Netstatus Network Status Monitor
No New Announcements
Show: All | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Crit
Search:
ServercPanelDNSFTPHTTPHTTPSIMAPMySQLPOP3SMTPInformationDisk Hide
c3po
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    Not Monitored:
 
Champ
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 318 days23:18
0.04 0.18 0.21
 
cloud2.cp1
Not MonitoredNot MonitoredNot MonitoredOKOKNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot Monitored
    Not Monitored:
 
Confluence
Not MonitoredNot MonitoredNot MonitoredOKOKNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot Monitored
    Not Monitored:
 
cpvds238 (Cloud)
OKOKNot MonitoredOKOKOKOKOKOK
    up 110 days01:18
0.95 1.08 1.00
 
cpvds320
OKOKOKOKNot MonitoredOKOKOKOK
    up 110 days00:18
0.19 0.21 0.24
 /home2 92%
cpvds431(Cloud)
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 110 days01:18
0.08 0.04 0.06
 / 86%
cpvds433
OKOKNot MonitoredOKOKOKOKOKOK
    up 71 days07:18
0.02 0.05 0.00
 / 69%
cpvds466
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 152 days01:18
0.39 0.30 0.18
 / 64%
cpvds470
OKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 19 days01:18
0.67 0.60 0.55
 / 86%
cpvds471
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 164 days07:18
0.01 0.05 0.05
 / 60%
cpvds474
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 27 days01:18
0.00 0.04 0.01
 / 67%
cpvds494
OKOKNot MonitoredOKOKOKOKOKOK
    up 30 days20:48
0.08 0.17 0.14
 / 92%
cpvds512(cloud)
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 165 days07:18
0.00 0.01 0.05
 / 64%
ServercPanelDNSFTPHTTPHTTPSIMAPMySQLPOP3SMTPInformationDisk Hide
cpvds517
OKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 152 days01:18
0.09 0.04 0.09
 / 55%
cpvds518
OKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 59 days00:18
0.00 0.01 0.05
 / 33%
cpvps103(Cloud)
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 166 days07:18
0.05 0.08 0.07
 / 79%
cyberit2
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    Not Monitored:

 /boot 32%