Netstatus Status Monitor: server2.refreshweb
ServercPanelDNSFTPHTTPHTTPSIMAPMySQLPOP3SMTPInformationDiskTime Recorded
server2.refreshweb
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 86 days10:30
2.00 1.62 1.49
/ 82%20:30
server2.refreshweb
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 86 days10:24
1.25 1.40 1.41
/ 82%20:24
server2.refreshweb
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 86 days10:18
1.36 1.36 1.42
/ 82%20:18
server2.refreshweb
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 86 days10:12
1.46 1.41 1.48
/ 82%20:12
server2.refreshweb
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 86 days10:06
1.38 1.49 1.55
/ 82%20:06
server2.refreshweb
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 86 days10:00
2.18 1.82 1.64
/ 82%20:00
server2.refreshweb
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 86 days09:54
1.85 1.83 1.58
/ 82%19:54
server2.refreshweb
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 86 days09:48
1.63 1.46 1.40
/ 82%19:48
server2.refreshweb
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 86 days09:42
1.18 1.36 1.39
/ 82%19:42
server2.refreshweb
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 86 days09:36
1.41 1.55 1.45
/ 82%19:36
server2.refreshweb
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 86 days09:30
1.89 1.43 1.36
/ 82%19:30
server2.refreshweb
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 86 days09:24
1.02 1.22 1.33
/ 82%19:24
server2.refreshweb
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 86 days09:18
1.53 1.43 1.42
/ 82%19:18
server2.refreshweb
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 86 days09:12
1.47 1.39 1.43
/ 82%19:12
ServercPanelDNSFTPHTTPHTTPSIMAPMySQLPOP3SMTPInformationDiskTime Recorded
server2.refreshweb
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 86 days09:06
1.09 1.45 1.47
/ 82%19:06
server2.refreshweb
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 86 days09:00
2.35 1.64 1.50
/ 82%19:00
server2.refreshweb
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 86 days08:54
1.24 1.33 1.41
/ 82%18:54
server2.refreshweb
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 86 days08:48
1.30 1.52 1.49
/ 82%18:48
server2.refreshweb
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 86 days08:42
1.53 1.50 1.46
/ 82%18:42
server2.refreshweb
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 86 days08:36
1.37 1.46 1.45
/ 82%18:36
server2.refreshweb
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 86 days08:30
2.01 1.52 1.42
/ 82%18:30
server2.refreshweb
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 86 days08:24
1.30 1.26 1.37
/ 82%18:25
server2.refreshweb
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 86 days08:18
1.12 1.45 1.51
/ 82%18:18
server2.refreshweb
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 86 days08:12
1.69 1.66 1.58
/ 82%18:12
server2.refreshweb
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 86 days08:06
1.29 1.63 1.56
/ 82%18:06
server2.refreshweb
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 86 days08:00
2.12 1.63 1.49
/ 82%18:00
server2.refreshweb
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 86 days07:54
1.60 1.65 1.48
/ 82%17:54
server2.refreshweb
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 86 days07:48
1.85 1.43 1.36
/ 82%17:48
server2.refreshweb
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 86 days07:42
1.21 1.31 1.35
/ 82%17:42
ServercPanelDNSFTPHTTPHTTPSIMAPMySQLPOP3SMTPInformationDiskTime Recorded
server2.refreshweb
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 86 days07:36
1.23 1.36 1.37
/ 82%17:36
server2.refreshweb
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 86 days07:30
1.77 1.46 1.40
/ 82%17:30
server2.refreshweb
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 86 days07:24
1.10 1.27 1.38
/ 82%17:24
server2.refreshweb
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 86 days07:18
1.32 1.37 1.44
/ 82%17:18
server2.refreshweb
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 86 days07:12
1.41 1.43 1.51
/ 82%17:12
server2.refreshweb
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 86 days07:06
1.44 1.68 1.61
/ 82%17:06
server2.refreshweb
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 86 days07:00
2.66 1.73 1.56
/ 82%17:00
server2.refreshweb
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 86 days06:54
1.66 1.52 1.51
/ 82%16:54
server2.refreshweb
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 86 days06:48
1.85 1.78 1.60
/ 82%16:48
server2.refreshweb
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 86 days06:42
1.22 1.31 1.44
/ 82%16:42
server2.refreshweb
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 86 days06:36
1.63 1.58 1.56
/ 82%16:36
server2.refreshweb
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 86 days06:30
1.93 1.62 1.56
/ 82%16:30
server2.refreshweb
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 86 days06:24
1.02 1.33 1.48
/ 82%16:24
server2.refreshweb
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 86 days06:18
1.41 1.46 1.56
/ 82%16:18
server2.refreshweb
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 86 days06:12
1.66 1.65 1.65
/ 82%16:12
ServercPanelDNSFTPHTTPHTTPSIMAPMySQLPOP3SMTPInformationDiskTime Recorded
server2.refreshweb
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 86 days06:06
1.77 1.80 1.72
/ 82%16:06
server2.refreshweb
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 86 days06:00
2.17 1.78 1.69
/ 82%16:00
server2.refreshweb
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 86 days05:54
1.70 1.60 1.65
/ 82%15:54
server2.refreshweb
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 86 days05:48
1.39 1.60 1.70
/ 82%15:48
server2.refreshweb
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 86 days05:42
1.39 1.57 1.74
/ 82%15:42
server2.refreshweb
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 86 days05:36
1.88 2.02 1.93
/ 82%15:36
server2.refreshweb
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 86 days05:30
2.57 2.00 1.87
/ 82%15:30
server2.refreshweb
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 86 days05:24
1.38 1.87 1.83
/ 82%15:24
server2.refreshweb
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 86 days05:18
1.76 1.70 1.73
/ 82%15:18
server2.refreshweb
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 86 days05:12
1.59 1.68 1.78
/ 82%15:12
server2.refreshweb
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 86 days05:06
1.68 2.04 1.94
/ 82%15:06
server2.refreshweb
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 86 days05:00
2.34 1.57 1.70
/ 82%15:00
server2.refreshweb
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 86 days04:54
1.19 1.35 1.77
/ 82%14:54
server2.refreshweb
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 86 days04:48
1.07 1.41 1.98
/ 82%14:48
server2.refreshweb
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 86 days04:42
1.22 1.83 2.31
/ 82%14:42
ServercPanelDNSFTPHTTPHTTPSIMAPMySQLPOP3SMTPInformationDiskTime Recorded
server2.refreshweb
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 86 days04:36
2.66 2.77 2.73
/ 82%14:36
server2.refreshweb
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 86 days04:30
2.99 2.69 2.69
/ 82%14:30
server2.refreshweb
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 86 days04:24
2.42 2.67 2.73
/ 82%14:24
server2.refreshweb
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 86 days04:18
2.75 2.70 2.75
/ 82%14:18
server2.refreshweb
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 86 days04:12
2.82 2.85 2.82
/ 82%14:12
server2.refreshweb
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 86 days04:06
2.87 2.87 2.84
/ 82%14:06
server2.refreshweb
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 86 days04:00
2.88 2.76 2.82
/ 82%14:00
server2.refreshweb
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 86 days03:54
2.40 2.67 2.86
/ 82%13:54
server2.refreshweb
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 86 days03:48
2.49 2.77 2.97
/ 82%13:48
server2.refreshweb
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 86 days03:42
2.88 3.19 3.16
/ 82%13:42
server2.refreshweb
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 86 days03:36
3.27 3.14 3.11
/ 82%13:36
server2.refreshweb
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 85 days03:30
3.25 3.01 3.08
/ 82%13:30
server2.refreshweb
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 85 days03:24
2.46 3.08 3.13
/ 83%13:24
server2.refreshweb
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 85 days03:18
3.85 3.56 3.23
/ 83%13:18
server2.refreshweb
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 85 days03:12
3.77 3.35 3.08
/ 82%13:12
ServercPanelDNSFTPHTTPHTTPSIMAPMySQLPOP3SMTPInformationDiskTime Recorded
server2.refreshweb
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 85 days03:06
3.35 3.07 2.93
/ 82%13:06
server2.refreshweb
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 85 days03:00
4.31 3.43 2.97
/ 82%13:00
server2.refreshweb
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 85 days02:54
2.58 2.51 2.63
/ 82%12:54
server2.refreshweb
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 85 days02:48
2.93 3.05 2.81
/ 82%12:48
server2.refreshweb
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 85 days02:42
3.21 3.06 2.72
/ 82%12:42
server2.refreshweb
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 85 days02:36
2.80 2.83 2.53
/ 82%12:36
server2.refreshweb
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 85 days02:30
3.56 2.75 2.37
/ 82%12:30
server2.refreshweb
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 85 days02:24
1.95 2.11 2.16
/ 82%12:24
server2.refreshweb
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 85 days02:18
2.44 2.69 2.30
/ 82%12:18
server2.refreshweb
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 85 days02:12
3.41 2.62 2.06
/ 82%12:12
server2.refreshweb
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 85 days02:06
2.37 2.40 1.84
/ 82%12:06
server2.refreshweb
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 85 days02:00
2.16 1.36 1.31
/ 82%12:00
server2.refreshweb
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 85 days01:54
1.23 1.33 1.34
/ 82%11:54
server2.refreshweb
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 85 days01:48
1.31 1.31 1.34
/ 82%11:48
server2.refreshweb
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 85 days01:42
1.24 1.35 1.37
/ 82%11:42
ServercPanelDNSFTPHTTPHTTPSIMAPMySQLPOP3SMTPInformationDiskTime Recorded
server2.refreshweb
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 85 days01:36
1.50 1.54 1.42
/ 82%11:36
server2.refreshweb
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 85 days01:30
1.96 1.40 1.31
/ 82%11:30
server2.refreshweb
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 85 days01:24
1.10 1.23 1.26
/ 82%11:24
server2.refreshweb
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 85 days01:18
1.27 1.28 1.28
/ 82%11:18
server2.refreshweb
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 85 days01:12
1.17 1.28 1.32
/ 82%11:12
server2.refreshweb
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 85 days01:06
1.43 1.50 1.40
/ 82%11:06
server2.refreshweb
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 85 days01:00
1.85 1.44 1.34
/ 82%11:00
server2.refreshweb
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 85 days00:54
1.31 1.37 1.33
/ 82%10:54
server2.refreshweb
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 85 days00:48
1.19 1.22 1.30
/ 82%10:48