Netstatus Network Status Monitor
No New Announcements
Show: All | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Crit
Search:
ServercPanelDNSFTPHTTPHTTPSIMAPMySQLPOP3SMTPInformationDisk Hide
Uniform
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 226 days00:06
5.25 5.53 5.17
 /backup 72%
007host
OKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 7 days21:06
1.79 1.88 1.80
 /boot 66%
activeex
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 962 days21:05
0.05 0.09 0.10
 
Annie2
OKOKNot MonitoredOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 1803 days00:06
0.27 0.23 0.19
 / 40%
app.ssb
OKOKNot MonitoredOKOKOKOKOKOK
    up 114 days00:06
0.12 0.08 0.06
 / 73%
appbk1.ssb
OKOKNot MonitoredOKOKNot MonitoredOKNot MonitoredOK
    Not Monitored:
 
Champ
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 267 days22:05
0.61 0.39 0.22
 
cloud2.cp1
Not MonitoredNot MonitoredNot MonitoredOKOKNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot Monitored
    Not Monitored:
 
Confluence
Not MonitoredNot MonitoredNot MonitoredOKOKNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot Monitored
    Not Monitored:
 
cpvds238 (Cloud)
OKOKNot MonitoredOKOKOKOKOKOK
    up 59 days00:06
0.31 0.42 0.44
 
cpvds320
OKOKOKOKNot MonitoredOKOKOKOK
    up 58 days23:06
0.40 0.62 0.53
 / 91%
cpvds431(Cloud)
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 59 days00:06
0.06 0.27 0.17
 / 82%
cpvds433
OKOKNot MonitoredOKOKOKOKOKOK
    up 20 days06:06
0.00 0.02 0.00
 / 68%
cpvds466
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 100 days00:06
0.17 0.16 0.10
 / 64%
cpvds470
OKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 58 days00:06
0.04 0.24 0.16
 / 88%
ServercPanelDNSFTPHTTPHTTPSIMAPMySQLPOP3SMTPInformationDisk Hide
cpvds471
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 113 days06:06
0.09 0.06 0.06
 / 60%
cpvds474
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 114 days00:06
1.21 1.16 1.08
 / 67%
cpvds494
OKOKNot MonitoredOKOKOKOKOKOK
    up 10 days00:06
0.06 0.09 0.07
 / 92%
cpvds512(cloud)
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 113 days06:06
0.01 0.11 0.10
 / 63%
cpvds517
OKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 101 days00:06
0.05 0.06 0.05
 / 55%
cpvds518
OKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 8 days23:06
0.04 0.04 0.05
 / 32%
cpvps103(Cloud)
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 115 days06:06
0.11 0.05 0.02
 / 79%
cyberit2
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    Not Monitored:

 /boot 32%
db1.ssb
OKOKOKOKOKNot MonitoredOKNot MonitoredNot Monitored
    Not Monitored:
 
db2.ssb
OKOKNot MonitoredOKOKNot MonitoredOKNot MonitoredNot Monitored
    up 102 days00:06
0.09 0.16 0.12
 / 77%
dev.ssb
OKOKOKOKOKNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot Monitored
    up 494 days00:06
0.20 0.29 0.18
 /backup 90%
Echo
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 59 days00:06
4.48 5.03 5.38
 / 88%
Edwardo
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 212 days00:06
0.06 0.04 0.02
 /boot 74%
elpasotexas(new)
Not MonitoredOKNot MonitoredOKOKOKOKOKOK
    up 115 days06:06
0.02 0.10 0.08
 / 78%
Focus
OKNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredOKNot MonitoredNot Monitored
    Not Monitored:
 
ServercPanelDNSFTPHTTPHTTPSIMAPMySQLPOP3SMTPInformationDisk Hide
freedom
OKOKNot MonitoredOKOKOKOKOKOK
    up 15 days00:06
0.35 0.33 0.32
 /boot 36%
gh-foodsvr
Not MonitoredNot MonitoredNot MonitoredOKNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot Monitored
    Not Monitored:
 
go
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 131 days22:06
2.21 1.99 1.70
 / 61%
Happyface
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 57 days00:06
0.09 0.09 0.09
 /boot 30%
Hermes
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 1326 days00:06
0.00 0.00 0.00
 /boot 37%
hotel
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 161 days00:06
1.58 1.35 1.28
 /boot 28%
img.ssb
OKOKNot MonitoredOKOKNot MonitoredOKNot MonitoredOK
    up 111 days00:06
0.10 0.18 0.18
 / 73%
imgbkp
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 785 days23:06
0.17 0.23 0.19
 / 77%
Juliet
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 95 days00:06
4.05 4.18 4.08
 / 83%
jupiter88698
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 765 days22:06
0.05 0.03 0.05
 /boot 17%
Lima
OKOKOKOKOKOKNot MonitoredOKOK
    up 161 days23:59
1.89 1.99 2.07
 /backup 55%
mazaska3
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 57 days23:06
0.50 0.51 0.62
 /boot 49%
Nelly
OKOKOKOKNot MonitoredOKOKOKOK
    up 223 days00:06
1.99 2.33 2.51
 /boot 77%
Olga
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 973 days00:06
3.55 4.32 3.92
 / 75%
oos1
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 53 days22:06
0.03 0.04 0.00
 /boot 48%
ServercPanelDNSFTPHTTPHTTPSIMAPMySQLPOP3SMTPInformationDisk Hide
osb
OKOKOKOKOKOKNot MonitoredOKNot Monitored
    up 11 days23:06
0.00 0.02 0.05
 /boot 12%
Pash
OKOKNot MonitoredOKOKOKOKOKOK
    up 298 days00:06
0.02 0.02 0.00
 /boot 19%
playbig
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 1627 days00:06
1.06 0.92 0.92
 /boot 65%
Pro
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 1163 days00:06
0.02 0.02 0.00
 
quebec
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 225 days00:06
0.72 0.78 0.75
 /tmp 46%
Ratbite
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 1780 days22:06
0.01 0.11 0.07
 /boot 34%
rmg
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 109 days22:06
0.32 0.19 0.21
 / 80%
Romeo
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 435 days00:06
4.02 4.29 4.22
 / 89%
sandweb
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 38 days22:06
0.44 0.13 0.04
 /boot 81%
secure.phlebiocloud.com
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 4 days21:06
0.01 0.09 0.08
 /boot 38%
Server1
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 159 days15:06
0.45 0.57 0.53
 /boot 81%
server2.refreshweb
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 4 days15:06
0.86 0.99 0.96
 / 66%
Sominaltv
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 242 days00:06
0.34 0.35 0.29
 / 75%
swd02
OKOKNot MonitoredOKOKNot MonitoredOKNot MonitoredOK
    up 1002 days22:06
0.09 0.19 0.17
 /boot 61%
Tango
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 40 days00:06
0.17 0.23 0.26
 /boot 58%
ServercPanelDNSFTPHTTPHTTPSIMAPMySQLPOP3SMTPInformationDisk Hide
thawserver
OKOKOKOKOKOKNot MonitoredOKOK
    up 1004 days00:06
0.12 0.10 0.09
 /boot 41%
TLD
OKOKOKOKOKOKNot MonitoredOKOK
    up 202 days00:06
0.51 1.18 0.75
 /boot 41%
tld-vds
OKOKOKOKOKOKNot MonitoredOKOK
    up 62 days00:06
0.07 0.14 0.11
 / 73%
Tornado
OKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 135 days05:06
0.30 0.27 0.25
 /boot 63%
Upg
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 24 days11:06
1.17 0.89 1.04
 / 69%
Vern
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 161 days00:06
1.29 1.22 1.20
 /backup 68%
vmax
OKNot MonitoredOKNot MonitoredNot MonitoredOKOKOKOK
    Not Monitored:
 
Xena
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 2093 days00:06
3.21 2.57 2.06
 /backup 67%
Yoda
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 978 days00:06
0.01 0.02 0.00
 / 53%
yodatmp
Not MonitoredNot MonitoredNot MonitoredOKOKNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot Monitored
    Not Monitored:
  0%
Yogurt
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 130 days00:06
0.79 0.94 0.66
 /boot 56%
Zed
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    Not Monitored:
 
Zulu
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 93 days00:06
2.01 2.12 1.99
 / 55%