Netstatus Network Status Monitor
No New Announcements
Show: All | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Crit
Search:
ServercPanelDNSFTPHTTPHTTPSIMAPMySQLPOP3SMTPInformationDisk
solr
Not MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredNot MonitoredPort not responding 
sandweb
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 115 days09:00
1.06 1.03 1.00
 
secure
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 352 days10:00
3.90 2.94 2.67
 /boot 38%
Server1
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 96 days02:00
2.07 1.59 1.39
 /boot 81%
server2
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 446 days17:00
0.16 0.14 0.10
 
server2.refreshweb
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 120 days02:00
3.16 1.54 1.25
 / 71%
Sierra
Not MonitoredOKOKOKOKOKNot MonitoredOKNot Monitored
    Not Monitored:
 
sominaltv2
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    Not Monitored:
 / 69%
swd02
OKOKNot MonitoredOKOKNot MonitoredOKNot MonitoredOK
    up 250 days09:00
0.32 0.22 0.15
 /boot 80%