Netstatus Status Monitor: server2.refreshweb
ServercPanelDNSFTPHTTPHTTPSIMAPMySQLPOP3SMTPInformationDiskTime Recorded
server2.refreshweb
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 120 days02:42
2.61 2.65 2.54
/ 71%11:42
server2.refreshweb
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 120 days02:36
2.65 2.98 2.58
/ 71%11:36
server2.refreshweb
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 120 days02:30
3.61 2.96 2.37
/ 71%11:30
server2.refreshweb
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 120 days02:24
2.69 2.12 1.95
/ 71%11:24
server2.refreshweb
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 120 days02:18
1.63 2.05 1.94
/ 71%11:18
server2.refreshweb
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 120 days02:12
2.81 2.41 1.92
/ 71%11:12
server2.refreshweb
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 120 days02:06
2.10 2.24 1.72
/ 71%11:06
server2.refreshweb
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 120 days02:00
3.16 1.54 1.25
/ 71%11:00
server2.refreshweb
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 120 days01:54
0.95 1.01 1.12
/ 71%10:54
server2.refreshweb
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 119 days01:48
1.18 1.09 1.20
/ 71%10:48
server2.refreshweb
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 119 days01:42
1.26 1.31 1.34
/ 71%10:42
server2.refreshweb
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 119 days01:36
1.02 1.27 1.36
/ 71%10:36
server2.refreshweb
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 119 days01:30
2.30 1.70 1.49
/ 71%10:30
server2.refreshweb
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 119 days01:24
1.34 1.35 1.34
/ 71%10:24
ServercPanelDNSFTPHTTPHTTPSIMAPMySQLPOP3SMTPInformationDiskTime Recorded
server2.refreshweb
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 119 days01:18
0.70 1.07 1.26
/ 71%10:18