Netstatus Status Monitor: server2.refreshweb
ServercPanelDNSFTPHTTPHTTPSIMAPMySQLPOP3SMTPInformationDiskTime Recorded
server2.refreshweb
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 1 day17:48
1.06 1.43 1.53
/ 64%03:48
server2.refreshweb
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 1 day17:42
2.25 1.97 1.66
/ 64%03:42
server2.refreshweb
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 1 day17:36
1.57 1.53 1.49
/ 64%03:36
server2.refreshweb
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 1 day17:30
1.98 1.58 1.49
/ 64%03:30
server2.refreshweb
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 1 day17:24
2.04 1.62 1.49
/ 64%03:24
server2.refreshweb
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 1 day17:18
1.36 1.39 1.40
/ 64%03:18
server2.refreshweb
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 1 day17:12
1.20 1.40 1.42
/ 64%03:12
server2.refreshweb
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 1 day17:06
1.53 1.56 1.45
/ 64%03:06
server2.refreshweb
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 1 day17:00
2.24 1.59 1.43
/ 64%03:00
server2.refreshweb
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 1 day16:54
1.24 1.26 1.33
/ 64%02:54
server2.refreshweb
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 1 day16:48
1.04 1.25 1.36
/ 64%02:48
server2.refreshweb
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 1 day16:42
1.29 1.47 1.46
/ 64%02:42
server2.refreshweb
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 1 day16:36
1.78 1.53 1.47
/ 64%02:36
server2.refreshweb
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
Delay: [2 sec]    up 1 day16:30
2.67 1.72 1.51
/ 64%02:30
ServercPanelDNSFTPHTTPHTTPSIMAPMySQLPOP3SMTPInformationDiskTime Recorded
server2.refreshweb
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 1 day16:24
1.16 1.39 1.41
/ 64%02:24
server2.refreshweb
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 1 day16:18
1.53 1.49 1.42
/ 64%02:18
server2.refreshweb
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 1 day16:12
1.40 1.47 1.39
/ 64%02:12
server2.refreshweb
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 1 day16:06
1.10 1.34 1.35
/ 64%02:06
server2.refreshweb
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 1 day16:00
2.29 1.60 1.41
/ 64%02:00
server2.refreshweb
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 1 day15:54
1.26 1.36 1.33
/ 64%01:54
server2.refreshweb
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 1 day15:48
1.15 1.28 1.27
/ 64%01:48
server2.refreshweb
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
Delay: [2 sec]    up 1 day15:42
1.18 1.26 1.26
/ 64%01:42
server2.refreshweb
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 1 day15:36
1.08 1.21 1.27
/ 64%01:36
server2.refreshweb
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 1 day15:30
1.77 1.39 1.33
/ 64%01:30
server2.refreshweb
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 1 day15:25
1.13 1.34 1.35
/ 64%01:25
server2.refreshweb
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 1 day15:20
1.60 1.45 1.38
/ 64%01:20
server2.refreshweb
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 1 day15:14
0.96 1.20 1.30
/ 64%01:14
server2.refreshweb
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 1 day15:06
1.67 1.56 1.44
/ 64%01:06
server2.refreshweb
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 1 day15:00
2.35 1.51 1.38
/ 64%01:00
ServercPanelDNSFTPHTTPHTTPSIMAPMySQLPOP3SMTPInformationDiskTime Recorded
server2.refreshweb
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 1 day14:54
1.38 1.33 1.36
/ 64%00:54
server2.refreshweb
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 1 day14:48
1.33 1.26 1.35
/ 64%00:49
server2.refreshweb
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 1 day14:42
1.22 1.33 1.42
/ 64%00:42
server2.refreshweb
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 1 day14:36
1.29 1.54 1.53
/ 64%00:36
server2.refreshweb
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 1 day14:30
1.95 1.68 1.55
/ 64%00:30
server2.refreshweb
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 1 day14:24
1.56 1.68 1.50
/ 64%00:24
server2.refreshweb
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 1 day14:18
1.47 1.36 1.33
/ 64%00:18
server2.refreshweb
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 1 day14:12
1.26 1.34 1.34
/ 64%00:12
server2.refreshweb
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 1 day14:06
0.90 1.21 1.33
/ 64%00:06
server2.refreshweb
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 1 day14:00
2.48 1.62 1.47
/ 64%00:00
server2.refreshweb
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 1 day13:54
1.55 1.45 1.46
/ 64%23:55
server2.refreshweb
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 1 day13:48
1.14 1.39 1.48
/ 64%23:48
server2.refreshweb
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 1 day13:42
1.96 1.77 1.60
/ 64%23:42
server2.refreshweb
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 1 day13:36
1.18 1.40 1.51
/ 64%23:36
server2.refreshweb
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 1 day13:30
2.74 1.80 1.62
/ 64%23:30
ServercPanelDNSFTPHTTPHTTPSIMAPMySQLPOP3SMTPInformationDiskTime Recorded
server2.refreshweb
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 1 day13:24
1.29 1.55 1.55
/ 64%23:24
server2.refreshweb
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 1 day13:18
1.52 1.57 1.54
/ 64%23:18
server2.refreshweb
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 1 day13:12
1.70 1.69 1.56
/ 64%23:12
server2.refreshweb
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 1 day13:06
1.73 1.67 1.51
/ 64%23:06
server2.refreshweb
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 1 day13:00
2.02 1.50 1.42
/ 64%23:00
server2.refreshweb
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 1 day12:54
1.37 1.35 1.40
/ 64%22:54
server2.refreshweb
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 1 day12:48
1.44 1.49 1.46
/ 64%22:48
server2.refreshweb
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 1 day12:42
1.65 1.61 1.50
/ 64%22:42
server2.refreshweb
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 1 day12:36
1.12 1.47 1.45
/ 64%22:36
server2.refreshweb
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 1 day12:30
2.48 1.66 1.45
/ 64%22:30
server2.refreshweb
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 1 day12:24
1.31 1.24 1.31
/ 64%22:24
server2.refreshweb
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 1 day12:18
1.10 1.36 1.39
/ 64%22:18
server2.refreshweb
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 1 day12:12
1.71 1.62 1.45
/ 64%22:12
server2.refreshweb
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 1 day12:06
1.50 1.54 1.38
/ 64%22:06
server2.refreshweb
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 1 day12:00
1.79 1.36 1.27
/ 64%22:00
ServercPanelDNSFTPHTTPHTTPSIMAPMySQLPOP3SMTPInformationDiskTime Recorded
server2.refreshweb
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 1 day11:54
1.11 1.14 1.22
/ 64%21:54
server2.refreshweb
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 1 day11:48
1.05 1.17 1.27
/ 64%21:48
server2.refreshweb
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 1 day11:42
1.37 1.33 1.33
/ 64%21:42
server2.refreshweb
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 1 day11:36
1.51 1.47 1.36
/ 64%21:36
server2.refreshweb
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 1 day11:30
1.57 1.29 1.29
/ 64%21:30
server2.refreshweb
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 1 day11:24
1.36 1.28 1.33
/ 64%21:24
server2.refreshweb
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 1 day11:18
1.34 1.35 1.38
/ 64%21:18
server2.refreshweb
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 1 day11:12
1.39 1.51 1.45
/ 64%21:12
server2.refreshweb
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 1 day11:06
1.32 1.44 1.43
/ 64%21:06
server2.refreshweb
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 1 day11:00
1.99 1.48 1.44
/ 64%21:00
server2.refreshweb
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 1 day10:54
1.20 1.29 1.42
/ 64%20:54
server2.refreshweb
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 1 day10:48
1.17 1.39 1.49
/ 64%20:48
server2.refreshweb
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 1 day10:42
1.87 1.62 1.58
/ 64%20:42
server2.refreshweb
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 1 day10:36
1.30 1.54 1.60
/ 64%20:36
server2.refreshweb
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 1 day10:30
2.74 1.77 1.67
/ 64%20:30
ServercPanelDNSFTPHTTPHTTPSIMAPMySQLPOP3SMTPInformationDiskTime Recorded
server2.refreshweb
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 1 day10:24
1.53 1.77 1.69
/ 64%20:24
server2.refreshweb
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 1 day10:18
1.79 1.76 1.64
/ 64%20:18
server2.refreshweb
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 1 day10:12
1.59 1.56 1.55
/ 64%20:12
server2.refreshweb
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 1 day10:06
1.34 1.51 1.56
/ 64%20:06
server2.refreshweb
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 1 day10:00
2.19 1.72 1.62
/ 64%20:00
server2.refreshweb
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 1 day09:54
1.91 1.71 1.60
/ 64%19:54
server2.refreshweb
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 1 day09:48
1.98 1.66 1.57
/ 64%19:48
server2.refreshweb
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 1 day09:42
1.47 1.56 1.55
/ 64%19:42
server2.refreshweb
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 1 day09:36
1.55 1.64 1.58
/ 64%19:36
server2.refreshweb
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 1 day09:30
1.90 1.59 1.57
/ 64%19:30
server2.refreshweb
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 1 day09:24
1.29 1.50 1.58
/ 64%19:24
server2.refreshweb
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 1 day09:18
1.32 1.57 1.61
/ 64%19:18
server2.refreshweb
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 1 day09:12
1.36 1.62 1.62
/ 64%19:12
server2.refreshweb
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 1 day09:06
1.91 1.79 1.66
/ 64%19:06
server2.refreshweb
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 1 day09:00
2.14 1.82 1.63
/ 64%19:00
ServercPanelDNSFTPHTTPHTTPSIMAPMySQLPOP3SMTPInformationDiskTime Recorded
server2.refreshweb
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 1 day08:54
1.96 1.71 1.53
/ 64%18:54
server2.refreshweb
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 1 day08:48
1.40 1.34 1.39
/ 64%18:48
server2.refreshweb
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 1 day08:42
1.32 1.44 1.44
/ 64%18:42
server2.refreshweb
OKOKOKOKOKOKOKOKOK
    up 1 day08:36
1.56 1.57 1.46
/ 64%18:36