Netstatus Network Status Monitor
No New Announcements
Show: All | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Crit
Search:
ServercPanelDNSFTPHTTPHTTPSIMAPMySQLPOP3SMTPInformationDisk
solr
Not MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredPort not responding 
sandweb
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 120 days00:06
1.04 1.01 1.00
 
secure
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 216 days02:06
2.15 2.00 1.59
 /boot 38%
Server1
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 500 days17:06
1.55 1.57 1.59
 /boot 81%
server2
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 309 days09:06
0.05 0.08 0.08
 
server2.refreshweb
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 1 day17:06
1.53 1.56 1.45
 / 64%
Sierra
Not MonitoredOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    Not Monitored:
 
sominaltv2
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 750 days03:06
0.08 0.07 0.11
 / 69%
swd02
OKOKNot MonitoredOKOKNot MonitoredOKNot MonitoredOK
    up 114 days01:06
0.04 0.11 0.10
 /boot 80%