Netstatus Network Status Monitor
No New Announcements
Show: All | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Crit
Search:
ServercPanelDNSFTPHTTPHTTPSIMAPMySQLPOP3SMTPInformationDisk Hide
Romeo
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 763 days09:18
6.81 6.85 6.85
 / 81%
007host
OKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 161 days06:18
0.01 0.07 0.14
 /backup 74%
activeex
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 86 days06:18
0.00 0.03 0.06
 
alts2
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 141 days09:18
0.29 0.58 0.60
 /boot 56%
app.ssb
OKOKNot MonitoredOKOKOKOKOKOK
    up 442 days09:18
0.41 0.14 0.14
 / 72%
appbk1.ssb
OKOKNot MonitoredOKOKNot MonitoredOKNot MonitoredOK
    Not Monitored:
 
cloud2.cp1
Not MonitoredNot MonitoredNot MonitoredOKOKNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot Monitored
    Not Monitored:
 
Confluence
Not MonitoredNot MonitoredNot MonitoredOKOKNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot Monitored
    Not Monitored:
 
cpvds238 (Cloud)
OKOKNot MonitoredOKOKOKOKOKOK
    up 56 days09:18
0.15 0.21 0.17
 
cpvds320
OKOKOKOKNot MonitoredOKOKOKOK
    up 68 days08:18
0.64 0.54 0.49
 / 86%
cpvds431(Cloud)
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 102 days09:18
0.04 0.05 0.06
 / 92%
cpvds433
OKOKNot MonitoredOKOKOKOKOKOK
    up 348 days14:18
0.00 0.01 0.00
 / 73%
cpvds466
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 179 days09:18
0.42 0.17 0.11
 / 80%
cpvds470
OKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 19 days09:18
0.11 0.10 0.09
 / 83%
cpvds474
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 303 days09:18
0.00 0.06 0.05
 / 68%
ServercPanelDNSFTPHTTPHTTPSIMAPMySQLPOP3SMTPInformationDisk Hide
cpvds494
OKOKNot MonitoredOKOKOKOKOKOK
    up 23 days09:18
0.76 0.44 0.31
 / 65%
cpvds512(cloud)
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 441 days14:18
0.02 0.05 0.05
 / 70%
cpvds519
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 12 days14:18
0.00 0.02 0.05
 / 30%
cpvds520
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 154 days14:18
0.28 0.23 0.23
 / 75%
cpvds521
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 28 days14:18
0.25 0.41 0.44
 / 72%
cpvds522
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 65 days14:18
1.13 0.66 0.56
 / 76%
cpvps103(Cloud)
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 443 days14:18
0.24 0.14 0.10
 / 84%
cyberit2
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    Not Monitored:

 /boot 32%
cyberit3
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 3 days13:18
0.00 0.01 0.05
 /boot 87%
db1.ssb
OKOKOKOKOKNot MonitoredOKNot MonitoredNot Monitored
    Not Monitored:
 
db2.ssb
OKOKNot MonitoredOKOKNot MonitoredOKNot MonitoredNot Monitored
    up 303 days09:18
0.20 0.14 0.06
 / 76%
delta
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 122 days09:16
1.64 1.53 1.52
 / 89%
dev.ssb
OKOKOKOKOKNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot Monitored
    up 165 days09:18
0.00 0.06 0.07
 /backup 78%
Echo
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 41 days09:18
3.54 4.29 4.70
 /boot 75%
Edwardo
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 539 days09:18
0.13 0.09 0.08
 /backup 80%
ServercPanelDNSFTPHTTPHTTPSIMAPMySQLPOP3SMTPInformationDisk Hide
elpasotexas(new)
Not MonitoredOKNot MonitoredOKOKOKOKOKOK
    up 443 days14:18
0.10 0.13 0.05
 / 80%
falcon
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 60 days09:18
0.00 0.00 0.00
 /boot 35%
go
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 458 days07:18
1.27 1.71 2.09
 / 71%
Happyface
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 384 days09:18
0.06 0.09 0.10
 /boot 30%
Hermes
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 102 days09:18
0.00 0.00 0.00
 /boot 37%
host2
OKOKOKOKOKOKNot MonitoredOKOK
    up 97 days09:18
2.20 2.41 2.21
 /boot 38%
hotel
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 488 days09:18
3.89 3.59 3.82
 / 58%
Juliet
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 423 days09:18
1.37 1.53 1.51
 / 85%
Lima
OKOKOKOKOKOKNot MonitoredOKOK
    up 488 days08:59
3.68 3.26 3.11
 /backup 57%
mazaska3
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 384 days08:18
1.07 1.07 1.14
 /boot 56%
Nelly
OKOKOKOKNot MonitoredOKOKOKOK
    up 550 days09:18
1.34 2.10 2.93
 /boot 77%
new.hostbari
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 216 days09:18
0.24 0.36 0.39
 /backup 66%
Olga
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 1301 days09:18
2.99 3.98 4.66
 / 78%
oos1
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 66 days07:18
0.30 0.20 0.08
 /boot 66%
osb
OKOKOKOKOKOKNot MonitoredOKNot Monitored
    up 95 days08:18
0.00 0.02 0.05
 / 21%
ServercPanelDNSFTPHTTPHTTPSIMAPMySQLPOP3SMTPInformationDisk Hide
Pash
OKOKNot MonitoredOKOKOKOKOKOK
    Not Monitored:

 /boot 22%
playbig
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    Not Monitored:

 /boot 65%
Pro
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 12 days09:18
0.00 0.00 0.00
 
quebec
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 552 days09:18
2.29 2.27 2.31
 /backup 58%
Ratbite
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 114 days09:18
0.02 0.10 0.05
 /boot 24%
res
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    Not Monitored:

 /boot 21%
rmg
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 57 days07:18
0.47 0.39 0.36
 /boot 66%
sandweb
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 75 days06:18
0.01 0.05 0.01
 /boot 82%
secure
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 33 days08:18
0.04 0.07 0.08
 /boot 38%
Server1
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 486 days23:18
0.23 0.24 0.41
 /boot 81%
server2
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    Not Monitored:
 
server2.refreshweb
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 70 days23:18
0.58 0.81 0.91
 / 56%
slc-008
Not MonitoredNot MonitoredNot MonitoredOKOKNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot Monitored
    Not Monitored:
 
sominaltv2
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 56 days09:18
0.18 0.10 0.06
 / 57%
ServercPanelDNSFTPHTTPHTTPSIMAPMySQLPOP3SMTPInformationDisk Hide
swd02
OKOKNot MonitoredOKOKNot MonitoredOKNot MonitoredOK
    up 1330 days07:18
0.46 0.45 0.49
 /boot 61%
Tango
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 36 days09:18
0.83 0.64 0.64
 /boot 56%
thawserver
OKOKOKOKOKOKNot MonitoredOKOK
    up 13 days09:18
0.21 0.22 0.18
 / 64%
TLD
OKOKOKOKOKOKNot MonitoredOKOK
    up 529 days09:18
0.01 0.08 0.12
 /boot 28%
tld-vds
OKOKOKOKOKOKNot MonitoredOKOK
    up 20 days09:18
0.01 0.07 0.10
 / 86%
Tornado
OKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 3 days13:18
0.33 0.51 0.47
 /backup 92%
Uniform
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 100 days09:18
1.65 1.94 1.96
 /backup 76%
Upg
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 351 days19:18
0.02 0.05 0.03
 / 78%
upg2
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 11 days19:18
0.23 0.22 0.23
 / 19%
Vern
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 488 days09:18
0.97 0.96 0.99
 /backup 62%
vmax
OKNot MonitoredOKNot MonitoredNot MonitoredOKOKOKOK
    Not Monitored:
 
ws-slc-007
Not MonitoredNot MonitoredNot MonitoredOKOKNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot Monitored
    Not Monitored:
 
Xena
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 64 days09:18
0.87 0.86 0.86
 /backup 81%
yoda
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 124 days09:18
0.08 0.03 0.05
 / 23%
Yogurt
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 55 days09:18
0.27 0.63 0.66
 /boot 56%
ServercPanelDNSFTPHTTPHTTPSIMAPMySQLPOP3SMTPInformationDisk Hide
Zed
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 633 days09:18
4.47 3.35 3.26
 /boot 88%
Zulu
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 207 days09:18
2.49 2.30 2.34
 / 70%