81 6.91 6.69
 / 77%
007host
OKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 175 days05:54
3.30 3.58 3.58
 /backup 73%
activeex
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 914 days05:54
0.20 0.26 0.21
 
Annie2
OKOKNot MonitoredOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 1755 days08:54
0.05 0.24 0.24
 /boot 35%
app.ssb
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 66 days08:54
0.16 0.35 0.33
 / 70%
appbk1.ssb
OKOKOKOKOKNot MonitoredOKNot MonitoredOK
    Not Monitored:
 
Champ
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 219 days06:54
0.06 0.08 0.08
 
cloud2.cp1
Not MonitoredNot MonitoredNot MonitoredOKOKNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot Monitored
    Not Monitored:
 
Confluence
Not MonitoredNot MonitoredNot MonitoredOKOKNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot Monitored
    Not Monitored:
 
cpvds238 (Cloud)
OKOKNot MonitoredOKOKOKOKOKOK
    up 11 days08:54
0.30 0.37 0.29
 
cpvds320
OKOKOKOKNot MonitoredOKOKOKOK
    up 10 days07:54
0.13 0.12 0.11
 /home2 93%
cpvds431(Cloud)
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 11 days08:54
0.05 0.05 0.02
 / 89%
cpvds433
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 67 days14:54
0.02 0.06 0.05
 / 80%
cpvds466
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 52 days08:54
0.34 0.21 0.16
 / 59%
cpvds470
OKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 10 days08:54
0.09 0.07 0.08
 / 87%
ServercPanelDNSFTPHTTPHTTPSIMAPMySQLPOP3SMTPInformationDisk Hide
cpvds471
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 65 days14:54
0.15 0.08 0.06
 / 59%
cpvds474
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 66 days08:54
1.02 1.03 1.00
 / 65%
cpvds494
OKOKNot MonitoredOKOKOKOKOKOK
    up 11 days08:54
0.31 0.21 0.19
 / 90%
cpvds512(cloud)
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 65 days14:54
0.05 0.03 0.05
 / 62%
cpvds517
OKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 52 days08:54
0.00 0.01 0.05
 / 53%
cpvds519
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 17 days14:54
0.00 0.02 0.05
 / 27%
cpvps103(Cloud)
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 67 days14:54
0.15 0.14 0.09
 / 78%
cyberit2
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 1774 days12:54
1.01 1.04 1.08
 /boot 32%
db1.ssb
OKOKOKOKOKNot MonitoredOKNot MonitoredNot Monitored
    Not Monitored:
 
db2.ssb
OKOKNot MonitoredOKOKNot MonitoredOKNot MonitoredNot Monitored
    up 54 days08:54
0.00 0.00 0.00
 / 76%
dev.ssb
OKOKOKOKOKNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot Monitored
    up 445 days08:54
0.11 0.21 0.14
 /backup 87%
Edwardo
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 163 days08:54
0.50 0.72 0.47
 /boot 74%
elpasotexas(new)
Not MonitoredOKNot MonitoredOKOKOKOKOKOK
    up 67 days14:54
0.09 0.05 0.01
 / 77%
evds391
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 18 days14:54
0.09 0.19 0.17
 / 91%
ServercPanelDNSFTPHTTPHTTPSIMAPMySQLPOP3SMTPInformationDisk Hide
Focus
OKNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredOKNot MonitoredNot Monitored
    Not Monitored:
 
freedom
OKOKNot MonitoredOKOKOKOKOKOK
    up 26 days08:54
3.13 3.19 3.22
 /boot 36%
gh-foodsvr
Not MonitoredNot MonitoredNot MonitoredOKNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot Monitored
    Not Monitored:
 
go
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 82 days06:54
3.13 2.65 2.43
 /boot 61%
Happyface
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 8 days08:54
0.01 0.07 0.03
 /boot 30%
Hermes
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 1277 days08:54
0.00 0.02 0.00
 /boot 37%
hostbari
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 649 days08:54
0.37 0.32 0.22
 /backup 46%
hotel
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 112 days08:54
1.11 0.78 0.96
 /boot 28%
img.ssb
OKOKNot MonitoredOKOKNot MonitoredOKNot MonitoredOK
    up 63 days08:54
0.20 0.18 0.16
 / 70%
imgbkp
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 736 days07:54
0.01 0.34 0.34
 / 76%
Juliet
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 46 days08:54
3.58 2.97 2.73
 / 81%
jupiter88698
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 717 days06:54
0.06 0.04 0.05
 /boot 17%
Lima
OKOKOKOKOKOKNot MonitoredOKOK
    up 112 days08:49
4.58 5.27 5.10
 /backup 56%
mazaska3
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 8 days07:54
1.16 0.80 0.75
 /boot 49%
Nelly
OKOKOKOKNot MonitoredOKOKOKOK
    up 174 days08:54
4.52 3.91 3.83
 /boot 77%
oos1
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 5 days06:54
1.16 1.09 1.02
 /boot 48%
Pash
OKOKNot MonitoredOKOKOKOKOKOK
    up 250 days08:54
0.04 0.02 0.00
 /boot 19%
Phlebio
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 605 days05:54
2.10 1.91 1.70
 
playbig
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 1578 days08:54
0.27 0.35 0.41
 /boot 65%
Pro
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 1114 days08:54
0.00 0.00 0.00
 
quebec
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 176 days08:54
1.24 1.24 1.32
 /boot 43%
Ratbite
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 1731 days06:54
0.00 0.00 0.00
 /boot 34%
rmg
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 61 days06:54
0.27 0.69 0.94
 / 79%
Server1
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 110 days22:54
2.53 2.69 3.99
 /boot 81%
server2.refreshweb
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 75 days22:54
1.99 1.64 1.30
 / 57%
Sominaltv
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 194 days08:54
0.64 0.43 0.31
 / 75%
swd02
OKOKNot MonitoredOKOKNot MonitoredOKNot MonitoredOK
    up 954 days06:54
0.10 0.18 0.16
 /boot 61%
Tango
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 47 days08:54
0.27 0.35 0.34
 /boot 58%
ServercPanelDNSFTPHTTPHTTPSIMAPMySQLPOP3SMTPInformationDisk Hide
thawserver
OKOKOKOKOKOKNot MonitoredOKOK
    up 955 days08:54
0.51 0.25 0.14
 /boot 41%
TLD
OKOKOKOKOKOKNot MonitoredOKOK
    up 153 days08:54
0.77 0.42 0.31
 /boot 41%
tld-vds
OKOKOKOKOKOKNot MonitoredOKOK
    up 13 days08:54
0.08 0.19 0.17
 / 69%
Tornado
OKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 86 days12:54
0.10 0.24 0.21
 /boot 63%
Ufmedia2
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 724 days08:54
0.00 0.01 0.00
 / 77%
Uniform
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 178 days08:54
3.62 4.60 4.44
 /backup 74%
Upg
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 1832 days18:54
1.25 1.07 1.11
 / 66%
Vern
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 112 days08:54
2.23 2.48 2.42
 /backup 66%
vmax
OKNot MonitoredOKNot MonitoredNot MonitoredOKOKOKOK
    Not Monitored:
 
Xena
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 2044 days08:54
2.26 2.74 2.75
 /boot 62%
Yoda
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 930 days08:54
0.00 0.01 0.00
 /boot 53%
yodatmp
Not MonitoredNot MonitoredNot MonitoredOKOKNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot Monitored
    Not Monitored:
  %
Yogurt
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 82 days08:54
0.28 0.50 0.48
 /boot 56%
Zed
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    Not Monitored:
 
Zulu
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 44 days08:54
3.54 3.60 3.53
 / 52%