Netstatus Network Status Monitor
No New Announcements
Show: All | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Crit
Search:
ServercPanelDNSFTPHTTPHTTPSIMAPMySQLPOP3SMTPSSHInformationDisk Hide
Nelly
OKOKOKOKNot MonitoredOKOKOKOKNot Monitored
    up 443 days19:05
5.33 5.36 4.60
 
newmillens
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 124 days19:05
0.00 0.01 0.05
 /boot 53%
notserver
OKOKOKOKOKOKOKOKOKNot Monitored
    up 62 days19:05
0.62 0.39 0.22