Netstatus Network Status Monitor
No New Announcements
Show: All | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Crit
Search:
ServercPanelDNSFTPHTTPHTTPSIMAPMySQLPOP3SMTPInformationDisk
Xena
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
Delay: [3 sec]    up 10 days10:13
11.57 9.57 7.23
 /boot 74%
007host
OKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 740 days07:12
0.50 0.66 0.71
 / 77%
activeex
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 1302 days07:12
0.01 0.05 0.01
 /boot 73%
alts2
OKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 349 days10:12
0.54 0.49 0.51
 /boot 71%
app.ssb
OKOKNot MonitoredOKOKOKOKOKOK
    Not Monitored:
 
bravo
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 215 days10:12
2.35 2.16 2.00
 / 84%
Charlie
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 680 days10:12
1.30 1.50 1.44
 /boot 49%
cloud2.cp1
Not MonitoredNot MonitoredNot MonitoredOKOKNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot Monitored
    Not Monitored:
 
cpvds238 (Cloud)
OKOKNot MonitoredOKOKOKOKOKOK
    up 40 days10:12
0.30 0.33 0.23
 / 64%
cpvds321
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    Not Monitored:
 
cpvds431(Cloud)
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    Not Monitored:
 
cpvds466
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 44 days10:12
0.43 0.42 0.34
 /backup2 67%
cpvds474
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 40 days10:12
0.01 0.04 0.08
 / 83%
cpvds524
OKOKOKOKOKOKNot MonitoredOKOK
    up 40 days16:12
0.00 0.05 0.10
 / 85%
cpvds529
OKOKNot MonitoredOKOKOKOKOKOK
    up 64 days16:12
0.41 0.22 0.11
 / 76%
ServercPanelDNSFTPHTTPHTTPSIMAPMySQLPOP3SMTPInformationDisk
cpvds533
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 180 days10:12
0.19 0.15 0.18
 / 75%
cpvds536
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 750 days16:12
0.07 0.19 0.25
 / 53%
cpvds541
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 180 days16:12
0.06 0.17 0.24
 / 81%
cpvds544
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
Delay: [38 sec]    up 167 days10:12
0.63 0.96 1.13
 / 70%
cpvds546
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 128 days15:24
0.23 0.06 0.02
 / 37%
cyberit3
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 658 days15:12
0.03 0.06 0.05
 /boot 67%
cyclone
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 877 days15:12
0.97 1.00 0.92
 /boot 20%
db1.ssb
OKOKOKOKOKNot MonitoredOKNot MonitoredNot Monitored
    up 866 days10:12
0.14 0.13 0.07
 /boot 64%
db2new.ssb
OKOKOKOKOKNot MonitoredOKNot MonitoredNot Monitored
    up 898 days10:13
0.04 0.07 0.06
 / 42%
delta
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 908 days10:13
1.74 1.93 1.89
 / 92%
dev.ssb
OKOKOKOKOKNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot Monitored
    up 783 days10:13
0.00 0.02 0.04
 /backup 73%
Edwardo
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 60 days10:13
0.27 0.52 0.63
 / 85%
elpasotexas(new)
Not MonitoredOKNot MonitoredOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 40 days16:13
0.14 0.34 0.30
 / 60%
ent
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 740 days09:13
0.66 0.51 0.47
 / 88%
entlfsn
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 311 days10:13
1.02 0.94 0.99
 /boot 44%
ServercPanelDNSFTPHTTPHTTPSIMAPMySQLPOP3SMTPInformationDisk
entphs
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 33 days09:13
0.96 1.33 1.29
 / 41%
Epsilon
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 144 days10:13
0.93 1.34 1.35
 / 85%
falcon
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 342 days10:13
0.17 0.08 0.09
 /boot 48%
Gamma
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 350 days10:13
1.39 1.07 1.03
 / 57%
go
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 938 days08:13
1.47 1.98 1.75
 /backup 82%
gtw-new.SSB
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    Not Monitored:
 
Happyface
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 1600 days10:13
1.17 1.32 1.25
 /backup 37%
host2
OKOKOKOKOKOKNot MonitoredOKOK
    up 485 days10:13
3.10 3.44 3.70
 / 51%
hotel
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 127 days10:13
3.90 3.86 3.65
 / 89%
jangofett
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 622 days10:13
0.29 0.34 0.35
 / 64%
kilo
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 180 days10:13
1.89 1.82 2.12
 /boot 71%
Lima
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 1704 days10:13
1.27 1.56 1.57
 /backup 75%
limestone
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 643 days09:13
0.45 0.37 0.32
 / 46%
mazaska4
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 12 days09:13
0.28 0.58 0.72
 / 58%
mpe
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 715 days10:13
0.05 0.20 0.19
 / 62%
ServercPanelDNSFTPHTTPHTTPSIMAPMySQLPOP3SMTPInformationDisk
nebula
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 251 days16:13
1.40 1.47 1.46
 /boot 49%
Nelly
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 1766 days10:13
2.21 2.21 2.24
 /boot 81%
nostra
Not MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot Monitored
    Not Monitored:
 
Olga
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 257 days10:13
3.60 3.29 3.54
 / 88%
osb
OKOKOKOKOKOKNot MonitoredOKNot Monitored
    up 69 days09:13
0.03 0.02 0.00
 / 25%
Oscar
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 450 days10:13
3.83 3.89 4.01
 /boot 63%
playbig
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 987 days10:13
0.53 0.54 0.57
 /backup 68%
pro2
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 356 days10:13
0.02 0.09 0.09
 /boot 25%
quebec
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 761 days10:13
3.51 4.28 4.69
 /backup 78%
raven
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 647 days10:13
0.24 0.29 0.28
 / 38%
res
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 922 days10:13
0.10 0.07 0.03
 /boot 30%
rmg
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 540 days08:13
1.89 1.90 2.02
 / 73%
Romeo
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 582 days10:13
2.25 2.41 2.29
 / 83%
sandweb
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 348 days08:13
1.00 1.00 1.00
 /run 94%
secure
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 738 days09:13
1.03 1.44 1.37
 / 50%
ServercPanelDNSFTPHTTPHTTPSIMAPMySQLPOP3SMTPInformationDisk
Server1
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 339 days01:13
0.08 0.22 0.31
 / 80%
server2.refreshweb
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 116 days01:13
1.30 1.46 1.63
 / 89%
Sierra
Not MonitoredOKOKOKOKOKNot MonitoredOKNot Monitored
    Not Monitored:
 
sominaltv2
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 1272 days10:13
0.42 0.42 0.96
 / 68%
swd02
OKOKNot MonitoredOKOKNot MonitoredOKNot MonitoredOK
    up 344 days08:13
0.12 0.14 0.17
 /boot 80%
Tango
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 891 days10:13
0.50 0.50 0.52
 /backup 53%
TLD
OKOKOKOKOKOKNot MonitoredOKOK
    up 964 days10:13
0.18 0.29 0.28
 /boot 30%
tld-vds
OKOKOKOKOKOKNot MonitoredOKOK
    up 40 days10:13
0.04 0.16 0.19
 / 74%
Tornado
OKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 1189 days15:13
0.04 0.13 0.15
 /boot 63%
Uniform
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 427 days10:13
0.67 0.93 0.95
 /boot 83%
upg2
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 108 days21:13
0.63 0.48 0.55
 / 62%
Vern
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 908 days10:13
0.97 1.60 1.76
 /backup 68%
vmax
OKNot MonitoredOKNot MonitoredNot MonitoredOKOKOKOK
    Not Monitored:
 
yoda
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 826 days10:13
0.00 0.02 0.05
 / 38%
ServercPanelDNSFTPHTTPHTTPSIMAPMySQLPOP3SMTPInformationDisk
Yogurt
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 33 days10:13
1.87 0.59 0.24
 /backup 73%
yogurt_2024
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 62 days10:13
1.29 1.56 1.61
 /boot 63%
Zed
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 1849 days10:13
4.29 4.87 4.25
 /boot 88%
Zulu
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 1423 days10:13
3.69 4.47 4.27
 / 87%