Netstatus Network Status Monitor
No New Announcements
Show: All | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Crit
Search:
ServercPanelDNSFTPHTTPHTTPSIMAPMySQLPOP3SMTPInformationDisk
db1.ssb
OKOKOKOKOKNot MonitoredOKNot MonitoredNot Monitored
    up 866 days09:42
0.09 0.09 0.04
 /boot 64%
db2new.ssb
OKOKOKOKOKNot MonitoredOKNot MonitoredNot Monitored
    up 898 days09:42
0.00 0.03 0.05
 / 42%
delta
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 908 days09:42
1.97 1.72 1.77
 / 92%
dev.ssb
OKOKOKOKOKNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot Monitored
    up 783 days09:42
0.04 0.06 0.06
 /backup 73%