Netstatus Network Status Monitor
No New Announcements
Show: All | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Crit
Search:
ServercPanelDNSFTPHTTPHTTPSIMAPMySQLPOP3SMTPInformationDisk Hide
007host
OKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 144 days03:12
5.74 6.20 6.10
 /backup 87%
Olga
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 894 days06:12
5.85 5.51 5.13
 / 74%
activeex
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 883 days03:12
0.04 0.11 0.14
 
Annie2
OKOKNot MonitoredOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 1724 days06:12
0.19 0.34 0.35
 / 45%
app.ssb
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 35 days06:12
0.17 0.23 0.27
 / 71%
appbk1.ssb
OKOKOKOKOKNot MonitoredOKNot MonitoredOK
    Not Monitored:
 
Champ
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 188 days04:12
0.05 0.04 0.13
 
cloud2.cp1
Not MonitoredNot MonitoredNot MonitoredOKOKNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot Monitored
    Not Monitored:
 
Confluence
Not MonitoredNot MonitoredNot MonitoredOKOKNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot Monitored
    Not Monitored:
 
cpvds238 (Cloud)
OKOKNot MonitoredOKOKOKOKOKOK
    up 33 days06:12
0.23 0.29 0.32
 
cpvds320
OKOKOKOKNot MonitoredOKOKOKOK
    up 1 day05:12
0.10 0.22 0.27
 / 87%
cpvds431(Cloud)
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 35 days06:12
0.06 0.11 0.14
 / 87%
cpvds433
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 35 days12:12
0.02 0.04 0.05
 / 79%
cpvds466
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 21 days06:12
0.01 0.20 0.29
 / 54%
cpvds470
OKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 20 days06:12
0.23 0.31 0.52
 / 86%
ServercPanelDNSFTPHTTPHTTPSIMAPMySQLPOP3SMTPInformationDisk Hide
cpvds471
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 34 days12:12
0.00 0.01 0.05
 / 58%
cpvds474
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 35 days06:12
0.15 0.21 0.19
 / 64%
cpvds476
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 20 days06:12
0.00 0.00 0.00
 / 93%
cpvds494
OKOKNot MonitoredOKOKOKOKOKOK
    up 8 days06:12
0.50 0.46 0.50
 / 88%
cpvds498
OKOKNot MonitoredOKOKOKOKOKNot Monitored
    Not Monitored:
 
cpvds512(cloud)
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 34 days12:12
0.18 0.09 0.09
 / 62%
cpvds517
OKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 21 days06:12
0.01 0.04 0.05
 / 53%
cpvps103(Cloud)
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 35 days12:12
0.04 0.08 0.08
 / 76%
cyberit2
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 1743 days10:12
1.00 1.00 1.00
 /boot 32%
db1.ssb
OKOKOKOKOKNot MonitoredOKNot MonitoredNot Monitored
    Not Monitored:
 
db2.ssb
OKOKNot MonitoredOKOKNot MonitoredOKNot MonitoredNot Monitored
    up 22 days06:12
0.11 0.09 0.08
 / 75%
dev.ssb
OKOKOKOKOKNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot Monitored
    up 414 days06:12
0.00 0.00 0.00
 /backup 85%
Echo
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 3 days06:12
3.58 3.61 3.72
 / 92%
Edwardo
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 132 days06:12
0.03 0.07 0.02
 /boot 74%
elpasotexas(new)
Not MonitoredOKNot MonitoredOKOKOKOKOKOK
    up 36 days12:12
0.03 0.08 0.06
 / 76%
ServercPanelDNSFTPHTTPHTTPSIMAPMySQLPOP3SMTPInformationDisk Hide
evds391
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 13 days12:12
0.02 0.14 0.17
 / 93%
Focus
OKNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredOKNot MonitoredNot Monitored
    Not Monitored:
 
freedom
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 33 days06:12
3.33 3.32 3.32
 /boot 36%
gh-foodsvr
Not MonitoredNot MonitoredNot MonitoredOKNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot Monitored
    Not Monitored:
 
go
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 51 days04:12
2.65 2.62 2.49
 /boot 61%
golf
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 35 days12:12
0.30 0.20 0.16
 / 30%
Happyface
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 81 days06:12
0.06 0.03 0.05
 /boot 30%
Headwall
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 36 days06:12
0.00 0.06 0.06
 / 82%
Hermes
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 1246 days06:12
0.00 0.00 0.00
 /boot 37%
hostbari
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 618 days06:12
0.10 0.09 0.09
 /boot 38%
hotel
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 81 days06:12
1.28 1.17 1.13
 /boot 28%
img.ssb
OKOKNot MonitoredOKOKNot MonitoredOKNot MonitoredOK
    up 32 days06:12
0.36 0.26 0.27
 / 65%
imgbkp
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 705 days05:12
0.06 0.03 0.00
 / 75%
Juliet
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 15 days06:12
1.47 1.65 1.86
 / 80%
jupiter88698
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 685 days04:12
0.00 0.08 0.11
 /boot 18%
ServercPanelDNSFTPHTTPHTTPSIMAPMySQLPOP3SMTPInformationDisk Hide
Lima
OKOKOKOKOKOKNot MonitoredOKOK
    up 81 days06:08
4.91 4.44 3.91
 /backup 55%
mazaska3
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 447 days05:12
0.95 1.14 1.13
 /boot 40%
nano
OKNot MonitoredOKOKOKOKOKOKOK
    up 34 days12:12
1.23 1.18 1.11
 / 66%
Nelly
OKOKOKOKNot MonitoredOKOKOKOK
    up 143 days06:12
2.33 2.67 3.04
 /boot 77%
Nickel
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 34 days12:12
0.16 0.22 0.23
 / 57%
oos1
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 961 days04:12
0.28 0.12 0.03
 /boot 48%
Pash
OKOKNot MonitoredOKOKOKOKOKOK
    up 219 days06:12
0.08 0.04 0.01
 /boot 19%
Phlebio
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 574 days03:12
1.51 1.38 1.18
 
playbig
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 1547 days06:12
1.44 1.57 1.68
 /boot 65%
Pro
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 1083 days06:12
0.07 0.03 0.00
 
quebec
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 145 days06:12
1.63 1.50 1.48
 /boot 43%
Ratbite
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 1700 days04:12
0.07 0.03 0.00
 /boot 34%
rmg
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 30 days04:12
0.27 0.23 0.21
 / 78%
Romeo
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 356 days06:12
2.84 3.11 3.25
 / 74%
ServercPanelDNSFTPHTTPHTTPSIMAPMySQLPOP3SMTPInformationDisk Hide
Server1
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 79 days20:12
0.44 0.50 0.49
 /boot 81%
server2.refreshweb
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 44 days20:12
0.20 0.39 0.43
 / 84%
soccer
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 35 days12:12
0.22 0.29 0.39
 / 62%
Sominaltv
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 163 days06:12
0.17 0.25 0.32
 / 75%
swd02
OKOKNot MonitoredOKOKNot MonitoredOKNot MonitoredOK
    up 923 days04:12
0.07 0.25 0.37
 /boot 61%
Tango
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 16 days06:12
0.69 0.46 0.34
 / 37%
thawserver
OKOKOKOKOKOKNot MonitoredOKOK
    up 924 days06:12
0.00 0.04 0.06
 /boot 41%
TLD
OKOKOKOKOKOKNot MonitoredOKOK
    up 122 days06:12
0.01 0.18 0.24
 /boot 41%
tld-vds
OKOKOKOKOKOKNot MonitoredOKOK
    up 28 days12:12
0.07 0.11 0.13
 / 84%
Tornado
OKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 55 days10:12
0.14 0.15 0.16
 /boot 63%
Ufmedia2
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 693 days06:12
0.22 0.07 0.02
 / 77%
Uniform
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 146 days06:12
4.38 5.04 4.91
 /backup 74%
Upg
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 1801 days16:12
0.72 0.55 0.48
 / 65%
Vern
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 81 days06:12
1.33 1.12 1.25
 /backup 67%
vmax
OKNot MonitoredOKNot MonitoredNot MonitoredOKOKOKOK
    Not Monitored:
 
ServercPanelDNSFTPHTTPHTTPSIMAPMySQLPOP3SMTPInformationDisk Hide
Xena
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 2013 days06:12
2.50 2.16 2.08
 /boot 62%
Yoda
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 899 days06:12
0.17 0.04 0.01
 /boot 53%
yodatmp
Not MonitoredNot MonitoredNot MonitoredOKOKNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot Monitored
    Not Monitored:
  %
Yogurt
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 51 days06:12
0.13 0.28 0.49
 /boot 56%
Zed
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 226 days06:12
4.05 4.20 4.47
 
Zulu
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 13 days06:12
1.61 1.87 1.86
 / 51%