Netstatus Network Status Monitor
No New Announcements
Show: All | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Crit
Search:
ServercPanelDNSFTPHTTPHTTPSIMAPMySQLPOP3SMTPInformationDisk
db1.ssb
OKOKOKOKOKNot MonitoredOKNot MonitoredNot Monitored
    up 975 days06:01
0.29 0.34 0.28
 /boot 64%
db2new.ssb
OKOKOKOKOKNot MonitoredOKNot MonitoredNot Monitored
    up 74 days06:01
0.00 0.01 0.05
 / 42%
delta
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 1017 days06:01
2.40 2.04 1.84
 / 91%
dev.ssb
OKOKOKOKOKNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot Monitored
    up 892 days06:01
0.20 0.17 0.17
 /backup 76%