Netstatus Network Status Monitor
No New Announcements
Show: All | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Crit
Search:
ServercPanelDNSFTPHTTPHTTPSIMAPMySQLPOP3SMTPSSHInformationDisk Hide
nano
OKNot MonitoredOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 109 days13:54
0.08 0.06 0.05
 / 63%
Nelly
OKOKOKOKNot MonitoredOKOKOKOKNot Monitored
    up 77 days07:54
3.23 3.47 3.34
 /boot 77%
Nickel
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 166 days13:54
0.06 0.12 0.13
 / 55%