Netstatus Network Status Monitor
No New Announcements
Show: All | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Crit
Search:
ServercPanelDNSFTPHTTPHTTPSIMAPMySQLPOP3SMTPInformationDisk Hide
nano
OKNot MonitoredOKOKOKOKOKOKOK
    up 34 days11:24
0.80 0.97 0.95
 / 66%
Nelly
OKOKOKOKNot MonitoredOKOKOKOK
    up 143 days05:24
3.67 3.40 3.48
 /boot 77%
Nickel
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 34 days11:24
0.26 0.25 0.23
 / 57%