Netstatus Network Status Monitor
No New Announcements
Show: All | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Crit
Search:
ServercPanelDNSFTPHTTPHTTPSIMAPMySQLPOP3SMTPInformationDisk Hide
dev.ssb
OKOKOKOKOKNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot Monitored
    up 55 days19:42
0.12 0.10 0.09
 /backup 100%
db1.ssb
OKOKOKOKOKNot MonitoredOKNot MonitoredNot Monitored
    Not Monitored:
 
db2.ssb
OKOKNot MonitoredOKOKNot MonitoredOKNot MonitoredNot Monitored
    up 194 days19:42
0.01 0.01 0.00
 / 81%
delta
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 12 days19:40
3.46 3.10 2.90
 / 81%